Traethawd Byr, Paragraff, A Hir ar Bapur Newydd Yn Saesonaeg

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd Gan guidetoexam

Traethawd Hir ar Bapur Newyddion yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae papur newydd yn gyfrwng printiedig ac yn un o'r ffurfiau hynaf o gyfathrebu torfol yn y byd. Mae cyhoeddiadau papurau newydd yn seiliedig ar amlder fel dyddiol, wythnosol, a phob pythefnos. Hefyd, mae yna lawer o fwletinau papur newydd sydd â chyhoeddiadau misol neu chwarterol. Weithiau ceir argraffiadau lluosog mewn diwrnod.

Mae papur newydd yn cynnwys erthyglau newyddion o bedwar ban byd ar wahanol bynciau fel gwleidyddiaeth, chwaraeon, adloniant, busnes, addysg, diwylliant, a mwy. Mae'r papur newydd hefyd yn cynnwys barn a cholofnau golygyddol, rhagolygon y tywydd, cartwnau gwleidyddol, croeseiriau, horosgopau dyddiol, hysbysiadau cyhoeddus, a mwy.

Hanes papurau newydd:

Dechreuodd cylchrediad papurau newydd yn yr 17eg ganrif. Mae gan wahanol wledydd linellau amser gwahanol i ddechrau cyhoeddi papurau newydd. Ym 1665, argraffwyd y papur newydd go iawn 1af yn Lloegr. Argraffwyd y papur newydd Americanaidd cyntaf o’r enw “Publick Occurrences Both Foreign and Domestic” yn 1690. Yn yr un modd, ar gyfer Prydain, dechreuodd y cyfan yn 1702, ac yng Nghanada, yn y flwyddyn 1752, dechreuodd y papur newydd cyntaf o’r enw Halifax Gazette ei gyhoeddi.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif, daeth papurau newydd yn gyffredin iawn ac roeddent ar gael yn rhad oherwydd diddymu'r dreth stamp arnynt. Ond, yn gynnar yn yr 20fed ganrif, dechreuodd technoleg gyfrifiadurol ddisodli'r hen ddull llafur o argraffu.

Pwysigrwydd Papur Newydd:

Mae papur newydd yn gyfrwng pwerus iawn i ledaenu gwybodaeth ymhlith pobl. Mae gwybodaeth yn beth hanfodol iawn gan fod angen i ni wybod beth sy'n digwydd o'n cwmpas. Hefyd, mae ymwybyddiaeth o'r digwyddiadau yn ein hamgylchedd yn ein helpu i gynllunio a gwneud penderfyniadau gwell.

Mae'r llywodraeth a chyhoeddiadau swyddogol eraill yn cael eu gwneud mewn papur newydd. Mae gwybodaeth am gyflogaeth y llywodraeth a'r sector preifat fel swyddi gweigion a gwybodaeth wahanol yn ymwneud â chystadleuaeth hefyd yn cael eu cyhoeddi yn y papur newydd.

Mae rhagolygon y tywydd, newyddion busnes, a gwybodaeth wleidyddol, economaidd, rhyngwladol, chwaraeon ac adloniant i gyd yn cael eu cyhoeddi yn y papur newydd. Papur newydd yw'r ffynhonnell ddelfrydol ar gyfer materion cyfoes cynyddol. Yn y rhan fwyaf o gartrefi yn y gymdeithas bresennol, mae'r bore yn dechrau gyda phapur newydd darllen.

Papurau newydd a sianeli cyfathrebu eraill:

Yn yr oes hon o ddigideiddio, mae digonedd o ddata ar gael ar y rhyngrwyd. Mae'r rhan fwyaf o'r sianeli newyddion a'r tai cyhoeddi papurau newydd i ymdopi â'r duedd o ddigideiddio wedi agor eu gwefan a'u cymhwysiad symudol eu hunain. Mae gwybodaeth yn lledaenu ar unwaith trwy gyfryngau cymdeithasol a gwefannau.

Yn y sefyllfa bresennol hon lle mae gwybodaeth bron ar gael mewn amser real ar y rhyngrwyd, mae'n ymddangos bod y papur newydd yn ei ffurf wreiddiol yn wynebu bygythiad i'w fodolaeth. Fodd bynnag, mae papurau dyddiol ac wythnosol yn dal i fod yn bwysig yn yr oes ddigidol hon. Mae'r papur newydd yn dal i gael ei ystyried yn ffynhonnell ddilys o unrhyw wybodaeth.

