Paragraff, Traethawd Byr A Hir Ar Fy Arfer Feunyddiol Yn Saesneg A Hindi

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Hir Ar Fy Arfer Ddyddiol Yn Saesonaeg

Cyflwyniad

Y bore yw'r rhan fwyaf arwyddocaol o'r diwrnod. Yn y bore, fe welwch awyrgylch tawel a heddwch. Awgrymodd fy athro dosbarth fy mod yn codi'n gynnar yn y bore. Gwnaed fy niwrnod pan gymerais yr awgrym yma o ddifrif. 

Rwyf wedi bod yn deffro am 5 am am byth. Yn gyntaf, rwy'n brwsio fy nannedd yn yr ystafell ymolchi. Ar ôl golchi fy wyneb, rwy'n ei sychu â thywel. Yn ystod fy nheithiau cerdded boreol, rwy'n cerdded ac yn rhedeg pellter byr. Rwy'n gweld bod mynd allan am dro yn y bore yn fuddiol iawn i'm hiechyd. 

Nid ymarfer corff yw'r unig beth rydw i'n ei wneud. Rwyf hefyd yn gwneud pethau eraill o bryd i'w gilydd. Argymhellodd fy meddyg gerdded am tua 30 munud bob dydd. Yn dilyn yr ymarfer byr hwn, roeddwn i'n teimlo'n gryfach am weddill y diwrnod. Ar ôl mynd am dro, roeddwn i'n teimlo'n adfywiol eto. 

Bwyteais i frecwast bryd hynny. Mae fy nhrefn boreol yn cynnwys astudio mathemateg a gwyddoniaeth ar ôl brecwast. Boreau yw fy hoff amser i astudio. 

Amser Ysgol: 

Pan fyddaf yn cyrraedd yr ysgol, mae'n 9.30 o'r gloch. Car fy nhad a ollyngodd fi oddi yma. Yn syth ar ôl pedwar dosbarth yn olynol, mae egwyl wedi'i drefnu ar gyfer 1 pm Ynghyd â fy mam, byddaf yn mynd adref am 4 pm 

Yn ogystal â fy nghodi o'r ysgol, mae hi'n gwneud pethau eraill yn ddyddiol. Felly, mae gyrru adref o'r ysgol yn cymryd bron i 20 munud. Fy hoff ran o'r ysgol yw'r amser rwy'n ei dreulio gyda fy ffrindiau.

Arfer Bwyta a Chysgu: 

Mae fy mrecwast a chinio yn cael eu bwyta yn ystod egwyliau ysgol. Mae'n arferiad gennyf i fynd â'm cinio gyda mi pryd bynnag yr af allan. Rwy'n ofalus iawn am yr hyn y mae mam yn fy bwydo. Mae ei choginio bob amser yn ddiddorol i mi, felly byddaf bob amser yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd pan fydd hi'n coginio. Nid y bwyd cyflym y mae hi'n ei brynu i mi yw'r math rwy'n ei hoffi, fel pizza a hamburgers. 

Mae'n well gen i ei bod hi'n eu coginio i mi oherwydd mae'n fwy cyfleus iddi. Y ffordd mae hi'n coginio pizza yw un o fy hoff bethau amdani. Ar ôl darllen a gwylio'r teledu am 10 o'r gloch y nos, dwi'n mynd i'r gwely. Wrth i mi ddrifftio i gysgu, rwy'n cofio popeth a ddigwyddodd yn ystod y dydd. 

Trefn gwyliau: 

Gyda llawer o amser sbâr ac agosrwydd at yr ysgol, newidiodd fy nhrefn ddyddiol. Mae chwarae gemau fideo gyda ffrindiau, chwarae yn y cae gyda fy nghefndryd, a threulio mwy o amser gyda nhw yn cymryd mwy o fy amser. 

Casgliad:

Yn fy amser rhydd, rwy'n gwneud rhai newidiadau i'm trefn arferol. Mae wedi bod yn brofiad enfawr i mi ddilyn y drefn gynhyrchiol hon. 

