Traethawd ar Ryfel Yn Saesneg & Hindi [Multiple Essays]

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Byr ar Ryfel yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae'r term rhyfel yn cyfeirio at wrthdaro rhwng grwpiau. Defnyddir arfau a grym gan y grwpiau hyn. Nid rhyfeloedd mo gwrthdaro mewnol. Gall lluoedd allanol ymyrryd os yw grwpiau gwrthryfelwyr yn ymladd yn erbyn ei gilydd. Diffinnir rhyfel gan yr Oxford English Dictionary fel “cyflwr o wrthdaro arfog rhwng cenhedloedd neu daleithiau” a “brwydr am oruchafiaeth, goruchafiaeth, neu oruchafiaeth.”

Gellir ymladd rhyfel mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn amrywio o anghydfodau ar raddfa fach i wrthdaro llawn. Mae ffurfiau rhyfel yn cynnwys:

Mae dwy wlad neu fwy yn ymladd mewn rhyfeloedd rhyngwladol. Yn 2003, ymladdodd yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, a chenhedloedd clymblaid eraill yn erbyn cyfundrefn Saddam Hussein yn y Rhyfel yn Irac.

Gelwir gwrthdaro rhwng grwpiau o bobl o fewn un wlad yn rhyfeloedd cartref. O dan rai amgylchiadau, gall cenhedloedd y tu allan barhau i gymryd rhan mewn ennill rheolaeth ar y genedl gyfan. Rhyfel cartref mawr yn y blynyddoedd diwethaf fu Rhyfel Cartref Syria, a ddechreuodd yn 2011 ac a barhaodd am dros chwe blynedd.

Mae rhyfel dirprwyol yn rhyfel a ymladdir rhwng dwy wlad neu fwy ond heb ymladd uniongyrchol. Maent yn defnyddio dirprwyon yn lle ymladd eu brwydrau eu hunain. Roedd y Rhyfel Oer rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd yn enghraifft o ryfel dirprwyol, pan ariannodd y ddau archbwer eu cynghreiriaid eu hunain.

Mae rhyfel hefyd wedi cymryd sawl ffurf trwy gydol hanes, pob un â'i set ei hun o achosion a chanlyniadau. Mae'n amlwg bod gan ryfel gost aruthrol, o ran colli bywydau dynol a difrod economaidd.

Gwneud amgylchedd heddychlon o'n cwmpas yw'r ffordd orau o atal y rhyfel. Gallwn fyw yn hapus heb boeni am ryfel ac ymladd yn ein plith. Mae miloedd o bobl yn marw a'u heiddo'n cael ei ddinistrio yn y rhyfel. Dylai'r holl bobl o'n cwmpas ddatblygu ymdeimlad o frawdgarwch a chwaeroliaeth, sy'n helpu i leihau rhyfel.

Casgliad:

Y peth pwysicaf yw creu amgylchedd heddychlon sy'n lleihau rhyfel ac yn meithrin brawdgarwch a chwaeroliaeth. Gall hyn arwain at golli pobl a'r byd. Er mwyn byw bywyd heddychlon a hapus, dylem atal y rhyfel ac annog pawb i wneud yr un peth.

 Paragraph Hir ar Ryfel Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Heb amheuaeth, rhyfel yw profiad gwaethaf dynoliaeth. O ganlyniad i ddinasoedd wedi'u dinistrio a bodau dynol marw, mae wedi creu cenhedloedd newydd. Hyd yn oed os yw'n fyr ac yn gyflym, mae'n golygu lladd torfol. Er nad yw hyd yn oed yn rhyfel, mae Kargil wedi agor ein llygaid i natur ddigywilydd gweithredu milwrol.

Roedd y Rhyfeloedd Byd yn rhyfeloedd creulon a arweiniodd at ddifodiant mawr o hiliau ac erchyllterau annioddefol ar sifiliaid diniwed. Buddugoliaeth neu drechu sy'n cyfrif, nid rheolau. Mae arfau cyfrifiadurol wedi cynyddu ein pŵer dinistrio gan filiwn gwaith yn yr 21ain Ganrif.

