150, 200, 250, 300 & 400 Traethawd Gair ar Dweud Na i Plastig Yn Saesneg A Hindi

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Byr ar Ddweud Na i Plastig Yn Saesneg

Cyflwyniad:

Dyfeisiodd Baekeland Bakelite ym 1907 - plastig cyntaf y byd. Mae'r defnydd o blastigau mewn amrywiol ddiwydiannau wedi tyfu'n gyflym ers hynny. Ymhellach, ystyriwyd bod plastig yn ddewis amgen ymarferol i lawer o gyfansoddion eraill ar y pryd. Oherwydd ei gost isel, ei natur gadarn, a'i wrthwynebiad i gyrydiad neu fathau eraill o ddiraddio, roedd yn gynnyrch poblogaidd iawn.

Cyfnod hir o ddadelfennu

Fodd bynnag, nid yw plastigion yn dadelfennu, sef y prif bryder. Efallai y bydd angen rhwng mis a phum mis ar broses ddadelfennu crys cotwm. Gall gymryd hyd at 50 mlynedd i ddadelfennu tun.

Yn wahanol i boteli plastig, sy'n dadelfennu o fewn 70 i 450 mlynedd, mae angen llawer mwy o amser i ddadelfennu poteli plastig. Gall gymryd 500-1000 o flynyddoedd i fagiau plastig a geir mewn siopau groser bydru.

Effaith plastig ar fywyd anifeiliaid

Mae plastigion yn cael effeithiau amlwg iawn ar anifeiliaid. Mae'n amhosibl i anifeiliaid dorri plastig i lawr, felly mae'n tagu eu llwybr gastroberfeddol, gan arwain at farwolaeth yn y pen draw. Gall organebau dyfrol gael eu difrodi'n fecanyddol gan blastigau yn yr amgylchedd morol. Gallant ddod yn ddiamddiffyn neu'n agored i ysglyfaethwyr oherwydd ei fod yn mynd yn sownd yn eu tagellau neu eu hesgyll.

Effeithiau plastigion ar iechyd pobl

Gall y gadwyn fwyd mewn gwirionedd ganiatáu i blastigion fynd i mewn i feinweoedd dynol. Gronynnau bach yw microblastigau sy'n cael eu creu pan fydd darnau mawr o blastig yn torri i lawr. Mae gronyn o dywod tua maint un o'r gronynnau hyn.

Mae'r plastig hwn yn mynd i mewn i'r gadwyn fwyd pan fydd organebau microsgopig yn ei fwyta. Yn y pen draw, mae'r microplastigion hyn yn cyrraedd y system dreulio ddynol trwy'r gadwyn fwyd. Canfuwyd bod y gronynnau plastig hyn yn garsinogenig, sy'n golygu bod pobl mewn perygl llawer uwch o ddatblygu canser ohonynt.

Casgliad:

Mae ein hamgylchedd wedi’i halogi â phlastigau, ac ni fydd y ffaith honno byth yn newid. Fodd bynnag, gellir lleihau ei ôl troed trwy ailgylchu a defnyddio dewisiadau ecogyfeillgar. Ein cyfrifoldeb ni yw cael gwared ar blastigion yn gyfrifol; bydd gwneud hynny yn arwain at amgylchedd mwy diogel a glanach ar gyfer holl fywyd y ddaear.

Traethawd Hir ar Dweud Na i Plastig Yn Saesneg

Cyflwyniad:

Ym mywydau beunyddiol llawer o bobl, defnyddir plastig at wahanol ddibenion, ac mae atal y defnydd o blastig yn fyd-eang yn her, ond nid yn amhosibl.

Mae cael gwared ar blastig yn gyfan gwbl yn mynd i gymryd amser hir, felly mae angen i rywun ddatblygu cynhyrchion a all gymryd lle plastig.

Er y gellir ailgylchu plastig, nid yw'n ddewis arall ymarferol i blastig. Rhaid datblygu cynhyrchion amgen i ddisodli plastig fel bod y defnydd o blastig yn lleihau yn y dyfodol.

Mae'r defnydd o ddewisiadau amgen i ddeunyddiau plastig nad ydynt yn niweidio'r amgylchedd yn dod yn fwy poblogaidd.

Byddai’n sicr yn gyflawniad sylweddol i fodau dynol a’n hamgylchedd pe gallem leihau’r defnydd o blastig yn y dyfodol.

Dyma rai ffyrdd o ddweud na wrth blastig.

