Traethawd ar Mango Yn Saesneg a Hindi [Multiple Essays]

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Byr ar Mango Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mangoes yw brenin y ffrwythau. Mae hefyd yn ffrwyth cenedlaethol India. Haf yw'r tymor ar gyfer y ffrwyth mwydion hwn. Mae mangos wedi cael eu tyfu ers 6000 CC. Mae blasau melys a sur ar gael. Mae mwynau a maetholion hefyd yn doreithiog ynddynt.

Pwysigrwydd Mango:

Mae rhinweddau meddyginiaethol a maethol mangoau yn eu gwneud yn fuddiol iawn. Mae mangos yn gyfoethog mewn fitaminau A a C. Maent hefyd yn flasus iawn ac mae ganddynt siâp hardd.

Yn ôl arbenigwyr maeth, mae mangos aeddfed yn llawn egni ac yn pesgi. Gellir defnyddio mangos mewn amrywiaeth o ffyrdd, o'u gwreiddiau i'w brigau.

Gellir ei ddefnyddio ar unrhyw gam o dwf. Rydym yn tynnu tannin ohono yn ei ffurf amrwd. Yn ogystal, rydym yn ei ddefnyddio i wneud picls, cyri, a siytni.

Yn ogystal, fe'i defnyddir ar gyfer gwneud sgwash, jamiau, sudd, jelïau, neithdarau a suropau. Gellir prynu'r mango hefyd ar ffurf sleisen a mwydion. Yn ogystal, rydym yn defnyddio cnewyllyn tu mewn y garreg mango fel ffynhonnell fwyd.

Fy Hoff Ffrwythau:

Fy hoff ffrwyth yw mango. Mae mwydion a melyster mangoes yn fy ngwneud i'n hapus. Y peth gorau am fwyta mangos yw pan fyddwn ni'n eu bwyta â'n dwylo, er ei fod yn flêr.

Mae hyd yn oed yn fwy arbennig oherwydd yr atgofion sydd gennyf ohono. Mae fy nheulu a minnau yn ymweld â fy mhentref yn ystod fy gwyliau haf. Rwy'n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu o dan y goeden yn ystod yr haf.

Mewn bwced o ddŵr oer, rydyn ni'n mynd â mangoau allan ac yn eu mwynhau. Mae'n fy ngwneud yn hapus iawn i gofio cymaint o hwyl yr oeddem ni'n arfer ei gael. Pan dwi'n bwyta mangoes, dwi wastad yn mynd yn hiraethus.

Mae fy mywyd yn llawn atgofion da a hapusrwydd. Mae unrhyw amrywiaeth o mangoes yn dda i mi. Mae ei fodolaeth gynhanesyddol yn India yn dyddio'n ôl gannoedd o flynyddoedd.

Felly, mae mangos ar gael mewn llawer o fathau. Mae yna Alphonso, Kesar, Dasher, Chausa, Badami, ac ati Felly, rwy'n mwynhau brenin ffrwythau waeth beth fo'u siâp neu faint.

Casgliad:

Cynhyrchir mangoes en masse bob blwyddyn. Yn ystod yr haf, caiff ei fwyta bron bob dydd fel pwdin. Mae hufen iâ hefyd yn ffordd boblogaidd o'u bwyta. Felly, mae'n dod â hapusrwydd i bobl o bob oed. Mae'r ffrwyth hwn hyd yn oed yn fwy dymunol oherwydd ei fanteision iechyd.

Traethawd 200 Gair ar Mango Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae Mango yn ffrwyth suddiog iawn a geir yn bennaf mewn rhanbarthau trofannol. O amgylch y byd, mae mangos yn boblogaidd oherwydd eu buddion iechyd. Mae mangos aeddfed yn gwneud sudd ffrwythau iach a naturiol. Mae sudd blas mango yn aml yn cael ei gynnig gan frandiau sudd gan fod ganddo flas unigryw.

Ble cafodd y mango ei ddarganfod gyntaf?

Credir mai Bangladesh a Gorllewin Myanmar yw'r ardaloedd cyntaf lle cafodd mangos eu darganfod. Darganfuwyd olion ffosil rhwng 25 a 30 miliwn o flynyddoedd oed yn y rhanbarth a arweiniodd gwyddonwyr at y casgliad hwn.

Tybir felly i fango gael ei drin gyntaf yn India cyn ymledu i wledydd Asiaidd eraill. Daeth mynachod Bwdhaidd o Ddwyrain Affrica a Malaya â mangos i wledydd eraill. Roedd Portiwgal hefyd yn dofi a thrin y ffrwythau mewn cyfandiroedd eraill pan ddaeth i India yn y bymthegfed ganrif.