Nid oes unrhyw ataliaeth wedi gallu tawelu gwrthdaro dynol er gwaethaf y trawsnewidiad llwyr o arfau a thactegau. Er ei fod yn edrych yn wahanol, mae wedi llwyddo i ddileu'r gwrthdaro. Efallai y bydd y masnachwyr rhyfel yn meddwl ei fod yn hollol wahanol, ond mae'r dyn cyffredin yn gweld marwolaeth a dinistr. Mae Nagasaki, Hiroshima, Irac ac Affganistan i gyd wedi cael eu hanrheithio gan ryfel ers 1945. Mae gennym fwy o opsiynau yn y mileniwm newydd, ond mae ein diffyg mawr yn parhau i fod yn ofn i eraill, ein methiant dynol cyntefig.

Mae'n ymwneud â dominyddu'r rhanbarth neu'r byd, gan brofi rhagoriaeth, hegemoni, a goroesiad economaidd yr ymladdir rhyfeloedd. Gall fod yn dros dro bod y rhyfeloedd diweddar i fod i gadw effeithiolrwydd democratiaeth.

Yn ôl hanesydd a dadansoddwr milwrol yr Unol Daleithiau, y Cyrnol Macgregor: “Wnaethon ni ddim ymladd Hitler oherwydd ei fod yn Natsïaid neu Stalin oherwydd ei fod yn gomiwnydd.” Yn yr un modd, dywedodd llysgennad UDA i NATO, “Mae ein gwerthoedd a rennir o ryddid, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, a pharch at hawliau dynol yr un mor werthfawr â’n tiriogaeth ni”.

Nid oes amheuaeth bod buddiannau hanfodol o'r pwys mwyaf yn y rhyfel yn Irac ac Afghanistan. Er gwaethaf terfysgaeth a dioddefaint dynol, mae NATO wedi cadw llawer o Kashmir, Affrica, Chechenay, ac Algeria. Codir ein disgwyliadau ar gyfer ymyrraeth mewn achosion o dorri hawliau dynol gan Bosnia, Kosovo, a Dwyrain Timor.

Mae taflegrau llaw a all ddod ag awyrennau i lawr wedi newid y sefyllfa'n sylweddol heddiw. Roedd Somalia ac Afghanistan ill dau yn wynebu sefyllfaoedd o'r fath. Ym 1993, daeth arfau newydd eu datblygu i ddwylo milwyr cyflog a milisia.

Cafodd ymgyrch pŵer mawr yn Somalia ei dryllio gan milisia ragtag, heb ddigon o fwyd, heb ei drin. Trwy ymyrryd, cafodd y rhyfel cartref yn Somalia ei ddwysáu ymhellach. Ym 1998, eisteddodd NATO ac archbwerau eraill gan gynnwys Ffrainc yn ôl a gwneud dim am y tywallt gwaed yn Algeria.

Dangosodd argyfwng dynol a grëwyd gan Serbia hefyd na allai lluoedd NATO ddatrys y broblem; Roedd yn rhaid i Serbia ddod o hyd i'w datrysiad ei hun. Er bod pwerau NATO wedi bomio a rhyddhau eu nerth yn Iwgoslafia ac Irac, ni allent ddarostwng y llywodraethwyr.

Dengys y canlyniadau hyn y gall cyfyngiadau gwleidyddol hunanosodedig ar y defnydd o rym arwain at broblemau heb eu datrys. Gyda gwladwriaethau llai fel Gogledd Corea a Phacistan yn caffael arfau niwclear, mae mwy o arswyd yn y dyfodol. Ceisiodd Lybia o dan y Cyrnol Gaddafi y dechnoleg hon am unrhyw bris, a chyn bo hir bydd milwriaethwyr Islamaidd yn gallu cydosod arf dros dro. Bydd yn baradocsaidd gweld gwrthwynebwyr bach yn chwifio arfau sy'n gallu ffrwydradau atomig a rhyfela cemegol yn erbyn pwerau mawr.