Ffyrdd o ddweud na wrth blastig

1) Defnyddiwch fagiau cario brethyn a phapur

Defnyddir llawer iawn o fagiau o blastig ar gyfer cludo deunyddiau. Mae siopau'n cynhyrchu llawer o fagiau plastig oherwydd bod eu cwsmeriaid yn rhoi bagiau iddynt gludo eitemau.

Pan fyddwn wedi gorffen gyda'r bagiau plastig hyn, rydym yn eu taflu i ffwrdd fel gwastraff. Mae cael gwared ar y bagiau plastig hyn yn niweidiol i'r amgylchedd.

Mae rhai siopwyr eisoes wedi dechrau darparu bagiau brethyn neu bapur i'w cwsmeriaid, ond nid yw hynny'n ddigon i ddileu defnydd plastig. Mae'n syniad smart i bob siop gynnig bagiau brethyn a bagiau papur.

Ni ddylem fynd â bagiau plastig oddi wrth y siopwyr pan fyddwn yn prynu unrhyw beth ganddynt mewn siop. Gyda bagiau papur neu frethyn, gallwn helpu i gyfrannu at drawsnewid yr amgylchedd wrth i ni ddweud na i blastig.

Mae ein siawns o reoli effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd yn cynyddu cyn gynted ag y byddwn yn newid i fagiau di-blastig.

2) Dechreuwch ddefnyddio poteli pren

Defnyddiwch boteli bioddiraddadwy, ecogyfeillgar i ddweud na wrth blastig.

Nid yw'n anghyffredin i bobl ddefnyddio llawer o boteli plastig, yn enwedig wrth brynu dŵr, sydd wedi'i becynnu mewn plastig. Mae angen i ni ddechrau defnyddio poteli pren yn lle rhai plastig.

Yn gynharach, buom yn trafod ailgylchu poteli plastig, ond mae angen ateb parhaol er mwyn disodli poteli gwydr gyda rhai plastig yn y dyfodol.

Mae defnyddio poteli sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd o'r cychwyn cyntaf yn hanfodol i leihau llygredd plastig. Mae dweud na wrth blastig yr un mor hawdd â defnyddio bagiau cario a photeli di-blastig.

Beth yw effaith plastig ar yr amgylchedd?

Mae plastig yn effeithio'n negyddol ar ein hamgylchedd, sy'n wirioneddol beryglus i'n hiechyd. Yn ogystal â bod yn amgylcheddol niweidiol, mae plastig yn aros ar wyneb ein planed am amser hir iawn.

Mae dŵr glaw yn cludo deunyddiau plastig i'r môr lle mae anifeiliaid dyfrol fel pysgod yn eu bwyta. Mae hyn wedi achosi niwed i lawer o anifeiliaid dyfrol.

Ar ben hynny, mae llosgi plastig yn rhyddhau nwyon niweidiol i'r atmosffer, sydd yn y pen draw yn niweidio bodau dynol.

Casgliad:

Mae defnyddio plastig yn ddyddiol yn beryglus iawn, felly mae'n rhaid i ni newid i eitemau nad ydynt yn blastig fel y gallwn gyfyngu ar yr effaith y mae plastig yn ei gael ar yr amgylchedd yn y dyfodol.

200 Gair Traethawd ar Dweud Na i Plastig Yn Saesneg

Cyflwyniad:

Oherwydd eu pwysau ysgafn, fforddiadwyedd a rhwyddineb defnydd, mae bagiau plastig yn eithaf poblogaidd. Mae'r rhan fwyaf o siopwyr yn defnyddio bagiau plastig oherwydd eu prisiau isel. Mae'r bagiau plastig hyn a'r eitemau rydyn ni'n eu prynu yn cael eu rhoi'n rhydd gan y siopwyr, felly does dim rhaid i ni eu prynu.

Problem a achosir gan blastig

Yn y pridd, mae plastigion yn cymryd cannoedd ar filoedd o flynyddoedd i ddiraddio gan nad ydynt yn fioddiraddadwy. Dyma rai o'r problemau a achosir gan blastig:

Anfioddiraddadwy

Mae deunyddiau a bagiau nad ydynt yn fioddiraddadwy wedi'u gwneud o blastig. Rydym ni, felly, yn wynebu’r her fwyaf o ran cael gwared ar y plastigau hyn. Mae eu diraddiad yn cynhyrchu gronynnau bach sy'n mynd i mewn i'r pridd a chyrff dŵr; fodd bynnag, nid ydynt yn dadelfennu'n llwyr. Yn ogystal â llygru'r ddaear ar wyneb y Ddaear, mae'n lleihau ffrwythlondeb y pridd ac yn lleihau cynhyrchiant llysiau a chnydau.

Effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd

Mae effeithiau niweidiol plastigion yn dinistrio natur. Mae problem gynyddol o lygredd tir a dŵr a achosir gan blastigion. Mae'n cymryd bron i 500 mlynedd i wastraff plastig bydru mewn safleoedd tirlenwi.

Ar ben hynny, mae'n dinistrio cefnforoedd ac ecosystemau môr. Yn ogystal â llygru cyrff dŵr, mae hefyd yn lladd anifeiliaid dyfrol. Mae llygredd plastig yn y cefnfor yn achosi miloedd o forfilod a miliynau o bysgod i farw.

Mae bywyd morol ac anifeiliaid yn cael eu heffeithio'n negyddol gan blastig

Mae creaduriaid ac anifeiliaid morol yn bwyta plastig ynghyd â'u bwyd naturiol. Oherwydd na all y plastig yn eu cyrff gael ei dreulio, mae'n mynd yn gaeth ynddynt. Mae creaduriaid môr ac anifeiliaid amrywiol yn datblygu problemau iechyd difrifol oherwydd bod llawer iawn o ronynnau plastig yn cronni yn eu coluddion. Mae miliynau o anifeiliaid a chreaduriaid y môr yn marw oherwydd llygredd plastig bob blwyddyn. Mae llygredd plastig wedi dod yn un o'r problemau mwyaf sy'n wynebu'r byd i gyd.

Achos salwch mewn pobl oherwydd plastig.

Mae gweithgynhyrchu bagiau plastig yn rhyddhau cemegau gwenwynig a all achosi salwch difrifol ymhlith gweithwyr. Mae pris isel bagiau plastig yn eu gwneud yn ddeniadol ar gyfer pecynnu bwyd, ond maent yn peri risg iechyd hefyd.

Casgliad:

Er mwyn datrys y broblem llygredd plastig, rhaid inni ddeall y broblem a rhoi'r gorau i ddefnyddio plastig. Er mwyn gwahardd bagiau plastig a deunyddiau plastig eraill, mae angen i'r llywodraeth gymryd rhai mesurau a rheolau llym.

150 Gair Traethawd ar Dweud Na i Plastig Yn Saesneg

Cyflwyniad:

Dros ganrif yn ôl, dyfeisiwyd plastig. Ni allai llawer o gynhyrchion naturiol eraill gystadlu â'u hyblygrwydd a'u cynaliadwyedd. Ar wahân i fod yn rhatach i'w gynhyrchu, roedd hefyd yn haws gweithio ag ef. Er gwaethaf hyn, nid tan yn rhy hwyr y daeth ei effeithiau andwyol i'r amlwg.

Diraddio

Gan fod plastigion yn cymryd cymaint o amser i ddiraddio, maent yn gwgu'n fawr arnynt. Mewn pridd, mae crys cotwm yn cymryd tua 1 i 5 mis i bydru'n llwyr. Mae sigaréts yn para rhwng blwyddyn a deuddeg mlynedd ac mae caniau tun yn para rhwng 50 a 60 mlynedd.

Gall rhwng 70 a 450 mlynedd fynd heibio cyn i botel blastig bydru. Yn y rhychwant o 500 i 1000 o flynyddoedd, mae bag plastig yn para. Meddyliwch am y ffaith ein bod wedi cael gwared ar dros biliwn o dunelli o blastig hyd yn hyn. Bydd miloedd o flynyddoedd, os nad mwy, yn mynd heibio cyn i lawer o'r deunydd hwn bydru. Beth yw goblygiadau dynol hyn?

Effeithiau plastig ar bobl

Mae yna lawer o wahanol fathau a meintiau o blastig. Pan fydd plastigion yn agored i'r amgylchedd am gyfnod hir o amser, maent yn dod yn ficroplastigion. Mae yna lawer o ronynnau microplastig sy'n llai na grawn tywod. Gall micro-organebau eu bwyta, a thrwy hynny effeithio ar y gadwyn fwyd.

Credir bod microblastigau yn symud i fyny'r gadwyn fwyd pan fydd organeb fwy yn bwyta organeb llai. Yn y pen draw, bydd bodau dynol yn agored i'r gronynnau hyn, a byddant yn mynd i mewn i'n cyrff. Gall bodau dynol fynd yn sâl o hyn. Mae'r risg o ganser yn cynyddu oherwydd priodweddau carcinogenig y microblastigau hyn.

Casgliad:

Felly, mae angen inni reoli'r defnydd o blastigau a glanhau ein hamgylchedd ohonynt.

