Traethawd ar Fy Hoff Fwyd Yn Saesneg A Hindi [Multiple Essays]

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Hir Ar Fy Hoff Fwyd Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae bwyd yn dod yn haws i’w gyrraedd carreg ein drws wrth i’r byd symud ymlaen yn ddyddiol. Mae bwyd blasus yn rhywbeth rydyn ni i gyd ei eisiau bob dydd. Mae bwyd ar gael ledled y byd mewn amrywiaethau eang. Byrgyrs yw fy hoff fwyd personol. Byrgyrs yn bendant yw fy hoff fwyd allan o lawer o fwydydd. Byrgyrs yw fy ngwendid.

Pryd bynnag rydyn ni ar frys, hamburgers yw un o'n hoff fwydydd. Ni waeth faint o'r gloch ydyw, mae byrgyr yn flasus ar unrhyw adeg o'r dydd. Mae byrgyrs arbenigol yn boblogaidd mewn llawer o fwytai. Mae sefydliadau amrywiol yn paratoi bwyd yn wahanol. Pam mae byrgyrs mor flasus? Er bod eu chwaeth yn amrywio, mae gan bob un ohonynt yr un adeiladwaith. Mae byrgyrs yn cynnwys bynsen, pati cig wedi'i falu, a thopinau amrywiol, fel letys, sleisys winwns, a chaws.

Byrgyr caws gyda llysiau a chaws yw fy ffefryn. Mae'n blasu'n well gyda mwy o lysiau. Letys yw fy ffefryn. Ychwanegwyd ffresni a gwasgfa i'r byrgyr.

Mae'n sos coch neu dim sos coch i mi. Mae sglodion Ffrengig yn mynd yn berffaith gyda byrgyrs, a dyna dwi'n ei garu fwyaf amdanyn nhw. Mae fy stumog yn teimlo'n llawn ar ôl eu bwyta.

Amrywiaeth wych:

Mae yna lawer i ddewis ohono o ran byrgyrs. Bydd llysieuwyr, rhai nad ydynt yn llysieuwyr, a hyd yn oed feganiaid yn dod o hyd i opsiynau yma. Yna gallwch chi ddewis y patties ar gyfer eich byrgyr a phlymio i mewn.

Mae gan bob uniad byrgyr ei rysáit arbenigol a hunan-guradu ei hun, ac mae llawer ohonynt yn ymddangos ar hyd a lled y ddinas. Mae'r lleoedd byrgyr sydd newydd agor hefyd yn cynnig byrgyrs sy'n gyfeillgar i ddeiet. Gall cwsmeriaid greu eu byrgyrs eu hunain mewn llawer o gaffis byrgyrs trwy ddewis patties, llenwadau, llysiau, sawsiau a haenau.

Y byrgyr cyw iâr yw fy ffefryn personol, ond mae byrgyrs caws a byrgyrs llysieuol yn flasus hefyd. Fy hoff fyrger i gyd yw byrgyrs yw fy archeb pan fyddwn yn bwyta allan.

Casgliad:

Er fy mod yn mwynhau byrgyrs, rwyf hefyd yn hoffi pizza a phasta. Fy hoff beth i'w fwyta yw bwyd cartref bob dydd. Daw egni o fwyd. Byddai'n mynd yn ddiflas bwyta ein hoff fwyd bob dydd, ond rydyn ni'n mwynhau cael ein prif fwyd bob dydd.

Traethawd Byr AR Fy Hoff Fwyd Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae yna bobl y mae'n well ganddynt fwyd melys ac mae yna bobl y mae'n well ganddynt fwydydd sawrus. Pizza, byrgyrs, swshi, a phasta yw rhai o'r bwydydd mwyaf poblogaidd. Mae blas hoff fwyd hefyd yn arwyddocaol.