Traethawd Byr Ar Fy Arfer Ddyddiol Yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Os ydych chi am gael y canlyniadau gorau o'ch gwaith, yna mae angen i chi reoli'ch amser yn iawn. Ac mae rheoli amser yn dod mor hawdd pan fyddwch chi'n dilyn trefn ddyddiol. Fel myfyriwr, rwy'n dilyn trefn gaeth ond syml iawn ac mae'n fy helpu'n fawr i wella fy astudiaethau a phethau eraill. Heddiw byddaf yn rhannu popeth am fy nhrefn. 

Fy nhrefn ddyddiol:

Mae fy niwrnod yn dechrau yn gynnar iawn yn y bore. Rwy'n deffro am 4 o'r gloch. Roeddwn i'n arfer deffro'n hwyr iawn, ond pan glywais am fanteision iechyd codi'n gynnar, dechreuais godi'n gynt. Yna dwi'n brwsio fy nannedd ac yn mynd am dro bach yn y bore. 

Mae cerdded yn gynnar yn y bore yn gwneud i mi deimlo'n llawn egni, felly rwy'n ei fwynhau'n fawr. Yn ogystal ag ymarferion sylfaenol, rydw i weithiau'n gwneud rhywfaint o ymestyn. Mae fy nhrefn boreol yn cynnwys cymryd cawod a bwyta brecwast. Fy ngham nesaf yw paratoi ar gyfer fy ngwaith ysgol. Yn y bore, dwi'n mwynhau astudio mathemateg a gwyddoniaeth. 

Mae'n haws i mi ganolbwyntio yn ystod y cyfnod hwnnw. Ar ôl paratoi ar gyfer yr ysgol am 9 o'r gloch, mae mam yn fy ngollwng i yn yr ysgol am 9.30 o'r gloch. Mae'r rhan fwyaf o fy niwrnod yn cael ei dreulio yn yr ysgol. Pan fyddaf yn cael egwyl ysgol, rwy'n bwyta yno i ginio. 

Ar ôl dychwelyd o'r ysgol, rwy'n gorffwys am 30 munud. Yn y prynhawn, dwi wrth fy modd yn chwarae criced. Fodd bynnag, ni allaf chwarae bob dydd. 

Fy nhrefn nos a nos:

Ar ôl cyrraedd adref, rydw i wedi blino'n lân o chwarae ar y cae. Yn dilyn hynny, rwy'n cymryd egwyl o 30 munud ac yn golchi. Bob bore, rwy'n bwyta rhywbeth y mae mam wedi'i baratoi ar fy nghyfer, fel sudd neu flawd ceirch. Mae'r sesiwn astudio gyda'r nos yn dechrau am 6.30 PM i mi. 

Dwi fel arfer yn darllen tan 9.30 yn y bore. Mae fy astudiaethau yn dibynnu ar hynny. Mae'r gwaith cartref rydw i'n ei baratoi a'r astudiaethau ychwanegol rydw i'n eu gwneud yn ddwy ran o'm trefn ddyddiol. Yna mae swper yn cael ei fwyta a dwi'n gwylio'r teledu cyn mynd i'r gwely. 

Casgliad: 

Dyna chi, fy nhrefn ddyddiol. Mae dilyn y drefn hon yn rhywbeth rwy'n ceisio ei wneud bob dydd. Fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd angen i mi wneud rhai newidiadau i'm trefn arferol. Yn ogystal, ni allaf ddilyn y drefn hon pan fyddaf ar wyliau neu i ffwrdd o'r ysgol. Mae’r drefn hon yn fy helpu i ddefnyddio fy amser yn effeithiol ac i gwblhau fy nhasgau astudio ar amser. 

Paragraff Hir Ar Fy Arfer Ddyddiol Yn Saesonaeg

Mae'n hanfodol rheoli amser os yw rhywun yn dymuno gwneud y gorau ohono. Gall cynllunio ymlaen llaw arbed amser i chi. Mae un yn dod yn brydlon ac yn rheolaidd o ganlyniad. O ganlyniad, mae pethau'n dod yn fwy trefnus. Mae bywyd person yn heddychlon.

Fel myfyriwr, rwy’n deall pwysigrwydd amser. Mae'n hanfodol bod gan fyfyrwyr amserlen wedi'i chynllunio'n dda. Mae'n caniatáu iddo astudio a chyflawni tasgau arferol eraill. Mae trefnu a rheoli fy nhrefn ddyddiol yn arwyddocaol iawn i mi. Cyn belled ag yr wyf yn y cwestiwn, yr wyf yn onest iawn.