Mae gan y rhan fwyaf o'r papurau newydd hefyd adran arbennig i'r ifanc a'r myfyrwyr ysgol fynegi a dangos eu dawn. Cyhoeddir nifer o erthyglau ar y cwis, traethodau, straeon byrion, a phaentiadau sy'n gwneud erthyglau papur newydd yn ddiddorol ymhlith myfyrwyr ysgol. Mae hefyd yn helpu i annog yr arferiad o ddarllen y papur newydd o oedran cynnar.

Casgliad:

Mae papurau newydd yn ffynhonnell wych o wybodaeth a all fod ar gael gartref. Rhaid i bob un sicrhau trwytho'r arferiad o ddarllen papurau newydd yn eu bywydau. Yn y byd digidol sydd ohoni, mae ffynonellau gwybodaeth ar-lein ar gael yn rhwydd ond nid yw dilysrwydd a hygrededd gwybodaeth o'r fath yn hysbys.

Y papur newydd sy'n sicrhau ein bod yn darparu gwybodaeth gywir a dilys. Mae papurau newydd yn barhaol oherwydd eu bod wedi gallu ennill ffydd y bobl gyda'u gwybodaeth ddilysedig. Yn gymdeithasol, mae'r papur newydd yn chwarae rhan bwysig ym magwraeth a chynnal morâl a harmoni cymdeithas i raddau helaethach.

Traethawd 500 Gair ar Bapur Newydd yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Y papur newydd yw un o'r dulliau cyfathrebu hynaf sy'n darparu gwybodaeth o bob rhan o'r byd. Mae'n cynnwys newyddion, erthyglau golygyddol, erthyglau nodwedd, erthyglau ar amrywiaeth o bynciau cyfoes, a gwybodaeth arall sydd o ddiddordeb i'r cyhoedd. Weithiau dehonglir y gair NEWYDD fel Gogledd, Dwyrain, Gorllewin, a De.

Mae'n golygu bod y papurau newydd yn darparu gwybodaeth o bob man. Mae'r Papur Newydd yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud ag iechyd, rhyfel, gwleidyddiaeth, rhagolygon hinsawdd, yr economi, yr amgylchedd, amaethyddiaeth, addysg, busnes, polisïau'r llywodraeth, ffasiwn, adloniant chwaraeon, ac ati. Mae'n ymdrin â newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae papurau newydd yn gorchuddio gwahanol golofnau, ac mae pob colofn wedi'i neilltuo ar gyfer pwnc penodol. Mae'r golofn cyflogaeth yn rhoi gwybodaeth sy'n ymwneud â swyddi. Mae'r golofn hon yn ddefnyddiol iawn i bobl ifanc sy'n chwilio am swyddi addas. Yn yr un modd, mae yna golofnau eraill fel y golofn briodasol ar gyfer dod o hyd i'r cydweddiad perffaith ar gyfer priodasau, colofn wleidyddol ar gyfer newyddion yn ymwneud â gwleidyddiaeth, colofn chwaraeon ar gyfer dadansoddi a barn ar ddiweddariadau chwaraeon, ac ati. Heblaw am hyn, mae yna erthyglau golygyddol, darllenwyr , ac adolygiadau beirniaid sy'n darparu amrywiaeth eang o wybodaeth.

Pwysigrwydd Papur Newydd:

Mae'r Papur Newydd yn rhagofyniad pwysig ar gyfer democratiaeth. Mae'n helpu i sicrhau bod cyrff y llywodraeth yn gweithredu'n briodol drwy roi gwybod i ddinasyddion am waith y llywodraeth. Mae papurau newydd yn gweithredu fel newidiadau pwerus i farn y cyhoedd. Yn absenoldeb papur newydd, ni allwn gael darlun cywir o'n hamgylchoedd.

Mae'n gwneud i ni sylweddoli ein bod ni'n byw mewn byd deinamig o wybodaeth a dysg. Bydd darllen y Papur Newydd bob dydd yn helpu i wella gramadeg a geirfa Saesneg, sy'n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr. Mae hefyd yn gwella sgiliau darllen ynghyd â sgiliau dysgu. Felly, mae'n gwella ein gwybodaeth ac yn ehangu ein gweledigaeth.