Mae rhai yn ffafrio chwaeth gref, tra bod chwaeth ysgafn a chynnil yn cael ei ffafrio gan eraill. Hefyd, ni all pobl benderfynu pa fwyd y maent yn ei hoffi fwyaf oherwydd yr amrywiaeth o fwydydd. Ystyriwch wahanol gydrannau bwyd penodol wrth ddewis ffefryn. Mae bwydydd melys ar gael yn y farchnad fwyd. Mae cymharu'ch hoff fwyd â bwydydd eraill hefyd yn ddefnyddiol er mwyn i chi allu gwneud cymariaethau.

Rwy'n hoffi ychydig o bopeth pan mae'n dod i fwyd. Ni waeth faint o weithiau y cefais nhw, roedd pob un ohonynt yn gadael blas yn fy ngheg. Dyma rai dwi'n hoffi:

  • pizzeria
  • Hufen Iâ Caramel
  • Deinosoriaid gwirion
  • Byrgyr
  • Pop caws
  • Pierolles
  • Melfed coch yw'r gacen
  • Plât o wyau a thost

Cyw iâr yw fy hoff fwyd absoliwt. Fy ffefryn! Yn berffaith llaith, meddal a llawn sudd. Mae'r agwedd goginio hefyd yn bleserus. Mae'r gwahanol weadau a blasau hefyd yn apelio ataf. Mae cymaint o flasau y gallwch chi eu rhoi mewn rhywbeth syml gyda'r cynhwysyn amlbwrpas hwn. Mae sbeisys, perlysiau a blasau yn paru'n dda â nhw. Mae fy nghorff yn elwa o gynnwys protein cyw iâr.

Buddion Maeth ac Iechyd Cyw Iâr:

Mae yna nifer o fanteision iechyd i fwyta cyw iâr ac mae ganddo gyfrif calorïau isel. Gyda'r holl asidau amino hanfodol, mae'n uchel mewn protein. Mae fitaminau a mwynau hefyd yn fuddiol i'ch corff. Dewis iachach yn lle cig yw cyw iâr, sydd â llai o fraster. Mae cyw iâr yn bwerdy maethol, felly mae ei fwyta'n rheolaidd yn hanfodol ar gyfer cadw'n iach ac yn heini.

Casgliad:

Ar wahân i fod yn iach, mae'n flasus a gellir ei baratoi mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae'r maetholion mewn cyw iâr a thomatos yn apelio ataf. Dylai bodau dynol fwyta planhigion fel eu prif ffynhonnell fwyd. Mae angen llai o galorïau arnom nawr oherwydd ein ffordd o fyw eisteddog. Mae'n hollbwysig byw bywyd iach

Paragraff Byr Ar Fy Hoff Fwyd Yn Saesonaeg

Boed gartref neu ar y ffordd, rydw i wrth fy modd yn bwyta bwyd cyflym, yn enwedig byrgyrs. Roeddwn i'n teimlo'n rhyfedd o hapus pan wnaethon ni fwyta'r bwyd yn syth ar ôl iddo ddod allan o'r barbeciw.

Gan fy mod i'n caru byrgyrs a pizza, ceisiais ymchwilio pam fy mod yn hoffi'r math hwn o fwyd yn fwy nag eraill.

Yn ôl fy ymchwil, mae celloedd ymennydd pob person yn canfod synhwyrau yn wahanol, gyda geneteg yn chwarae rôl. Mae yna hefyd nifer fawr o bobl nad ydyn nhw'n hoffi bwyd cyflym, er ei fod yn ffefryn gan lawer ohonyn nhw.

Mae astudiaethau eraill ar y pwnc hwn yn cynnwys hoff fwydydd unigolion, ond canfûm mai astudiaeth a gynhaliwyd yn 2004 oedd y mwyaf trawiadol. Canfu ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol California fod y ganolfan dderbyn arogleuol wedi'i lleoli mewn genynnau sydd â lefel uchel o amrywiad genetig. Mae'r ffaith bod pobl yn wahanol yn eu harchwaeth am fwydydd penodol ac yn eu gwneud yn ffefrynnau yn deillio o'r homogenedd a gynhyrchir gan arogl. Mae'r homogenedd hwn yn cael ei gyfieithu i'r ymennydd.