Mae codi'n gynnar gyda fy nheulu yn rhan o'm trefn foreol. Ar ôl brwsio fy nannedd, dwi'n paratoi ar gyfer y diwrnod. Ar ôl hynny, dwi'n mynd allan am dro yn y bore. Mae rhai ymarferion ysgafn yr wyf yn sôn amdanynt. Fy bath yw'r peth cyntaf rydw i'n ei wneud ar ôl cyrraedd adref. Yna dwi'n gweddïo ar Dduw. Rwy'n bwyta brecwast ac yn trefnu fy magiau. Rwy'n gadael am yr ysgol am 7 o'r gloch.

Rwy'n dychwelyd adref am 2 pm Ar ôl dychwelyd, rwy'n newid i'm gwisg ysgol ac yn cael cinio. Ar ôl awr o orffwys, rwy'n mynd yn ôl i'r gwaith. Fy ngweithgaredd arferol yn ystod y cyfnod hwn yw gwylio'r teledu. Cyn gynted ag y byddaf yn gorffen fy ngwaith cartref, rwy'n dechrau gweithio.

Mae fy ffrindiau a minnau yn chwarae am 6 o'r gloch yr hwyr. Ar y maes rydym yn chwarae criced. Mae mynd am dro gyda'r nos weithiau yn rhan o'n trefn gyda'r nos. Mae fy nheulu a minnau yn eistedd gyda'n gilydd ar ôl i mi ddychwelyd adref. Mae cegin weithiau'n lle dwi'n helpu mam. Mae ein cinio yn cael ei weini am 8 o'r gloch tra byddwn yn gwylio'r teledu. Ar ôl adolygu fy ngwersi unwaith eto, dwi'n mynd i gysgu. Nos da i fy rhieni a gweddi i Dduw cyn i mi fynd i gysgu.

Y rhan fwyaf o'r amser, rwy'n dilyn y drefn hon, ond ar y Sul efallai y byddaf yn codi'n hwyr. Chwarae gyda fy ffrindiau yw un o fy hoff bethau i'w wneud, ond mae astudio yn un arall.

Mae hapusrwydd yn ganlyniad diwrnod sydd wedi'i gynllunio'n dda. Felly, mae’n hanfodol imi ddilyn fy nhrefn yn llym.

Traethawd Syml ar Fy Arfer Ddyddiol Yn Saisnaeg

Dylai arferion bob dydd a bywydau bob dydd, yn ogystal â diwrnodau gwaith arferol, fod yn rhan o fywydau pawb. Mae'n gwbl hanfodol cael trefn ddyddiol yn ein bywydau bob dydd os ydym am wneud y gorau o'n hamser. Y peth pwysicaf i fyfyriwr yw astudio. Rwy'n fyfyriwr. Yn ogystal â threfn arferol, mae gen i amserlen ddyddiol. Yn unol â'r drefn hon, rwy'n cyflawni fy nhasgau dyddiol.

Rwy'n codi'n gynnar yn y bore ac yn brwsio fy nannedd ar ôl gorffen fy ngalwad naturiol. Rwy'n golchi fy nwylo a'm hwyneb ac yn dweud fy ngweddi foreol. Fy ngham nesaf yw mynd am dro y tu allan. Wedyn dwi'n mynd i fy ystafell ddarllen i baratoi ar gyfer fy ngwersi tan 9.30 yb Yna dwi'n mynd i fy ystafell ymolchi am 10 y bore, wedyn dwi'n cymryd fy mhryd a gadael am yr ysgol erbyn 1030 am dwi'n cyrraedd cyn i'r ysgol ddechrau.

Yn ystod y diwrnod ysgol, rwy'n treulio 11 am i 4:30 pm yn gwrando ar fy athrawon ar y fainc gyntaf. Yn ystod amser gwersi, nid wyf yn gwneud unrhyw sŵn. Yn y cyfnod Tiffin, rydyn ni'n bwyta tiffin o 1:00-1:30 pm. Yn y cyfnod Tiffin, rwy'n bwyta tiffin. Wedi hynny, dwi'n dweud fy ngweddi 'Zohar' yn y mosg. Yn y prynhawn, pan ddaw'r ysgol i ben am 4:30, rwy'n mynd yn syth adref.

