Traethawd ar Fy Ysgol: Byr a Hir

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd gan y Frenhines Kavishana

Ystyrir ysgrifennu traethodau fel un o'r gweithgareddau dysgu mwyaf cynhyrchiol. Mae'n helpu i ddatblygu gallu meddyliol a gallu meddwl myfyriwr ac yn cyfrannu at ddatblygiad ei bersonoliaeth hefyd. Gan gymryd hyn mewn cof Rydym ni, Team GuideToExam yn ceisio rhoi syniad o sut i ysgrifennu “Traethawd ar Fy Ysgol”

Traethawd Byr ar Fy Ysgol

Delwedd o Draethawd ar Fy Ysgol

Enw fy Ysgol yw (Ysgrifennwch enw eich Ysgol). Mae fy ysgol wedi'i lleoli yn agos at fy nghartref. Mae'n un o'r ysgolion hynaf a mwyaf llwyddiannus yn ein dinas.

Felly, rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael addysg yn un o’r ysgolion gorau yn ein hardal. Darllenais yn y dosbarth (Enwch y dosbarth a ddarllenoch) ac mae Athrawon fy nosbarth yn hyfryd a charedig iawn ac maent yn dysgu popeth i ni gyda gofal mawr.

Mae maes chwarae hardd o flaen fy ysgol lle gallaf chwarae gemau awyr agored amrywiol gyda fy ffrindiau. Rydyn ni'n chwarae Criced, Hoci, Pêl-droed, Badminton, ac ati yn ystod ein horiau chwaraeon.

Mae gan ein Hysgol Lyfrgell fawr a'r Labordy Gwyddoniaeth diweddaraf gyda Labordy Cyfrifiaduron sy'n ein helpu ni mewn astudiaethau yn fawr iawn. Rwy'n caru fy ysgol yn fawr iawn a dyma fy hoff Ysgol

Traethawd Hir ar Fy Ysgol

Ysgol yw ail gartref y myfyriwr oherwydd bod plant yn treulio hanner eu hamser yno. Mae ysgol yn adeiladu gwell y plentyn yfory i fyw yn well. Ni fyddai traethawd ar fy ysgol yn ddigon i ddisgrifio faint mae'r ysgol wedi'i gyfrannu at adeiladu dyfodol gwell i fyfyriwr.

Dyma'r man dysgu cyntaf a'r gorau a'r sbarc cyntaf lle mae plentyn yn derbyn addysg. Wel, addysg yw'r anrheg orau, y mae myfyriwr yn ei chael gan ysgol. Mae addysg yn chwarae rhan hanfodol yn ein bywydau sy'n ein gwahanu oddi wrth ein gilydd.

A chofrestru yn yr ysgol yw'r cam cyntaf i fachu gwybodaeth ac addysg. Mae'n rhoi llwyfan i fyfyriwr adeiladu personoliaeth well a chael bywyd gwell. Wel, ar wahân i ddarparu llwyfan i ennill addysg a gwella gwybodaeth, ysgolion yw'r arf ar gyfer adeiladu cymeriad cenedl.

Mae ysgol yn gwasanaethu gwlad trwy gynhyrchu llawer o bobl wych bob blwyddyn. Mae'n fan lle mae dyfodol y genedl yn cael ei siapio. Wel, mae ysgol nid yn unig yn gyfrwng i dderbyn addysg a gwybodaeth, ond mae hefyd yn blatfform lle gall myfyriwr gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol i wella eu talent arall.

Mae'n cymell y dysgwyr ac yn helpu i adeiladu eu personoliaeth. Mae'n dysgu myfyriwr i fod yn brydlon ac yn unedig. Mae hefyd yn dysgu sut i gynnal disgyblaeth mewn bywyd rheolaidd.

Nid yw myfyriwr pan ddaw i mewn i'r ysgol yn dod â'r bag yn llawn llyfrau a llyfrau nodiadau, mae'n dod ynghyd â'r uchelgais, breuddwydion a llawer mwy o bethau.

A phan fyddant yn gadael y lle hardd hwnnw, maen nhw'n mynd i gasglu addysg, gwybodaeth, gwerthoedd moesol, a llawer o atgofion. Mae'r ail gartref hwn o fyfyrwyr yn dysgu llawer o wahanol bethau i blentyn ynghyd â chreu llawer o wahanol atgofion.

Wel, yn y traethawd hwn ar fy ysgol i, bydd y tîm o Guide To Exam yn eich hysbysu pa mor bwysig y mae'r ysgol yn ei chwarae yn ein bywyd. Mae'r ail gartref hwn i bob myfyriwr yn dysgu llawer o wahanol bethau iddynt.

Mae'r staff yn delio â phob math o blentyn ac yn ei ddysgu sut i siarad, sut i ymddwyn a datblygu'r bersonoliaeth gyffredinol. Os oes gan fyfyriwr ddiddordeb mewn chwarae pêl-droed neu feddu ar sgiliau canu a dawnsio, mae ysgol yn rhoi llwyfan iddynt wella eu talent ac yn eu cefnogi nes iddynt gyrraedd eu nod.

Traethawd ar Coronafeirws

Nid yw llawer o fyfyrwyr yn hoffi'r lle hwn, ond gadewch inni roi gwybod i chi, ni fyddai bywyd yn cael ei gwblhau heb ysgol. Mae aelodau'r gyfadran yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd pob myfyriwr.

Maen nhw'n dysgu i ni nid yn unig beth maen nhw'n ei gael yn y llyfrau, ond maen nhw hefyd yn ein haddysgu â'n gwerthoedd moesol a'n bywyd cymdeithasol.

Dyfarniadau Terfynol ar draethawd ar Fy ysgol

Wel, mae diwrnod arferol pob myfyriwr yn dechrau gyda'r amser sydd ei angen arno/arni i ddeffro yn gynnar yn y bore. Ac yn gorffen gyda diwrnod llawn hwyl a hyfryd eiliadau. Y cam cyntaf i sicrhau llwyddiant mewn bywyd yw ymrestru yn yr ysgol. Felly, yn y byd hwn sy’n llawn prysurdeb, ysgol yw’r lle harddaf i blentyn lle mae’n cyfarfod â’u gwir ffrindiau ac yn derbyn yr addysg orau.

1 meddwl ar “Traethawd ar Fy Ysgol: Byr a Hir”

Leave a Comment