Dyna oedd y sefyllfa yn Kargil, pan gafodd 1,000 o filisia Pacistanaidd, milwyr cyflog, a therfysgwyr eu gwreiddio. Yn y pen draw, ar ôl 50 diwrnod o ymdrech llwyr, bu farw 407, clwyfwyd 584, ac roedd chwech ar goll. Llwyddasom i ailgipio'r uchelfannau a waharddwyd gan dduw ar ôl gwneud defnydd sylweddol o'r Awyrlu.

200 o Eiriau Traethawd ar Ryfel Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

 Mae gwareiddiad yn ffordd o fyw sy'n atal nwydau gwylltach y ddynoliaeth ac yn meithrin ac yn caniatáu i reddfau bonheddig drechu. Mewn geiriau eraill, mae gwareiddiad yn gyflwr lle mae delfrydau uchaf cymdeithas ddynol yn cael eu gwireddu, gan ffarwelio â deddfau jyngl.

Y mae meddyliau a gweithredoedd dyn yn adlewyrchu pob peth yn naturiol ac ysprydol. Mae gwareiddiad fel Gwlad Groeg a Rhufain yn cael ei hedmygu nid am ei rhyfeloedd ond am ei llenyddiaeth, ei chelfyddyd, ei phensaernïaeth a'i hathroniaethau.

Mewn cyfnod o heddwch, mae dyn wedi cyflawni ei wareiddiad uchaf, yn ôl yr hanes. Nid oedd llwyddiant milwrol yn yr hen amser ond yn arddangos mawredd y meddwl dynol. Mae costau rhyfel yn uchel. Bu yma wastraff ar ddynion, arian, a defnydd.

Mae'n gyffredin i ryfelwyr ddadlau y gall rhyfel ailsefydlu gwerthoedd moesol. Mae dadl y drol powdr yn dadlau bod rhyfel yn anochel. Cymharwch gyflawniadau'r llwybrau adeiladau eirin gwlanog yng Ngwlad Groeg hynafol ag ysgolion a phrifysgolion y byd modern. Mae rhyfel yn angenrheidiol er dadblygiad llawer o rinweddau, yn ol rhai meddylwyr.

Mae gwareiddiad yn arwain at heddwch. Mae gwareiddiad yn dibynnu ar heddwch, felly mae aflonyddwch yn ei ddinistrio. Y rheswm cyntaf yw bod rhyfel yn gwneud dyn yn llai na dynol oherwydd ei nwydau creulon. Mae gwareiddiad yn awgrymu safon uchel o ymddygiad cymdeithasol sy'n annog teimladau mwy manwl; Mae jet Loro Sebi yn awgrymu cigyddiaeth drefnus o ddynion ifanc ar garreg drws bywyd.

Gwyddoniaeth ddinistriol: Gwyddor dinistr yw rhyfel. Yn sicr nid yw'r rhain yn cael eu ffafrio. O ganlyniad, mae dynion yn dod yn greulon, yn farus, ac yn hunanol. Po fwyaf o ryfeloedd sydd gennym, mwyaf o ddinistr a gawn. Nawr, mae hyd yn oed ardaloedd lle mae poblogaethau sifil yn byw yn cael eu dinistrio gan ryfel.

O'r awyr, mae bomio trwm yn dinistrio dinasoedd, caeau ŷd, pontydd a ffatrïoedd. O ganlyniad, mae cynnydd blynyddoedd yn cael ei wrthdroi a rhaid i ddyn ailadeiladu'r hyn y mae wedi gwario cymaint o ymdrech ac arian arno.

Casgliad:

O ganlyniad, ychydig oriau sydd gan bobl i'w neilltuo i gelf a phensaernïaeth yn ystod y rhyfel modern. Drwy'r amser yn meddwl

Traethawd Hir ar Ryfel Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae trychineb mwyaf dynoliaeth, rhyfel, yn ddrwg. Yn ei sgil y mae marwolaeth a dinistr, afiechyd a newyn, tlodi, ac adfail.