Nodweddion mango:
  • Mae mangos sy'n anaeddfed yn wyrdd ac yn sur.
  • Yn ogystal â newid lliw o wyrdd i felyn neu oren, mae mangoes yn felys iawn pan fyddant yn aeddfed.
  • Mae ffrwythau mango yn pwyso rhwng chwarter pwys a thair pwys pan fyddant yn aeddfed.
  • Fel arfer mae gan y ffrwythau mango siâp crwn. Gall hirgrwn Ofydd hefyd ddigwydd mewn rhai mangos.
  • Mae croen mangoes aeddfed yn llyfn ac yn denau. Er mwyn amddiffyn y ffrwythau mewnol, mae'r croen yn galed.
  • Mae hadau mango yn wastad ac wedi'u lleoli'n ganolog.
  • Mae gan fangos aeddfed ffibr a chnawd llawn sudd.
Ffrwythau cenedlaethol India:

Ffrwyth Cenedlaethol India yw'r ffrwyth Mango. India yw'r wlad sy'n cynhyrchu mango mwyaf blaenllaw yn y byd. Yn y wlad, mae'r ffrwythau mango yn gynrychiolaeth o helaethrwydd, ffyniant a chyfoeth. Darganfuwyd y ffrwyth gyntaf yn y rhanbarth biliynau o flynyddoedd yn ôl. Roedd llywodraethwyr Indiaidd hefyd yn plannu coed mango ar ochr ffyrdd ac roedd hyn yn symbol o ffyniant. Oherwydd y cefndir cyfoethog sydd gan y ffrwyth yn India, mae'n gynrychiolaeth berffaith o'r ffrwythau mango.

Casgliad:

Mae gan ffrwythau fel mangos lawer o fanteision. Mae'n ffrwyth gyda nifer o fanteision maethol ac iechyd yn ogystal â blas melys ac adfywiol. Mae coed mango wedi bodoli ers canrifoedd ac mae eu tyfu yn tarddu yn India. Ers hynny, mae gwahanol fathau o ffrwythau wedi'u tyfu mewn gwahanol rannau o'r byd.

Paragraff Hir ar Mango Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae yna lawer o anrhegion mewn natur. Mae ffrwythau ar frig y rhestr. Mae rhyfeddodau ffrwythau wedi cael eu canmol gan bererinion Tsieineaidd ac awduron modern. Mae ein hen lenyddiaeth Sansgrit yn dystiolaeth o hyn. Gall ffrwythau fod yn llawn sudd, melys, sur a blasus, a gallant fod o fath gwahanol. Heddiw, rydyn ni'n mynd i drafod brenin ffrwythau - y Mango.

Mae'r genws Mangifera yn cynhyrchu'r ffrwyth mwydion hwn. Ymhlith y ffrwythau hynaf a driniwyd erioed gan ddynolryw. Mae'r ffrwyth hwn bob amser wedi cael ei edmygu yn y Dwyrain. Mwynhewch y mango Indiaidd. Yn ystod y 7fed ganrif, disgrifiodd pererinion Tsieineaidd mangos fel danteithion. Ledled y byd dwyreiniol, roedd mango yn cael ei drin yn eang. Mae gan fynachlogydd a themlau ddelweddau mango.

Yn India, fe wnaeth Akbar hyrwyddo'r ffrwyth hwn yn fawr. Plannwyd un coed mango lakh yn Darbhanga. Lakh Bagh oedd enw'r lle. Erys sawl perllan mango o'r amser hwnnw. Gellir rhannu hanes India trwy Ardd Shalimar Lahore. Mae'r diwydiant mango yn ein gwlad yn cynhyrchu 16.2 miliwn o dunelli y flwyddyn.

Mae yna lawer o ranbarthau cynhyrchu mango yn India. Mae'n cynnwys Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Bihar, Andhra Pradesh, Gujarat, ac ati Mae yna lawer o fathau o mangoes. Mae llawer o fathau o fangoau yn bodoli, megis Alphonso, Dasheri, Badami, Chausa, Langra, ac ati. Mae'r blas yn adfywiol ac yn flasus. Gall mangos fod yn felys a sur yn dibynnu ar eu math.

Mae gan mangos fanteision maethol ac iechyd. Yn ogystal â fitaminau A ac C, mae mangoau yn cynnwys Fitamin E a beta caroten, sy'n gwrthocsidyddion pwerus. Mae'n gyfoethog mewn potasiwm, magnesiwm, a mwynau eraill. Mae gan fangos aeddfed briodweddau carthydd a diuretig.

