Traethawd Dadmoneteiddio ac Erthygl – Ei Effeithiau ar y Gymdeithas

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd gan y Frenhines Kavishana

Traethawd ac Erthygl Demoneteiddio:- Dadmoneteiddio yw un o'r pynciau mwyaf poblogaidd a feddiannodd colofnau papurau newydd Indiaidd yn 2016. Cymerodd Prif Weinidog India Narendra Modi gam beiddgar yn erbyn deiliaid arian du trwy ddatgan demonetization ym mis Tachwedd 2016.

I ddechrau, nid oedd gweithredu demonetization mewn gwlad boblog fel India yn llwybr cacen i'r llywodraeth. Mae'r datganiad sydyn o demonetization yn y wlad wedi creu llawer o anhrefn a dryswch ymhlith pobl gyffredin y wlad, ond yn raddol daw popeth yn normal.

Ond o ganlyniad i demonetization yn y wlad, traethawd ar demonetization (yn syml, gallwn ddweud demonetization traethawd) neu erthygl ar demonetization wedi dod yn gwestiwn cyffredin mewn gwahanol arholiadau bwrdd ar gyfer y myfyrwyr mae galw sydyn am Demonetization traethodau ymhlith y myfyrwyr.

Felly, mae GuideToExam yn dod â'r ateb eithaf i chi trwy roi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi am y traethawd demonetization.

Traethawd ar Ddatganoli 2017

Delwedd o Demonetization erthygl Traethawd....

Gelwir diffyg parhad arian cyfred penodol o gylchrediad ac arian cyfred newydd yn ei le yn Demonetization. Yn y gosodiad presennol, mae cyfyngu ar y nodiadau arian adran 500 a 1000 fel eiddil cyfreithlon.

Mewn geiriau eraill, gellir dweud hefyd bod demonetization yn weithred o stripio uned arian cyfred o'i statws fel tendr cyfreithiol. Mae'n digwydd pan fydd math penodol o arian yn cael ei dynnu o gylchrediad a bod nodyn neu ddarn arian newydd yn cael ei gyflwyno yn y farchnad yn lle'r math o arian a dynnwyd yn ôl.

Amcanion Demonetization

Mae gan y llywodraeth wahanol amcanion y tu ôl i'r demonetization hwn. Yr amcan cyntaf a mwyaf blaenllaw yw ceisio gwneud India yn wlad ddi-lygredd. Yn ei araith wahanol ar demonetization Prif Weinidog India, Narendra Modi, yn nodi'n glir bod y cam beiddgar hwn wedi'i gymryd i gael rheolaeth dros lygredd yn y wlad.

Yn ail, mae'n cael ei wneud i ffrwyno arian du, yn drydydd mae hefyd yn gam i reoli cynnydd mewn prisiau cynyddol, yn bedwerydd i atal llif y gronfa i weithgaredd anghyfreithlon. Ar y llaw arall mae demonetization yn India hefyd yn gam wedi'i gynllunio'n dda iawn gan lywodraeth India i ennill treth briodol gan y dinesydd.

Gyda chymorth gwahanol erthyglau ar demonetization neu draethodau ar demonetization mewn gwahanol gyfryngau, economegwyr a dinasyddion cyfrifol ceisio gwneud y bobl gyffredin yn ymwybodol o fudd y camau hyn a gymerwyd gan y llywodraeth.

Mewn traethawd demonetization neu erthygl ar demonetization, mae hefyd yn angenrheidiol i roi rhywfaint o oleuni ar gefndir y broses hon. Mae cefndir i'r penderfyniad presennol i ddadwneud nodiadau 500 a 1000 rupees yn India.

Mae'r llywodraeth wedi datgan demonetization ar draws y wlad ar 8fed Tachwedd 2016. Ond lawer cyn y cyhoeddiad o demonetization, mae'r llywodraeth wedi cymryd ychydig o gamau i'r cyfeiriad hwn.

Fel y cam cyntaf a mwyaf blaenllaw roedd y llywodraeth wedi gofyn i ddinasyddion agor cyfrifon banc am ddim o dan Jan Dhan Yojna. Unwaith eto mae'r llywodraeth traethawd demoneteiddio wedi gofyn i'r bobl adneuo eu harian yng nghyfrif Jan Dhan a gwneud eu trafodion trwy weithdrefn arbed arian neu weithdrefn fancio gywir yn unig.

Wedi hynny, y cam a gychwynnodd y llywodraeth oedd datganiad rhwymedigaeth o'r iawndal ac roedd wedi rhoi dyddiad dyledus o ganlyniad i Hydref 30, 2016. Gall hyn gael ei ystyried yn gam mawr gan y llywodraeth yn y broses o demonetization.