Mae papurau newydd yn cynnwys hysbysebion sy'n hanfodol i redeg papur. Felly, ynghyd â newyddion, mae papurau newydd hefyd yn gyfrwng hysbysebu. Mae hysbysebion sy'n ymwneud â nwyddau, gwasanaethau a recriwtio yn cael eu darlledu.

Mae yna hefyd hysbysebion ar goll, wedi'u canfod a'u rhyddhau gan y llywodraeth. Er bod yr hysbysebion hyn yn ddefnyddiol y rhan fwyaf o'r amser, weithiau maent yn arwain at gamarwain pobl. Mae llawer o gwmnïau a chwmnïau mawr hefyd yn hysbysebu trwy bapurau newydd i wella eu gwerth brand yn y farchnad.

Anfanteision Papur Newydd:

Mae gan y papur newydd nifer o fanteision, ond ar yr ochr arall, mae yna rai anfanteision hefyd. Mae papurau newydd yn ffynhonnell ar gyfer cyfnewid safbwyntiau amrywiol. Felly, gallant lunio barn pobl mewn ffyrdd cadarnhaol a negyddol. Gall erthyglau rhagfarnllyd achosi terfysg cymunedol, casineb ac anghytundeb. Weithiau gall hysbysebion anfoesol a lluniau di-chwaeth a argraffwyd yn y papur newydd niweidio gwerthoedd moesol cymdeithas yn ddifrifol.

Casgliad:

Mae dileu'r hysbysebion di-chwaeth a'r erthyglau dadleuol yn dileu anfanteision y papur newydd i raddau helaeth. Felly, ni all newyddiaduraeth gamarwain a thwyllo darllenydd gweithredol.

Traethawd 250 Gair ar Bapur Newydd yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Cyhoeddiad neu ddalen o bapur printiedig sy'n cynnwys nifer o newyddion, erthyglau a hysbysebion yw papur newydd. Gellir dweud ei fod yn dŷ o wybodaeth. Mae'n fath o gyfrwng print sy'n cynnwys nifer o daflenni papur sy'n cynnwys newyddion, gwybodaeth, ac ati.

Manteision Papur Newydd a Darllen Papur Newydd:

Yr arferiad gorau i'w fabwysiadu yn y byd sydd ohoni yw 'Darllen' ac mae darllen papurau newydd yn opsiwn da. Ac mae darllen papurau newydd yn rheolaidd yn dod â llawer o fanteision ac yn cynyddu ein gallu i ddarllen ac yn cynyddu ein geirfa a'n gwybodaeth.

Fodd bynnag, cynghorir y rhan fwyaf o fyfyrwyr i ddarllen papurau newydd yn rheolaidd gan ei fod yn rhoi llawer o fanteision iddynt. Trwy'r papur newydd, rydym yn cael gwybodaeth amrywiol am wleidyddiaeth, busnes, chwaraeon, newyddion cenedlaethol a rhyngwladol, ac ati.

Mae'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am ddigwyddiadau o gwmpas y byd mewn un lle trwy eistedd yn dawel mewn lle. Mae'r papur newydd hefyd yn helpu i wneud pobl yn ymwybodol o newyddion pwysig iawn ledled y byd.

Mae papur newydd yn ein helpu i gael gwybod am yr holl eiliadau a newidiadau sy'n digwydd yn ein Cenedl a'r byd. Mae'n ein cyflwyno i'r digwyddiadau diweddaraf ledled y byd neu yn ein hardal enedigol.

Mae'n ffynhonnell wych ar gyfer gwella geirfa a gramadeg. Ac mae'n un o'r ffyrdd gorau o gynyddu GK, sy'n helpu i sefyll arholiadau cystadleuol. Mae pob papur newydd yn cynnwys adran o'r enw dosbarthedig lle gall pobl roi hysbysebion am swyddi, gwerthu cynnyrch, tŷ ar rent neu dŷ ar werth, ac ati.

Mae yna wahanol gategorïau o bapurau newydd. Cyhoeddir llawer o wahanol fathau o bapurau i ddiwallu anghenion a diddordebau gwahanol fathau o bobl. Mae'n cynnwys yr holl ddigwyddiadau newyddion perthnasol ac mae'n ffynhonnell newyddion dda.

