ព័ត៌មាន

ការបាត់បង់ជីវចម្រុះជាភាសាហិណ្ឌី

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​បាត់​បង់​ជីវចម្រុះ? ផ្តល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះ។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​បាត់​បង់​ជីវចម្រុះ? ជីវចម្រុះ សំដៅលើភាពចម្រុះនៃជីវិតនៅលើ… អាន​បន្ថែម