300 Gair Traethawd ar Dweud Na i Plastig Yn Saesneg

Cyflwyniad:

O ran llygredd plastig, mae bagiau plastig yn chwarae rhan arwyddocaol. Mae ein hamgylchedd yn cael ei ddirywio gan y math hwn o lygredd. Gellir lleihau llygredd trwy wahardd bagiau plastig.

Yn ogystal ag achosi llygredd tir, aer a dŵr, mae bagiau plastig yn un o brif achosion llygredd wrth i bobl geisio eu dadelfennu.

Dyna pam eu bod wedi cael eu gwahardd mewn nifer o wledydd. Fodd bynnag, maent yn dal i gael eu defnyddio'n eang yn y mwyafrif o rannau o'r byd ac yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd.

Mae'r farchnad yn gorlifo â bagiau plastig, a ddefnyddir yn eang. Mewn siopau groser, mae'r rhain yn arbennig o boblogaidd oherwydd eu bod yn ddefnyddiol ar gyfer cario llysiau, ffrwythau, reis, blawd gwenith, a bwydydd eraill.

Ar gael mewn ystod eang o feintiau, mae'r rhain yn eithaf fforddiadwy ac yn hawdd i'w cludo. Mewn llawer o daleithiau ein gwlad, mae bagiau plastig wedi'u gwahardd. Er gwaethaf hyn, mae gweithrediad y rheol hon wedi bod yn wael.

Mae’r amser wedi dod i bob un ohonom gydnabod difrifoldeb y mater a rhoi diwedd ar y defnydd o fagiau plastig.

Bathiad y gair “plastig.”

Cyflwynwyd “plastig” ym 1909. Defnyddiwyd y term gan Leo H. Baekeland i ddisgrifio dosbarth arall o ddefnyddiau, gan gynnwys “Bakelite,” a wnaeth o tar glo.

Yn ogystal â ffonau a chamerâu, defnyddiwyd Bakelite hefyd ar gyfer blychau llwch.

Ai bendith neu felltith yw defnyddio bagiau plastig?

Yn ogystal â bod yn ysgafn, mae bagiau plastig yn hawdd i'w cario yn unrhyw le. Fodd bynnag, mae ochr arall i’r geiniog hon y mae’n rhaid inni ei hystyried hefyd. Maent yn cael eu cario i ffwrdd gan wynt a dŵr oherwydd eu natur ysgafn.

Felly, maen nhw'n diweddu yn y cefnforoedd a'r moroedd ac yn eu llygru. Yn ogystal, weithiau maent yn mynd yn sownd mewn ffensys ac yn sbwriel ein tirweddau wrth iddynt gael eu cario i ffwrdd gan y gwynt.

Mae bag plastig wedi'i wneud o polypropylen, sy'n ei gwneud yn wydn iawn. Fodd bynnag, mae'r polypropylen hwn wedi'i wneud o petrolewm a nwy naturiol, felly nid yw'n fioddiraddadwy.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod ailgylchu yn ddewis gwell yn lle gwastraffu bagiau plastig. Yn y pen draw mae'n arwain at gynhyrchwyr yn cynhyrchu mwy, ac mae'n digwydd eto gyda'r nifer yn newid ychydig.

Mae bagiau plastig yn cael eu hystyried yn un o'r ffyrdd mwyaf cyfleus o gario llawer o gynhyrchion, ond maen nhw'n beryglus i bobl.

Sut gallwn ni leihau eu defnydd?

Bu cyfyngiadau ar fagiau plastig ledled y byd mewn sawl gwlad. Yn ogystal, mae llawer o daleithiau yn India wedi gwahardd bagiau plastig.

Rhaid i'r llywodraeth roi polisi llym ar waith er mwyn atal y defnydd o'r bagiau hyn. Er mwyn atal cynhyrchu bagiau plastig yn gyfan gwbl, rhaid bod cyrbau. Rhaid i fanwerthwyr ddod o hyd i fagiau plastig hefyd. Dylai'r un peth fod yn berthnasol i'r rhai sy'n cario bagiau plastig.

Casgliad:

Mewn llawer o achosion, mae bagiau plastig yn cael eu hanwybyddu a'u diystyru fel achos problemau amgylcheddol. Mewn bywyd bob dydd, nid yw pobl yn ystyried effeithiau hirdymor bagiau bach, hawdd eu cario.

2 feddwl ar “150, 200, 250, 300 a 400 o eiriau Traethawd ar Dweud Na i Blastig Yn Saesneg A Hindi”

Leave a Comment