(Er mwyn ysgrifennu traethawd demoneteiddio cyflawn neu erthygl ar demonetization neu draethawd ar demonetization byddai'r traethawd yn anghyflawn heb sôn am y pwynt mawr hwn).

Trwy'r drefn hon, gallai'r llywodraeth neu'r weinyddiaeth dacluso mesur enfawr o gyflogau heb eu datgan.

Beth bynnag, yr oedd amryw yn dal i gydgasglu yr arian dim, ac yn cofio yr amcan penaf i ymdrin a hwy; manylodd y weinyddiaeth ar y demonetization o 500 a 1000 o nodiadau arian.

(Mewn traethawd ar demonetization neu erthygl ar demonetization mae'n fawr iawn angenrheidiol i ni nodi rhinweddau ac anfanteision demonetization. Ond mewn un traethawd demonetization neu erthygl ar demonetization gyda geiriau cyfyngedig, nid yw'n bosibl i nodi pob un a phob mantais ac anfantais neu deilyngdod neu demerit.

Felly rydym yn gadael y mân bwyntiau am ryw ddiwrnod arall.) Mae'r dull demonetization yn cael ei weld fel newid ariannol yn y genedl ac eto mae'r penderfyniad hwn yn llawn o'i fanteision penodol ei hun a'i argraffnodau negyddol hefyd.

Manteision Demonetization

Delwedd o Demonetization Traethawd....

Bydd y dechneg demonetization yn helpu India i droelli i fyny sans llygredd. Bydd y rhai sy'n gwerthfawrogi cymryd canlyniadau yn rhoi'r gorau i ymarferion gwaethygu gan y bydd yn anodd iddynt gadw eu harian heb ei gyfrif.

Yn ei araith wahanol ar demonetization dywedodd PM Modi yn agored ei bod yn broses i ddal y deiliaid arian du i olrhain eu harian.

Bydd y symudiad hwn yn helpu'r corff llywodraethu i olrhain yr arian prin neu ddu. Ar ôl y datganiad o demonetization, yn unol â'r rheol govt newydd.

Mae'n ofynnol i'r unigolion hynny sydd ag arian heb ei gyfrifo ddangos cyflog a chyflwyno PAN ar gyfer unrhyw drafodion cyllidebol gwirioneddol. Gall y corff llywodraethu gael cyfran gost wedi'i thalu am y cyflog na thalwyd yr heddlu arno.

Bydd y symudiad yn rhoi'r gorau i ariannu'r gweithgareddau anghyfreithlon sy'n ffynnu o ganlyniad i gyflog heb ei gyfrif. Bydd gwadu arian uchel ei barch yn delio â gweithgareddau troseddol fel gormes yn seiliedig ar ofn ac ati.

Bydd y gwaharddiad ar arian uchel ei barch yn yr un modd yn gwirio'r bygythiad o wyngalchu arian. Drwy a thrwy ddatblygiad o'r fath yn ddi-os gellir cymryd ar ôl a gall yr is-adran tâl iawndal ddal pobl o'r fath sydd yn y mater o wyngalchu arian.

Bydd y symudiad hwn yn atal cylchrediad arian ffug. Mae cyfran helaeth o'r arian ffug a roddir mewn cylchrediad yn uchel ei barch, a bydd cyfyngu ar 500 a 1000 o nodiadau yn cael gwared ar gylchrediad arian ffug.

Mae'r symudiad hwn wedi gwneud cyffro ymhlith y bobl hynny a oedd wedi agor cyfrifon Jan Dhan o dan Jan Dhan Yojana y Prif Weinidog. Gallant yn awr storio eu harian o dan y trefniant hwn a gellir defnyddio'r arian hwn ar gyfer datblygiad datblygiadol y genedl.

Bydd y dull demonetization yn gyrru pobl i dalu fframiau gwerthuso iawndal. Mae'r rhan fwyaf o bell ffordd o'r cyhoedd sydd wedi bod yn celu eu cyflog yn cael eu cyfyngu i'r ffordd i ddelio ag ynganu eu iawndal a'u grym cyflog ar yr un pryd.

Ni waeth sut na fydd pentyrrau stoc i Rs 2.5 lakh yn mynd o dan ymchwiliad arolwg Incwm, mae'n ofynnol i unigolion gyflwyno PAN ar gyfer unrhyw storfa dros Rs 50,000 mewn arian dilys. Bydd hyn yn helpu'r swyddfa gwerthuso iawndal i olrhain unigolion ag enwadau arian uchel.

