Isincoko esinde nesifutshane ngoRani Durgavati ngesiNgesi [Umlweli weNkululeko oyiNyaniso]

Ifoto yombhali
Ibhalwe Ngu-guidetoexam

intshayelelo

Kuyo yonke imbali Indian, kukho iintsomi ezininzi abalawuli abafazi, kuquka URani waseJhansi, iBegum Hazrat Bai, neRazia Sultana. URani Durgavati, uKumkanikazi waseGondwana, kufuneka akhankanywe kulo naliphi na ibali elithetha ngobukroti, ukomelela, kunye nokungakhathali kwabalawuli basetyhini. Kweli nqaku, siza kubonelela abafundi ngesincoko esifutshane neside malunga nomlweli wenkululeko wenene uRani Durgavati.

Isincoko esifutshane kwiRani Durgavati

Wazalelwa kwinzala kaChandel, eyayilawulwa nguVidyadhar, ukumkani oligorha. I-Khajuraho kunye neKalanjar Fort yimizekelo yothando lukaVidyadhar lomfanekiso oqingqiweyo. UDurgavati ligama elanikwa ukumkanikazi kuba wazalelwa eDurgashtami, umthendeleko wamaHindu.

URani Durgavati wazalelwa unyana ngo-1545 AD. UVir Narayan yayiligama lakhe. Njengoko uVir Narayan wayemncinci kakhulu ukuba angangena ezihlangwini zikayise uDalpatshah, uRani Durgavati wenyuka waya kwitrone emva kokufa kukaDalpatshah ngaphambi kwexesha ngo-1550 AD.

U-Adhar Bakhila, umcebisi obalaseleyo weGond, wanceda uDurgavati ukuba alawule ubukumkani beGond xa wayethatha iintambo. Wasusa ikomkhulu lakhe eSingaurgarh waya eChauragarh. Ngenxa yendawo ekuyo kwiinduli zeSatpura, inqaba yaseChauragarh yayibaluleke kakhulu.

Ebudeni bolawulo lwakhe (1550-1564), ukumkanikazi walawula iminyaka emalunga ne-14. Ukongeza ekoyiseni uBaz Bahadur, wayesaziwa ngemisebenzi yakhe yasemkhosini.

Ubukumkani bukaRani babunxusene nobukumkani buka-Akbar, obathi bathatyathelwa kuye emva kokuba woyise umlawuli waseMalwa uBaz Bahadur ngo-1562. Ngexesha lolawulo luka-Akbar, uAsaf Khan wayephethe iphulo lokuthimba iGondwana. U-Asaf Khan wajika ingqalelo yakhe eGarha-Katanga emva kokoyisa izikumkani ezingabamelwane. Nangona kunjalo, uAsaf Khan wema eDamoh xa weva ukuba uRani Durgavati uqokelele imikhosi yakhe.

Ukuhlasela kukaMughal kathathu kwagxothwa ngukumkanikazi onesibindi. UKanut Kalyan Bakhila, uChakarman Kalchuri, kunye noJahan Khan Dakit babengabanye bamajoni angamagorha akwaGond kunye neRajput awaphulukana nawo. U-Akbarnama ngu-Abul Fazl uthi inani lomkhosi wakhe lehla ukusuka ku-2,000 ukuya kwi-300 yamadoda nje ngenxa yelahleko enkulu.

Utolo lwabetha intamo kaRani Durgavati kwidabi lakhe lokugqibela kwindlovu. Phezu kwako nje oku, waqhubeka esilwa ngenkalipho nangona kunjalo. Wazigwaza wafa xa eqonda ukuba uza kulahlekelwa. Wakhetha ukufa endaweni yokuhlaziswa njengokumkanikazi okhaliphileyo.

URani Durgavati Vishwavidyalaya waqanjwa kwakhona kwinkumbulo yakhe ngo-1983 ngurhulumente waseMadhya Pradesh. Kwakhutshwa isitampu esisemthethweni ngoJuni 24, 1988, kubhiyozelwa ukufel’ ukholo kukakumkanikazi.