Mae'r papur newydd hefyd yn lledaenu ymwybyddiaeth o ddiddordeb cenedlaethol a phryderon iechyd. Mae'n ymdrin â newyddion o bob rhan o'r byd, sy'n cynnwys digwyddiadau gwleidyddol neu newyddion, sinema, busnes, chwaraeon, a mwy.

Mae papur newydd hefyd yn helpu'r llywodraeth a'r cyhoedd. Oherwydd ei fod yn cynnwys newyddion ysgrifenedig am farn y cyhoedd, sy'n helpu'r llywodraeth a'r newidiadau a rheolau gan y llywodraeth, sy'n caniatáu i'r gynulleidfa sylwi.

Mae papurau newydd yn lledaenu ymwybyddiaeth o faterion diddordeb cenedlaethol neu unrhyw bryder iechyd fel unrhyw glefyd sy'n lledaenu yn y wlad. Yn y papur newydd bywyd heddiw yw'r gofyniad mwyaf ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yn gynnar yn y bore.

Mae'r gair “NEWYDD” yn cynnwys pedair llythyren, sy'n golygu'r pedwar cyfeiriad Gogledd, Dwyrain, Gorllewin, a De. Mae hyn yn golygu adroddiadau o bob cyfeiriad. Mae'r papur newydd yn ein helpu ni'n fawr i'n gwneud ni'n gyfoes trwy roi newyddion ac erthyglau i ni o bob rhan o'r byd.

Mae papurau newydd ar gael yn rhwydd mewn gwahanol ieithoedd ac am bris cymhellol ym mhob cornel o'r byd. Mae gan bapur newydd bywyd modern werth addysgiadol a chymdeithasol mawr. Mae papur newydd yn gyfrwng poblogaidd i fynegi barn. Daw papur newydd yn y categori cyfryngau print.

Anfanteision Papur Newydd:

Mae pobl ddylanwadol yn rhoi pwysau ar rai o'r gweisg argraffu i feirniadu eraill a ffafrio eu hunain. Mae yna hefyd lawer o hysbysebion twyllodrus yn y papur newydd i ddal pobl ddiniwed am wneud arian.

Casgliad:

Yn India, mae'r boblogaeth eithriadol o uchel yn anllythrennog, lle na all pobl ddarllen y papur newydd a dod yn ddibynnol ar opsiynau cyfryngau eraill fel teledu, sy'n gyfrwng AV (clywedol a gweledol).

Mae yna wahanol gategorïau o bapurau newydd. Cyhoeddir llawer o wahanol fathau o gyhoeddiadau i ddiwallu anghenion a diddordebau gwahanol fathau o bobl.

Traethawd Byr ar Bapurau Newydd yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae papurau newydd yn nodi dechrau'r dydd i lawer ohonom. Maent yn ffynhonnell rad o wybodaeth ac mae llawer ohonom yn eu darllen yn rheolaidd. Mae papur newydd yn gasgliad o bapurau wedi'u plygu sy'n cario newyddion am ddigwyddiadau yn ddyddiol, yn wythnosol, bob yn ail wythnos, neu'n fisol.

Gellir gweld papurau newydd hefyd fel sefydliad sydd yn y busnes cyhoeddi a’r diwydiant cyfryngau. Maent yn ddulliau cyfathrebu cryf sy'n dod â dilysrwydd a hygrededd iddynt.

Mae papurau newydd yn arf cost-effeithiol iawn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni ein hunain am y digwyddiadau mewn gwahanol feysydd o gymdeithas yn ddyddiol. Mae manteision niferus yn gysylltiedig â darllen papurau newydd yn rheolaidd ar gyfer grwpiau oedran amrywiol. Gallwn ddatblygu ein gwybodaeth gyffredinol yn ogystal ag iaith a geirfa. Ar wahân i fod yn addysgiadol, maent hefyd yn ddifyr gyda chilfachau amrywiol megis ffasiwn a ffordd o fyw.

