Erthygl ar ragfarn rhywedd yn India

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd gan y Frenhines Kavishana

Erthygl ar Ogwydd Rhywedd yn India:- Mae rhagfarn ar sail rhyw neu wahaniaethu ar sail rhyw yn broblem hanfodol mewn cymdeithas. Heddiw mae Team GuideToExam yma gyda rhai erthyglau byr ar ragfarn Rhywedd yn India.

Gellir defnyddio'r erthyglau hyn ar wahaniaethu ar sail rhyw neu ragfarn ar sail rhyw hefyd i baratoi araith ar ragfarn ar sail rhyw yn India.

Erthygl 50 Gair ar Ogwydd Rhywedd yn India

Delwedd o Erthygl ar duedd rhyw yn India

Mae rhagfarn rhyw yn wahaniaethu tuag at bobl ar sail eu rhyw. mae rhagfarn rhyw yn broblem gyffredin yn y rhan fwyaf o wledydd annatblygedig a gwledydd sy'n datblygu. Mae tueddiad rhywedd yn gred bod un rhyw yn israddol i'r llall.

Dylid barnu unigolyn yn ôl ei deilyngdod neu ei sgiliau. Ond mewn gwahanol ranau o'n gwlad, ystyrir rhyw neillduol (gwrywod yn gyffredinol) yn rhagori ar ereill. Mae rhagfarn rhyw yn tarfu ar deimlad a datblygiad cymdeithas. Felly dylid ei symud o gymdeithas.

Erthygl 200 Gair ar Ogwydd Rhywedd yn India

Mae rhagfarn rhyw yn ddrwg cymdeithasol sy'n gwahaniaethu yn erbyn pobl yn ôl eu rhyw. mae rhagfarn rhyw yn India yn broblem frawychus yn y wlad.

Rydym yn yr 21ain ganrif. Rydym yn honni ein bod yn ddatblygedig ac yn waraidd. Ond mae drygau cymdeithasol fel rhagfarn rhyw yn dal i fodoli yn ein cymdeithas. Heddiw mae merched yn cystadlu'n gyfartal â dynion.

Mae gennym 33% o amheuon ar gyfer menywod yn ein gwlad. Gallwn ddod o hyd i fenywod yn gweithio'n llwyddiannus mewn gwahanol feysydd yn ein gwlad. Nid yw'n ddim byd ond cred ddall nad yw menywod yn gyfartal â dynion.

Yn y cyfnod modern mae gennym laciau o feddygon, peirianwyr, cyfreithwyr ac athrawon benywaidd yn ein gwlad Mewn cymdeithas sy'n rheoli dynion, nid yw pobl am gyfaddef y ffaith bod menywod yn gyfartal â dynion. 

Dylem wneud ein gorau glas i ddileu'r drwg cymdeithasol hwn o'n cymdeithas. Mewn rhai cymdeithasau cefn, mae merch-blentyn yn dal i gael ei ystyried yn faich. Ond mae'r bobl hynny'n anghofio'r ffaith ei fod yn fab neu'n ferch i fenyw. 

Ni all y llywodraeth wneud dim ar ei phen ei hun i gael gwared ar y drwg hwn. Dylem i gyd sefyll yn erbyn y drwg cymdeithasol hwn.

Erthygl Hir ar Ogwydd Rhywiol yn India

Pan ryddhawyd ffigurau’r cyfrifiad ar gyfer 2011, un o’r datgeliadau mwyaf syfrdanol oedd mai 1000 yw nifer y benywod ar gyfer pob 933 o wrywod. Mae hyn o ganlyniad i ffetladdiad benywaidd a babanladdiad benywaidd. 

Mae ffetws benyw yn ganlyniad penderfyniad rhyw cyn-naturiol ac yna erthyliad ffetws benywaidd detholus. Weithiau mae babanladdiad benywaidd yn digwydd pan fydd y ferch newydd-anedig yn blentyn. 

Mae rhagfarn rhyw wedi'i wreiddio mor ddwfn yn system India fel bod y gwahaniaethu rhwng merch a bachgen yn dechrau'n union o'r amser y mae cwpl yn cynllunio babi.

Yn y rhan fwyaf o deuluoedd Indiaidd, mae genedigaeth bachgen bach yn cael ei ystyried yn fendith a'i fod yn haeddu dathliad mawreddog. Mewn cyferbyniad â hyn, mae genedigaeth merch fach yn cael ei hystyried yn faich ac felly, nid oes croeso iddo.

Delwedd o Erthygl ar duedd rhyw

Ystyrir bod merched yn hawl atebolrwydd o adeg eu geni ac yn cael eu trin fel rhai israddol i feibion. Mae'r adnoddau a ddarperir i fab ar gyfer ei dwf a'i ddatblygiad yn fwy o faint o gymharu â'r rhai a ddarperir i ferch. 

Yr eiliad y bydd merch yn cael ei geni, mae rhieni'n dechrau meddwl am y swm enfawr o waddol y mae'n rhaid iddynt ei dalu ar adeg ei phriodas. Ar y llaw arall, credir bod mab yn cario ymlaen etifeddiaeth y teulu. 

Ystyrir mab yn ddarpar bennaeth teulu tra credir mai unig ddyletswydd merch yw dwyn a magu plant a dylid cyfyngu ei bywyd i bedair wal y tŷ cyn belled ag y mae addysg yn y cwestiwn, gwariant. ar addysg merched yn cael ei ystyried yn faich.

Mae dewisiadau'r ferch sy'n ferch yn gyfyngedig ac yn cael eu cwtogi gan y rhieni a gwrthodir y rhyddid a roddir i'w brodyr.

Er bod ymwybyddiaeth o duedd rhywedd yn India yn cynyddu, bydd yn cymryd amser hir i'r ymwybyddiaeth hon drawsnewid yn newid cymdeithasol. Er mwyn i duedd rhyw yn India ddod yn newid cymdeithasol mae'n hanfodol cynyddu llythrennedd.

Traethawd ar Bwysigrwydd Addysg

Er ei bod yn wir bod menywod heddiw wedi profi eu gwerth fel gofodwyr, peilotiaid, gwyddonwyr, meddygon, peirianwyr, mynyddwyr, mabolgampwyr, athrawon, gweinyddwyr, gwleidyddion, ac ati. Ond mae miliynau o fenywod yn dal i wynebu gwahaniaethu ar bob pwynt o'u bywyd. . 

Fel y dywedir mae elusen yn dechrau gartref. Felly mae'n rhaid i newid cymdeithasol ddechrau gartref hefyd. Er mwyn cael gwared ar ragfarn ar sail rhyw yn India, mae angen i rieni rymuso meibion ​​a merched fel eu bod yn gallu byw eu bywydau yn rhydd o blu tuedd rhyw yn India.

Leave a Comment