Rwy'n mynd â fy tiffin adref ar ôl dychwelyd adref. Rwy'n mynd i'r maes chwarae ar ôl cael lluniaeth ysgafn. Fel arfer cyn machlud yr haul y byddaf yn dychwelyd adref ar ôl chwarae pêl-droed, pêl-foli, criced, ac ati. Rwy'n cymryd peth amser i orffwys ar ôl chwarae ar y maes chwarae a gweddïo gyda'r nos. Fy narlleniad Cyn gynted ag y byddaf yn gorffen darllen fy ngwersi, rwy'n bwyta swper gyda fy rhieni. Yn y cyfamser, dw i'n dweud fy ngweddi Esha. Dw i'n mynd i'r gwely wedyn ac yn cael noson dda o gwsg.

Mae trefn ddyddiol yn helpu i gynnal bywyd hapus. Dysgwn ddisgyblaeth o hyn. Byddwn yn hapusach yn y dyfodol oherwydd hynny. Felly, dylai pawb sefydlu trefn ddyddiol a chadw ati.

Paragraff Byr ar Fy Arfer Ddyddiol Yn Saesonaeg

 Ar y dechrau, rwy'n cyflawni fy nyletswyddau boreol. Rwy'n golchi fy nwylo, ac yn wynebu ac yn brwsio fy nannedd yn dda. Wedyn dwi'n mynd allan am dro yn yr awyr agored. Fy. Mae'r meddwl a'r corff yn cael eu hadnewyddu. Wrth ddychwelyd adref, offrymaf fy ngweddïau boreol. Yna dwi'n cymryd fy mrecwast.

Ar ôl brecwast, eisteddaf i baratoi fy ngwaith ysgol. Rwy'n gorffen fy astudiaethau tua 9 yb Rwy'n cymryd fy bath am 9.30 am Gorffen fy bath, rwy'n gwisgo ac yn eistedd i lawr ar gyfer fy mhryd. Ar ôl bwyta, mae gen i eiliad i orffwys.

Bob bore, rwy'n dechrau fy niwrnod gyda fy llyfrau am 10.00 am Mae ein hysgol yn dechrau am 10.30 yb Rwy'n eistedd ar y fainc gyntaf ac yn gwrando ar yr hyn y mae fy athrawon yn ei ddweud. Ar ôl y pedwerydd cyfnod, rydym yn cael hanner awr ar gyfer hamdden a chinio. Mae ein hysgol yn torri i fyny am 4.30 pm Rwy'n dychwelyd adref yn gyflym.

Pan gyrhaeddais adref, rhoddais fy llyfrau ar y bwrdd. Yna tynnais fy ffrog ysgol i ffwrdd. Ar ôl golchi fy nwylo a'm traed, fe wnes i adnewyddu fy hun. Ar ôl hynny, es i allan i'r cae i chwarae. Rwy'n chwarae pêl-droed gyda fy ffrindiau. Cyn machlud haul, dwi'n dychwelyd adref. Ar ôl dychwelyd adref, rwy'n golchi fy nwylo a'm traed. Ar ôl hynny, dwi'n eistedd i lawr i baratoi fy ngwersi ar gyfer y diwrnod wedyn. Wedyn dwi'n cymryd fy swper tua 10.30 pm Ar ôl swper, dwi'n troi tudalennau cylchgronau a phapurau newydd drosodd. Wedyn dwi'n mynd i'r gwely am 11.00 pm

Mae gwyriad bach o'r drefn hon ar ddydd Gwener a gwyliau eraill. Gan mai dydd Gwener yw ein gwyliau wythnosol, dwi'n mwynhau'r diwrnod hwn yn ystyrlon. Bob dydd Gwener rwy'n golchi fy nillad ac yn glanhau fy esgidiau a phethau hanfodol eraill yn y bore. Weithiau, byddaf yn ymweld â fy ffrindiau a pherthnasau. Mae pob munud o fy mywyd yn bleserus i mi ac rwy'n falch ohono.

Leave a Comment