Mae cymdeithas yn cael budd o ddefnyddio papurau newydd. Maent yn ddulliau cyfathrebu sydd ag apêl bwerus iawn. Mae hyn yn deillio o'r cylchrediad eang a'r gynulleidfa dorfol sydd ganddynt. Mae miliynau o bobl yn darllen papurau newydd yn ddyddiol a gellir cyfleu gwybodaeth i lawer o bobl mewn modd cost-effeithiol. Mae rhaglenni'r llywodraeth a'u goblygiadau yn cael eu hysbysu i bobl trwy bapurau newydd, gan eu gwneud yn gyrff gwarchod democratiaeth.

Mae iechyd cymdeithas yn dibynnu ar ryddid y wasg. Mae'n helpu i sianelu barn y cyhoedd. Efallai y byddwn yn eu gweld fel cyfathrebu unffordd, ond maent mewn gwirionedd yn llwyfannau cyfathrebol. Mae’r colofnau barn yn feysydd sy’n ein galluogi i fynegi ein barn a’n safbwyntiau. Mae ganddo hefyd y gallu i lunio ein barn. Mae natur y wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi mewn papurau newydd yn dylanwadu’n aruthrol ar farn pobl.

Mae gan bapurau newydd hefyd lefel benodol o hygrededd yn gysylltiedig â nhw. Mewn byd o newyddion ffug lle mae ffynonellau ar-lein yn ymladd i sefydlu eu hygrededd, mae papurau newydd yn dod â dilysrwydd a dilysrwydd. Mae ganddynt enw da ac arbenigedd yn y diwydiant cyfryngau ac maent yn gallu ennill ffydd y bobl. Mae gan bapurau newydd rôl gymdeithasol bwysig wrth gynnal morâl a harmoni mewn cymdeithas.

Casgliad:

Mae papurau newydd yn dal i fod yn ffynhonnell o wybodaeth gyffredinol wedi'i diweddaru'n dda mewn cartref. Felly, rhaid i bawb annog yr arferiad o ddarllen papurau newydd yn eu bywydau.

Traethawd 350 Gair ar Bapur Newydd yn Saesonaeg

Cyflwyniad:

Mae gan y gair papur newydd ystyr gwahanol i wahanol bobl a byth ers ei sefydlu yn Ewrop gyfoes tua 1780, mae wedi datblygu i fod yn gyfrwng pwerus iawn nid yn unig ar gyfer cyfathrebu torfol ond hefyd wedi gweithredu fel llywiwr ar gyfer y teithiau cymdeithasol a diwylliannol. o gymdeithasau a chenhedloedd yn gyffredinol. Papurau newydd yw un o'r ffurfiau hynaf o gyfathrebu torfol sy'n ymddangos ar ffurf brintiedig am gost isel gydag amlder amrywiol. Mae'r rhan fwyaf o bapurau newydd modern yn ymddangos yn ddyddiol gydag argraffiadau lluosog trwy gydol y dydd.

Hanes y papur newydd: 

Mae golwg ar ei hanes yn awgrymu mai'r papur newydd cyntaf a gyhoeddwyd yn India oedd Bengal Gazette yn 1780. Wedi hynny dechreuwyd cyhoeddi llawer o bapurau newydd, y rhan fwyaf ohonynt yn parhau hyd heddiw. Ar wahân i adrodd am ddigwyddiadau amrywiol ar draws y byd, mae'n cynnwys erthyglau ar ystod eang o bynciau gan gynnwys gwleidyddiaeth, chwaraeon, adloniant, busnes, addysg, diwylliant, a mwy. Mae hefyd yn cynnwys barn, colofnau golygyddol, rhagolygon y tywydd, cartwnau gwleidyddol, croeseiriau, horosgopau dyddiol, hysbysiadau cyhoeddus, a mwy.

Gellir ailgadarnhau perthnasedd papurau newydd gan y ffaith ei fod yn cwmpasu ein holl agweddau ar fywyd ac yn dal i fod â llawer iawn o hygrededd yn y gymdeithas gyfoes, gan fod y rhan fwyaf o bobl yn ffurfio eu barn yn seiliedig ar y farn a gyflwynir yn y papur newydd o'u dewis. Rydym wedi cael enghreifftiau credadwy o sut mae papurau newydd wedi dylanwadu ar forâl cenedl.