Mae plant ag anemia yn elwa o gynnwys haearn uchel mango. Mae mangos yn cynnwys tua 3 gram o ffibr. Mae iechyd treulio yn cael ei wella gan ffibr, sydd hefyd yn lleihau colesterol. Gall coed gyrraedd 15-30 metr o uchder. Mae pobl yn eu haddoli ac yn eu hystyried yn gysegredig.

Mangos yw fy hoff ffrwythau ffres. Yr haf yw fy hoff amser i fwyta'r ffrwyth hwn. Mae mwydion ffrwythus yn darparu boddhad ar unwaith. Mae picls, siytni a chyrri yn cael eu gwneud gyda mangos amrwd. Gyda halen, powdr chili, neu saws soi, gallwch ei fwyta'n uniongyrchol.

Fy hoff ddiod yw mango lassi. Mae'r diod hwn yn boblogaidd yn Ne Asia. Dwi'n caru mangos aeddfed. Ar wahân i'w bwyta, defnyddir mangos aeddfed i wneud Aamras, ysgytlaeth, marmaledau a sawsiau. Yn ogystal, mae pawb yn caru hufen iâ mango.

Yn ôl ffynonellau, mae mangoau wedi bod o gwmpas ers dros 4000 o flynyddoedd. Mae mangos wedi bod yn ffefryn erioed. Am y rheswm hwn y mae'n gynwysedig mewn llên gwerin. Yn fyd-eang, mae mangos yn cael eu tyfu mewn miloedd o fathau. Ni fydd diwedd i bobl fwyta'r ffrwyth hwn.

Traethawd 300 Gair ar Mango Yn Saesneg

Cyflwyniad:

Ystyrir Mangoes yn frenin ffrwythau, a enwir yn wyddonol Mangiferaindica. Mae dynoliaeth wedi dibynnu arno ers yr hen amser. Mae hoff ffrwythau India bob amser wedi bod yn mangos, sydd wedi cael eu gwerthfawrogi trwy gydol hanes.

Mae llenyddiaeth Sansgrit a'r ysgrythur yn aml yn sôn am fangoau. Soniodd nifer o bererinion Tsieineaidd a deithiodd i India yn y seithfed ganrif OC am arwyddocâd y ffrwyth.

Roedd Mangoes yn nawddoglyd yn ystod oes Mughal. Yn ôl y chwedl, plannodd Akbar un coed mango lakh yn Bihar, Darbhanga, yn Lakh Bagh.

Plannwyd perllannau Mango yn yr un cyfnod yng Ngardd Shalimar Lahore a Gerddi Mughal Chandigarh. Er gwaethaf cael eu cadw, mae'r gerddi hyn yn dangos parch uchel y ffrwyth hwn.

Mewn hinsoddau trofannol ac isdrofannol, y mango yw'r ffrwyth haf mwyaf poblogaidd.

Tarddodd y mango yn rhanbarth Indo-Burma, yn ôl sawl awdurdod. Tua phedair mil o flynyddoedd yn ôl, roedd mangoes yn cael eu tyfu. Yn India, mae wedi'i blethu i mewn i lên gwerin a defodau ac mae ganddo le arbennig yng nghalonnau pobl.

Hygyrch hawdd, defnyddiol, a hynafol. Ers miliynau o flynyddoedd yn ôl, mae wedi bod yn eithriadol. Yn ogystal â'i statws cenedlaethol, dyma'r ffrwythau mwyaf defnyddiol a hardd yn India. Mae mangoes yn cael eu hadnabod yn gyfiawn fel “Brenin” ffrwythau.

Tua 1869, cludwyd mangoau impiedig o India i Fflorida, ac yn gynharach o lawer, cyflwynwyd mangoau yn Jamaica. O hynny ymlaen, mae'r ffrwyth hwn yn cael ei dyfu ar lefel fasnachol ledled y byd.

Prif gynhyrchwyr mangos yw India, Pacistan, Mecsico, Tsieina, Indonesia, Gwlad Thai, Bangladesh, Nigeria, Brasil, a'r Philipinau. Mae India ar frig y rhestr gan ei bod yn cynhyrchu tua 16.2 i 16.5 miliwn tunnell o mangos y flwyddyn.

Y prif daleithiau lle tyfir mangos yw Uttar Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gorllewin Bengal, Maharashtra, Bihar, Kerala, Gujarat, a Karnataka. Mae Uttar Pradesh yn cynhyrchu bron i 24% o gyfanswm y cyfrif mango.

Mae India yn cyfrif am 42% o'r cynhyrchiad mango ledled y byd, ac o hynny ymlaen, mae gan allforio'r ffrwyth hwn ragolygon disglair. Mae masnach lewyrchus o sudd mango potel, sleisys mango tun, a chynhyrchion mango eraill.

