Isincoko soLuleko kuBomi baBafundi: Izincoko ezimfutshane nezinde

Ifoto yombhali
Ibhalwe nguKumkanikazi uKavishana

Isincoko soLuleko kubomi babafundi:- Kuthiwa uqeqesho lulutho ebomini. Isincoko kuLuleko ngumbuzo oqhelekileyo phantse kuzo zonke iimviwo zebhodi ye-10 okanye ye-12. Todays Team GuideToExam kukuzisela inani izincoko kuLuleko kubomi abafundi ukuba ngokuqinisekileyo uya kukunceda kwiiMviwo zakho. Ngaphandle kwezi zincoko zingasetyenziselwa ukulungisa inqaku elingokuziphatha.

Sele ulungele?

Masiqale…

Isincoko esifutshane ngoLuleko kubomi bomfundi

Umfanekiso weSincoko ngoqeqesho kubomi babafundi

Igama elithi ingqeqesho lisuka kwigama lesiLatini elithi umfundi, elithetha umlandeli okanye umthandi. Ngamafutshane, sinokuthi uqeqesho luthetha ukulandela imithetho nemimiselo ethile. Uqeqesho kubomi bomfundi luyimfuneko kakhulu.

Umfundi akanakuphumelela ukuba akalulandeli uqeqesho. Akanakulisebenzisa ngokupheleleyo ixesha lakhe ngaphandle koqeqesho. Nendalo ilandela uqeqesho. Uqeqesho lunendima ebalulekileyo kuzo zonke iinkalo zobomi bethu.

Kwibala lokudlala abadlali kufuneka balulekwe ukuze baphumelele umdlalo, amajoni akanakulwa idabi ngaphandle kolu qeqesho lulandelayo. Ukuziphatha kubomi bomfundi kunendima enkulu kwimpumelelo yomfundi. Ngapha koko, umntu kufuneka aqonde ukubaluleka koqeqesho ukuze aphumelele ebomini.

Amagama angama-200 Isincoko soLuleko kubomi babafundi

Ngamagama alula, Ukuziphatha kuthetha ukulandela imigaqo nemimiselo ethile. Ukuziphatha kubomi babafundi kubaluleke kakhulu. Asinakucinga nokucinga ngomfundi ophumeleleyo ongalulandeliyo uqeqesho ebomini bakhe.

Kwinqanaba lokuqala lobomi xa umfundi engeniswe kwisitiya somntwana, ufundiswa uqeqesho. Ukususela kwelo nqanaba, ufundiswa ukuba ngumntu oqeqeshekileyo ukuze akwazi ukufumana impumelelo ebomini bakhe. Siyazi ukuba ixesha yimali yomfundi. Ukuphumelela komfundi kuxhomekeke kwindlela alisebenzisa ngayo ixesha ngokufanelekileyo.

Umfundi akanakulisebenzisa ngokupheleleyo ixesha ukuba akaqeqeshwanga. Uqeqesho lunendima ebalulekileyo kuwo onke amabakala obomi bethu. Ubomi bokungaqeqesheki bufana nenqanawa engenamphini. Uqeqesho lujongwa ngokungqongqo kuwo nawuphi na umdlalo weqela.

Iqela alinakuqhuba kakuhle ngaphandle kokuziphatha. Ngamanye amaxesha kwezemidlalo, iqela elinabadlali abaninzi abadumileyo nabanamava liyaphulukana nomdlalo ngenxa yokungabi nasimilo. Ngokufanayo, umfundi ophumelelayo usenokungayigqubuthela isilabhasi ngexesha elimisiweyo ukuba akalulandeli uqeqesho. Ngoko ke kunokugqityezelwa ukuba Ukuziphatha yinxalenye nepasile yomfundi ukuze afumane impumelelo ebomini.

Isincoko ngoNgcoliseko lweNdalo

Isincoko esingokubaluleka koqeqesho kubomi babafundi

Umfanekiso wesincoko esinde ngokuziphatha kubomi bomfundi
Intombazana entle yesikolo samabanga aphantsi iphakamisa isandla kwigumbi lokufundela.

Elona xesha libalulekileyo ebomini bubomi bomfundi. Lixesha apho sakha isiseko sobomi bethu. Ikamva lomntu lixhomekeke kweli xesha lobomi. Ngoko eli xesha lobomi kufuneka lisetyenziswe ngendlela efanelekileyo.

Ukwenza oko, uqeqesho yinto efuneka kakhulu ubani afanele ayilandele ebomini bakhe. Umfundi olungileyo usoloko elandela ithayimthebhile ukuze agqibe okanye agqume isilabhasi yakhe aze ngaloo ndlela aphumelele. Nendalo ilandela uqeqesho.

Ilanga liyaphuma kwaye litshone ngexesha elifanelekileyo, uMhlaba uhamba kwi-axis yawo ngendlela eqeqeshekileyo. Ngokufanayo, umfundi ufanele alandele uqeqesho ukuze akhule ngokupheleleyo.

Abafundi abangenalo ithayimthebhile efanelekileyo abanako ukugcina ixesha lemisebenzi yabo yekharityhulam. Kumaxesha anamhlanje umfundi olungileyo kufuneka azibandakanye kwimisebenzi eyahlukahlukeneyo yekharityhulam phakathi kwezifundo zakhe eziqhelekileyo.

Kodwa ngaphandle koqeqesho, umfundi usenokujamelana nokunqongophala kwexesha lokwenza ezi zinto. Okanye ngamanye amaxesha unokungasemva kwizifundo zakhe ngenxa yokubandakanyeka kakhulu kwimisebenzi yekharityhulam. Ngaloo ndlela, umfundi kufuneka aqeqeshwe kakuhle ukuze aphumelele kumsebenzi wakhe. Kwakhona, uqeqesho luyimfuneko kakhulu kwiholo yeemviwo.

Ukuziphatha yinxalenye ebalulekileyo yobomi obunempumelelo. Ngamanye amazwi, kunokuthiwa ekuqukumbeleni sinokuthi uqeqesho lungundoqo wobomi obunempumelelo. Sonke sinephupha lobomi obunempumelelo. Ngenxa yoko, kufuneka sisebenze ngexesha elifanelekileyo ngendlela efanelekileyo.

Amazwi okugqibela:- Silungiselele inani lezincoko kuLuleko ukukunika umbono wendlela yokubhala isincoko kuLuleko kubomi bomfundi. Nangona sizamile ukugubungela amanqaku amaninzi kangangoko kwezi zincoko sincamathele kwimida yamagama, siyazi ukuba amanye amanqaku angakumbi anokongezwa kwisincoko soqeqesho. Kodwa njengoko besitshilo ukuba siye sagubungela kuphela amanqaku aphambili kwisincoko sethu ngoqeqesho ukuze sibambelele kwimida yamagama.

Ngaba ufuna isincoko eside malunga noqeqesho ebomini bomfundi?

Zive ukhululekile ukuQhagamshelana nathi.

Shiya Comment