Yn ei hanfod, mae papur newydd yn ffynhonnell wych o wybodaeth am newyddion Byd-eang, Cenedlaethol a rhanbarthol am Wleidyddiaeth a deinameg gymdeithasol-wleidyddol sy'n dylanwadu ar y byd yn gyffredinol. Yn ail, mae papurau newydd hefyd yn cadw cyfoeth o wybodaeth yn ymwneud â busnes a marchnadoedd ac yn darparu newyddion a mewnwelediadau, mae llawer o fasnachwyr yn dibynnu ar restr stoc, yn ogystal â thai corfforaethol, i gadw golwg ar ddiwydiant drwyddynt.

Wrth symud ymlaen, dywedir: “Hysbysebion yw’r rhan fwyaf gonest o’r papur newydd” ac mae hyn i’w weld yn glir ar bob lefel. Mae'r papur newydd yn cyhoeddi hysbysebion yn rheolaidd, gan y llywodraeth a phreifat, ynghyd â thendrau cyhoeddus a hysbysebion gwleidyddol.

Cyhoeddir Hysbysiadau Cyhoeddus, cynlluniau'r llywodraeth, ac apeliadau i ddinasyddion yn rheolaidd mewn papurau newydd blaenllaw er mwyn hysbysu'r cyhoedd yn gyffredinol am weithgareddau'r llywodraeth.

Yn y modd hwn, mae'r cyfryngau yn cyflawni ei gyfrifoldeb o fod yn bedwerydd piler democratiaeth. Mae hyn yn arbennig o amlwg pan oedd newyddion am GST, y Gyllideb, rheolau cloi, a hysbysiadau cyhoeddus am bandemig yn cael sylw rheolaidd mewn papurau newydd.

Ychydig yn wahanol i'r pynciau hyn, mae papurau newydd hefyd yn cynnwys newyddion a dadansoddiadau chwaraeon ynghyd â newyddion o'r diwydiant adloniant ac mae'r newyddion hwn yn bwynt gwych i ffocws selogion yn y meysydd hyn. Mae bwffs ffilm yn dal i gynllunio eu sioeau ffilm trwy gyfeirio at amseriadau sioeau yn y papur newydd mewn llawer o ddinasoedd Haen 2 a Haen 3 yn India.

Manteision Papur Newydd:

Adran boblogaidd arall ymhlith pobl ifanc yw'r hysbysiad ynghylch cyflogaeth mewn amrywiol sectorau. Mae'r llywodraeth yn defnyddio papurau newydd ar gyfer cyhoeddi ei hamserlen recriwtio mewn gwahanol sectorau. Mae cwmnïau preifat hefyd yn ei ddefnyddio i raddau helaeth i hysbysu am swyddi gwag a natur yr ymgeiswyr a ddymunir. Nodwedd bwysig iawn arall mewn papurau newydd yn enwedig yn is-gyfandir India yw'r adrannau priodasol, mewn gwirionedd mae'r adrannau cast ar wahân yn cael eu defnyddio mewn llawer o achosion i ddod o hyd i barau addas gan deuluoedd ac mae llawer o briodasau wedi dod allan ohono.

Un darn pwysig iawn o gynnwys am y papurau newydd y mae llawer o bobl yn ei ragweld yw'r erthyglau golygyddol rheolaidd a'r colofnau gwadd sy'n ymddangos yn y plyg canol. Yn yr adran hon, mae rhyw arbenigwr deallusol cyhoeddus neu bwnc yn mynegi ei farn a'i farn ar y mater o berthnasedd a gwybodaeth.

Mae'r colofnau hyn fel arfer yn addysgiadol iawn ac yn llawn mewnwelediad ac maent yn siapio barn cynulleidfa fawr. Mae hyn hefyd yn ychwanegu at gyfrifoldeb papurau newydd sy'n gwahodd paneli o fri ar gyfer eu hopsiynau. Yn ein gwlad, mae arholwyr y UPSC mawreddog yn ystyried papurau newydd fel The Hindu a Indian Express fel Beiblau i'w paratoi.

Casgliad:

I gloi, hoffwn ddweud bod papurau newydd yn gyfrwng gwybodaeth gwych gan ei fod yn rhoi lle i'r derbynnydd osod ei naws ei hun o amsugno newyddion a dehongli'r newyddion yn seiliedig ar ei ddealltwriaeth, yn wahanol i arddulliau uchel y cyfryngau electronig. Dylem bob amser gadw mewn cof mai “cenedl yn siarad â hi ei hun yw papur newydd gwych”.

Leave a Comment