Mae ffrwythau'n cael eu hallforio i dros 20 o wledydd a nwyddau i dros 40. Er gwaethaf hyn, mae allforion mango yn amrywio bron bob blwyddyn. Ar hyn o bryd mae mangoes yn cael eu hallforio i Singapore, y Deyrnas Unedig, Bahrain, Emiradau Arabaidd Unedig, Qatar, UDA, Bangladesh, ac ati.

Mae llawer o briodweddau meddyginiaethol a maethol wedi'u canfod mewn mangos. Mae fitaminau A ac C yn bresennol. Mae mangos hefyd yn garthydd, adfywiol, diuretig, a phesgi ar wahân i'w blas a'u hymddangosiad blasus.

Mae yna lawer o fathau o fangos sy'n dda i chi, fel Dusehari, Alphanso, Langra, a Fajli. Mae pobl yn mwynhau amrywiaeth o ddanteithion wedi'u gwneud o'r mangoau hyn.

Traethawd Hir ar Mango Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Gelwir mangoes yn frenin y ffrwythau. Mae Indiaid yn ei ystyried yn ffrwyth cenedlaethol iddynt. Mae hyd yn oed meddwl amdano yn llenwi ein cegau â dŵr. Waeth pa oedran ydych chi, mae pawb wrth eu bodd. Un o ffrwythau mwyaf poblogaidd India.    

Yn fiolegol, Mangifera Indica ydyw. Mae'r goeden drofannol hon yn perthyn i'r teulu Mangiferae ac yn cael ei thrin o wahanol rywogaethau. Yn enwedig mewn gwledydd trofannol lle mae'n fwyaf niferus, mae'n un o'r ffrwythau sy'n cael ei drin fwyaf yn y byd.  

Yn dibynnu ar yr amrywiaeth, mae ffrwythau mango yn cymryd 3 i 6 mis i aeddfedu. Mae mangos yn hysbys mewn tua 400 o fathau. Efallai bod mwy sydd wedi'u cuddio rhag llygaid dynol sy'n aros i gael eu darganfod. Gelwir mangos yn 'Aam' yn India.

Rhaid i sawl nodwedd fod yn bresennol mewn ffrwythau i gael eu datgan yn ffrwyth cenedlaethol. Yn y lle cyntaf, dylai gynrychioli India gyfan. Mae diwylliant, cymdeithas, castiau, rasys, a meddylfryd yn cael eu cynrychioli gan y gwahanol fathau o mango. Mae'n symbol o amrywiaeth ddiwylliannol.

Iym a mangos cigog. Trwy uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, mae'n darlunio harddwch India, ei chyfoeth, a'i chryfder. 

Pwysigrwydd economaidd:

Mae ffrwythau, dail, rhisgl a blodau'r goeden mango yn hanfodol i'n heconomi. Dyma ychydig ohonyn nhw. Gwneir dodrefn cost isel a chadarn o risgl y goeden. Mae fframiau, lloriau, byrddau nenfwd, offer amaethyddol, ac ati wedi'u hadeiladu o bren.  

Mae'r rhisgl yn cynnwys hyd at 20% tannin. Wedi'i gyfuno â thyrmerig a chalch, mae'r tannin hwn yn cynhyrchu lliw rhosyn-binc llachar. Gellir gwella Difftheria ac Arthritis Gwynegol â thanin hefyd.  

Mae dysentri a cattarah y bledren yn cael eu trin â blodau coed mango sych. Mae hefyd yn gwella pigiadau gwenyn meirch. Mae cyris, saladau a phicls yn cael eu gwneud o fangoau anaeddfed gwyrdd. Mangos yw asgwrn cefn llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint.

Mae yna gwmnïau cydweithredol bach a ffurfiwyd gan fenywod gwledig ar gyfer masnach mango neu fwyta. Maent yn dod yn hunangynhaliol ac yn annibynnol yn ariannol.  

Casgliad:

Ers yr hen amser, mae mangos wedi bod yn rhan hanfodol o'n treftadaeth. Heb fangoau, byddai'r tywydd poeth yn annioddefol. Mae bwyta mango yn fy llenwi â gorfoledd. Mae sudd mango, picls, ysgwyd, Aam Panna, Mango Curry, a phwdinau Mango ymhlith rhai o'n hoff bethau i'w bwyta.

Bydd cenedlaethau'r dyfodol yn parhau i gael eu swyno gan eu blas llawn sudd. Mae sudd mango yn arnofio yng nghalonnau pawb. Mae pob dinesydd yn rhannu cariad at fangos, sy'n uno'r genedl mewn un llinyn.

Leave a Comment