ຂຽນ​ແຜນ​ການ essay ກ່ຽວ​ກັບ​ພາ​ສາ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​