Gellir amcangyfrif rhyfel trwy ystyried yr hafoc a ddrylliwyd mewn gwahanol wledydd ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae rhyfeloedd modern yn arbennig o annifyr oherwydd gallant amlyncu'r byd cyfan.

Fodd bynnag, mae rhyfel yn dal i fod yn drychineb ofnadwy, er gwaethaf y ffaith bod llawer yn ei ystyried yn rhywbeth bonheddig ac arwrol.

Bydd y bom atomig nawr yn cael ei ddefnyddio mewn rhyfel. Mae rhyfeloedd yn angenrheidiol, medd rhai. Mae rhyfel wedi digwydd eto yn hanes cenhedloedd trwy gydol hanes.

Nid yw rhyfel wedi difetha'r byd ar unrhyw adeg mewn hanes. Ymladdwyd rhyfeloedd hir a byr. Felly, ofer yw gwneud cynlluniau ar gyfer heddwch tragwyddol neu sefydlu heddwch parhaol.

Mae damcaniaeth brawdoliaeth dyn a di-drais wedi'i hyrwyddo. Mahatma Gandhi, Bwdha, a Christ. Mae defnyddio arfau, grym milwrol, a gwrthdaro arfau bob amser wedi digwydd er gwaethaf hynny; ymladdwyd rhyfel erioed.

Trwy gydol hanes, mae rhyfel wedi bod yn nodwedd gyson ym mhob oes a chyfnod. Cyhoeddodd Molise, marsial maes enwog yr Almaen, fod rhyfel yn rhan o drefn byd Duw yn ei lyfr enwog, The Prince. Diffiniodd Machiavelli heddwch fel egwyl rhwng dau ryfel.

Mae wedi bod yn feirdd a phroffwydi breuddwydiol y bydd mileniwm yn dod â heddwch a byd heb ryfel. Ond nid yw'r breuddwydion hyn wedi dod yn wir. Fel amddiffyniad rhag rhyfel, sefydlwyd sefydliad o'r enw Cynghrair y Cenhedloedd ar ôl Rhyfel Mawr 1914-18.

Serch hynny, daeth rhyfel arall (1939-45) i'r casgliad bod meddwl am heddwch di-dor yn afrealistig ac na all unrhyw sefydliad na chynulliad warantu ei barhad.

Achosodd tensiynau a straen Hitler i Gynghrair y Cenhedloedd i ddymchwel. Er gwaethaf ei waith da, nid yw Sefydliad y Cenhedloedd Unedig wedi profi mor effeithiol â'r disgwyl.

Ymladdwyd llawer o ryfeloedd er gwaethaf y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys Rhyfel Fietnam, Rhyfel Indochina, rhyfel Iran-Irac, a rhyfel Arabaidd Israel. Mae bodau dynol yn ymladd yn naturiol fel ffordd o amddiffyn eu hunain.

Pan na all unigolion fyw bob amser mewn heddwch, mae'n ormod, yn wir, i ddisgwyl i gynifer o genhedloedd fyw mewn cyflwr o heddwch Tragwyddol. Ymhellach, bydd bob amser wahaniaeth barn eang rhwng cenhedloedd, gwahanol ffyrdd o edrych ar faterion rhyngwladol, a gwahaniaethau radical mewn polisi ac ideoleg. Ni all y rhain gael eu setlo trwy drafodaethau yn unig.

O ganlyniad, mae rhyfel yn angenrheidiol. Achosodd lledaeniad Comiwnyddiaeth yn Rwsia, er enghraifft, ddiffyg ymddiriedaeth ac amheuaeth yn Ewrop cyn yr Ail Ryfel Byd. Roedd democratiaeth yn ddolur llygad i'r Almaen Natsïaidd, ac roedd y Ceidwadwyr Prydeinig yn ofni y byddai Comiwnyddion yn cymryd drosodd.

Casgliad:

Ni ellir cynnal heddwch pan fydd ideoleg wleidyddol un wlad yn wrthun i un arall. Mae yna hefyd elynion traddodiadol rhwng cenhedloedd ac anghytgord rhyngwladol sydd wedi'u gwreiddio yn y gorffennol.

