ຜົນກະທົບທາງບວກແລະທາງລົບຂອງສື່ມວນຊົນສັງຄົມກ່ຽວກັບບົດຂຽນຂອງຊາວຫນຸ່ມ