Amcan terfynol yw gwneud India yn gymdeithas heb arian. Mae'n rhaid i'r holl drafodion ariannol fod drwy'r system ymdrin â chofnodion a rhaid i unigolion fod yn gyfrifol am bob ceiniog sydd ganddynt.

Mae'n anghenfil yn crwydro tuag at y freuddwyd o wneud India awtomataidd. Os, er gwaethaf popeth mai dyma'r manteision, mae yna arwyddion ofnadwy o'r system hon hefyd.

Traethawd Diwrnod Gweriniaeth

Arwyddion negyddol o Demonetization

Mae datgan pardduo'r arian wedi gwneud anghyfleustra enfawr i'r gymuned hollgynhwysol. Maent yn rhuthro i'r banciau i gyfnewid, storio, neu nodiadau anfantais.

Mae'r datganiad sydyn wedi gwneud i'r sefyllfa ddirwyn i ben yn amlwg ar wasgar. Mae tymer yn rhedeg yn uchel ymhlith y llu gan fod yna ohiriad yng nghylchrediad arian newydd. Mae wedi effeithio’n sylweddol ar fusnes. Yn wyneb y wasgfa arian, mae'r economi gyfan wedi'i gorfodi i ddod i stop.

Mae amryw o weithwyr cyflog cam-wrth-gam gwael yn cael eu gadael heb unrhyw alwedigaethau ac mae eu cyflog cyson wedi dod i ben yn wyneb y ffordd na all sefydliadau dalu eu cyflog cam wrth gam.

Mae'r corff deddfu yn amau ​​ei bod yn anodd cwblhau'r weithdrefn hon. Mae angen iddo ysgwyddo'r gost o argraffu nodiadau arian newydd.

Mae hefyd yn teimlo ei bod yn anodd rhoi arian newydd mewn cylchrediad. Mae nodyn 2000 rupees yn bwysau ar y gymuned hollgynhwysol gan nad oes unrhyw un yn neidio ar y cyfle i wneud y trafodiad gydag arian mor uchel ei barch.

Mae cwpl o ohebwyr yn meddwl y bydd ond yn helpu pobl i ddefnyddio arian diflas yn fwy llwyddiannus yn y dyfodol. Ymhellach, mae nifer o bobl wedi taflu'r nodiadau arian demonetized yn gudd ac mae hyn yn drychineb i economi'r genedl.

Casgliad

Mae economegwyr yn meddu ar ysgwyd nifer o ragoriaethau ac arwyddion negyddol y weithdrefn hon. Mae'r cynulliad yn mynegi mai dim ond pwrpasau brwdfrydedd sydd ar gyfer dull gweithredu demonetization a bydd hyn i'w weld yn arian cyfred India yn y tymor hir.

Mae’r cyn Brif Weinidog Manmohan Singh sy’n economegydd amlwg, cyn-gynrychiolydd yr RBI, a chyn Weinidog Cyllid y genedl, yn enwi’r symudiad demonetization fel ‘ysbeilio wedi’i ddatrys ac ysbeilio cymeradwy’.

Beth bynnag, os, er gwaethaf popeth yr ydym yn ystyried y manteision yn erbyn argraffnodau ofnadwy, bydd yn cael ei ddiogelu i ddod i'r casgliad bod y gorffennol yn rhagori ar yr olaf a grybwyllwyd. Er gwaethaf y ffordd y mae dyfalbarhad a ing ymhlith y llu adegau dymunol fodd bynnag y ffigur yw y bydd ei bwyntiau o ddiddordeb i'w canfod wrth i amser fynd rhagddo.

Mae'r weinyddiaeth yn gwneud yr holl deithiau cerdded a chamau gweithredu sylfaenol i ddelio â'r cais am arian a chyn bo hir bydd treial a gorthrymderau'r gymuned hollgynhwysol ar ben gyda llif llyfn yr arian newydd.

3 thoughts on “Demonetisation Essay and Article – It’s Impacts on the Society”

  1. Впервые с начала конфликта в украинский порт зашло иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется выползти на уровень по меньшей мере 3-5 суди в. Наша задача – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонкеницон польшой Одессы месячный перевалки. По его словам, на встрече в Сочи президенты обсуждали поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе передали о работе медицинского центра во время военного положения и тиражировали по польного положения и тиражировали по польнице. Благодаря этому мир еще стоичнее будет слышать, знать и понимать правду о том, что выходесть.

    ateb

Leave a Comment