350 o Eiriau Traethawd ar Ryfel Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Y canlyniad yw rhyfel. Y mae y ddaear glaf hon ar brydiau wedi ei dryllio gan ddyn. Llygrodd ei ddwylo â gwaed cysegredig ei frodyr ei hun a thaflu ei balasau i'r llwch. Mae weithiau fel pe bai'n chwarae â bywyd fel pe bai'n dreiffl. Nid yw pobl sy'n caru heddwch eisiau rhyfel, maen nhw eisiau heddwch a hapusrwydd.

Mae syched am heddwch yn naturiol mewn dyn. Heddwch yw ei gred. Pam mae rhyfeloedd yn digwydd? Mae'n bosibl bod dyn hynafol wedi cael rhywfaint o bwystfil o ddelio ag anifeiliaid gwyllt a thrychinebau naturiol. Mae'n bosibl bod rhai pobl yn cael eu geni'n fwystfilod.

Cuddiant eu gwir natur dan foesau a gwyleidd-dra mewn addysg fodern, ond weithiau y mae eu gwir natur yn ym- ddangos trwodd. Gwelwn y bwystfil cyntefig an- rhydeddus ynddo. Mae dinistrio gemau bob amser yn boblogaidd gyda nhw. O ganlyniad i'w dymuniadau a'u meddyliau, mae rhyfel yn anochel.

Gallai chwyldro diwydiannol Ewrop fod wedi creu paradwys i'r byd. Fodd bynnag, er mawr syndod i lawer o bobl, ar ôl cael eu fomentio gan ychydig o bobl farus, lledaenodd rhai o wledydd Ewrop ar draws y byd gan ddefnyddio'r pŵer a enillwyd ganddynt yn ystod y chwyldro.

Canlyniad rhyfel yw dinistr, lladdfa, a symud yn ôl. Mae dinistr Hiroshima a Nagasaki yn gwefreiddio pobl. Digwyddodd anghyfiawnder creulon pan fu farw miloedd o blant, merched a dynion diniwed yn awyrgylch rhydd natur. O ganlyniad, mae rhyfel yn felltigedig.

Mae chwedlau a mythau Lanka, Troy, a Karbala yn disgrifio brwydrau dinistriol. Ni fu erioed unrhyw fudd i unrhyw fod dynol, llwyth, neu genedl o'r rhyfeloedd hyn. Nid oes amheuaeth ei fod yn ddinistriol.

Yn yr oes hon, i ble rydyn ni'n mynd? A oes unrhyw elc aur i'w hela? Ychydig o obaith sydd gennym i'r gwledydd datblygedig. Cystadleuaeth arfau yn cosi. Mae ffaglau ffyrnig yr amheuaeth ac anghrediniaeth yn fflachio o dan frawdoliaeth ffug a chwrteisi.

Gallai fod yn briodol gwneud yr un sylwadau am UNO heddiw, yn rhannol o leiaf.

Mae hapusrwydd a heddwch yn mynd law yn llaw. Efallai mai dyna pam eu bod yn brin heddiw. Mae llawer o bobl yma yn farus, yn egoistig, neu'n hunan-ganolog, yn enwedig y rhai sy'n arwain.

Mae gan bob un ohonynt wahanol ddibenion, nodau a dulliau. Byddai heddwch pawb-byd yn dod â heddwch mewn gwirionedd pe bai dim ond un prif nod. Waeth beth fo'r gwahaniaethau rhwng systemau neu gredoau athronyddol, gall pob un ohonom yn hawdd eu diystyru ar gyfer byd mwy heddychlon.

Rhaid sicrhau goddefgarwch a nonproliferation. Nawr yw'r amser i'r Cenhedloedd Unedig ddangos mwy o gryfder a rhyddid. Mae miloedd o flynyddoedd wedi mynd i adeiladu ein gwareiddiad. Oherwydd ein bod yn ddig, rhaid inni beidio â'i niweidio, na gadael i unrhyw un ei niweidio. “Rhaid i ni garu ein gilydd neu farw.”

Leave a Comment