Mae fy hoff fwyd yma, felly dwi'n hapus. Mae'n effeithio'n fawr ar fy ymddygiad pryd bynnag y bydd ei angen arnaf. Cyn gynted ag y byddaf yn ei gymryd, rwy'n cael rhyddhad o anhunedd a straen, rwy'n teimlo'n hapus ac yn optimistaidd, ac mae gennyf ymdeimlad cryfach o egni.

Paragraff Hir Ar Fy Hoff Fwyd Yn Saesonaeg

Ni allaf ddweud fy mod yn hoff o fwyd ac nid wyf yn rhedeg o gwmpas yn chwilio am brofiadau bwyd newydd ond rwy'n gwybod pa fwydydd rwy'n eu caru. Ers i mi fod yn ifanc, rwyf bob amser wedi caru blas pysgod p'un ai wedi'i ffrio'n gyfan neu wedi'i gymryd fel ffiledau.

Roedd mam yn deall fy nghariad anniwall tuag at bysgod ac yn gwneud yn siŵr bod gennym ni bysgod o leiaf unwaith yr wythnos. Bryd hynny, doeddwn i byth yn gwybod nac yn deall y manteision iechyd oedd gan bysgod ond roeddwn i'n gwybod ei fod yn blasu'n flasus. Gallwn ei gael gyda reis neu jest plaen ac roedd pawb gartref yn parchu fy newis.

Wrth i mi dyfu i fyny a dechrau dysgu a deall yn araf y manteision niferus a gafodd pysgod, dywedais wrthyf fy hun fy mod wedi gwneud y dewis cywir. Heddiw, gallaf gael pysgod bob dydd. Fodd bynnag, yn union fel sut y darganfyddais bysgod, rwyf yn y broses o chwilio am bryd arall y gallaf ei ychwanegu at fy rhestr o ffefrynnau. Fodd bynnag, rwy'n edrych am gyfuniad o lysiau. Ond yn ôl at bysgod, mae ysgrifennu amdano mewn gwirionedd yn gwneud fy ngheg yn ddŵr ond byddaf yn ceisio brwydro yn erbyn yr ysfa i ddod o hyd i rai a gorffen y darn hwn.

Rhesymau pam y dylai pawb fwyta pysgod:

Mae trafodaethau diweddar ynghylch fitamin D wedi'u sbarduno gan ddiffyg fitamin D. Mae tua 41.6% o Americanwyr yn annigonol mewn Fitamin D, yn ôl astudiaeth gan Forrest a Stuhldreher (2011). Yn ôl Leech (2015), pysgod yw ffynhonnell ddeietegol fwyaf adnabyddus Fitamin D. Mae'n argymell bwyta pysgod fel penwaig ac eog i gael y swm mwyaf.

Mae pryder cynyddol am drawiadau ar y galon. Gellir atal neu leihau clefyd y galon a thrawiadau ar y galon trwy fwyta pysgod. 

Anhwylderau iselder yw un o broblemau iechyd mwyaf cyffredin y byd. Fodd bynnag, yn ôl Grosso et al. (2014), mae pobl sy'n bwyta pysgod yn fwy rheolaidd, fel fi, yn llai tebygol o gael iselder ysbryd. Mae angen asidau brasterog omega-3 ar fenywod beichiog i ddatblygu eu system nerfol ac ymennydd eu ffetws. Er mwyn i blentyn beidio byth â dioddef o unrhyw broblemau echddygol, cymdeithasol neu gyfathrebu, mae pysgod yn ymddangos yn hanfodol ar gyfer eu datblygiad. Ni fydd oedi yn natblygiad yr ymennydd yn amlwg ychwaith.

Casgliad:

Fy hoff fwyd yw pysgod, a does gen i ddim difaru. Nawr fy mod yn gwybod cymaint am bysgod, gallaf ddechrau cynghori pobl am ei fanteision. Fodd bynnag, os ydych chi erioed wedi dod ar draws unrhyw astudiaeth sy'n gofyn ichi fwyta mwy o bysgod, gwnewch hynny oherwydd ei fod yn aml yn wir.

Leave a Comment