Isincoko eside kuRani Durgavati

Kumlo wakhe ngokuchasene noMlawuli uAkbar, uRani Durgavati wayeyikumkanikazi ekhaliphile yaseGond. Yayingulo kumkanikazi, owalandela umyeni wakhe ngexesha likaMughal kwaye wadelela umkhosi onamandla kaMughal, ofanelwe ukunconywa njengeqhawe lokwenene.

Utata wakhe, u-Shalivahan, wayesaziwa ngobukroti nesibindi njengomlawuli wase-Mahoba u-Chandela Rajput. Wakhuliswa njengoRajput nguShalivahan emva kokuba umama wakhe esweleke kwangoko. Esemncinane uyise wamfundisa ukukhwela amahashe, ukuzingela nokusebenzisa izixhobo. Ukuzingela, ukuphawula, kunye nokutola kwakuphakathi kwezakhono zakhe ezininzi, kwaye wayelonwabela uhambo.

UDurgavati wachukunyiswa bubugorha bukaDalpat Shah kunye nokuxhaphaza amaMughals emva kokuva malunga nokuxhaphaza kwakhe uMughals. UDurgavati waphendula wathi, "Izenzo zakhe zimenza iKshatriya, nokuba wayenguGond ngokuzalwa". Phakathi kwamagorha awoyika uMughals nguDalpat Shah. Indlela yawo eya ngasemzantsi yayilawulwa nguye.

Abanye abalawuli beRajput bakhalazela ukuba uDalpat Shah wayeyiGond xa wayethenga umfelandawonye noDurgavati. Ngokokwazi kwabo, uDalpat Shah wadlala indima ebalulekileyo ekungakwazini kweeMughals ukuya emazantsi. Nangona uDalpat Shah wayengeyena uRajput, u-Shalivahan akazange axhase umtshato kaDurgavati noDalpat Shah.

Wavuma uDalpat Shah, nangona kunjalo, ngokuvisisana nesithembiso sakhe kumama kaDurgavati sokuba uya kumvumela ukuba akhethe iqabane lakhe lobomi. Umtshato phakathi kukaDurgavati kunye noDalpat Shah ekupheleni kowe-1524 waphinda wenza umfelandawonye phakathi kweChandel kunye neGond dynasties. Kumfelandawonye we Chandela kunye ne Gond, abalawuli bakwa Mughal bagcinwa phantsi kolawulo olusebenzayo lwe Chandelas kunye ne Gonds.

UDurgavati wayephethe ubukumkani emva kokuba uDalpat Shah wasweleka ngo-1550. Emva kokufa komyeni wakhe, uDurgavati wakhonza njenge-regent yonyana wakhe, uBir Narayan. Ubukumkani beGond babulawulwa ngobulumko kunye nempumelelo ngabaphathiswa bakhe, u-Adhar Kayastha kunye noMan Thakur. Inqaba ebalulekileyo kwiSatpuras, uChauragarh waba likomkhulu lakhe njengomlawuli.

UDurgavati, njengomyeni wakhe uDalpat Shah, wayengumlawuli onamandla kakhulu. Wabandisa ubukumkani ngokufanelekileyo waza waqinisekisa ukuba abalawulwa bakhe banyanyekelwa kakuhle. Kwakukho abakhweli bamahashe abangama-20,000, i-1000 leendlovu zemfazwe, kunye namajoni amaninzi kumkhosi wakhe, owawugcinwe kakuhle.

Kwakunye nokugrumba amadama namatanki, wakha neendawo ezininzi zokuhlala abantu bakhe. Phakathi kwazo yiRanital, ekufuphi neJabalpur. Ukukhusela ubukumkani bakhe kuhlaselo lukaSultan waseMalwa, uBaz Bahadur, wamnyanzela ukuba ahlehle. Akazange aphinde ahlasele ubukumkani bakhe emva kokulahlekelwa okukhulu ngolo hlobo ezandleni zikaDurgavati.

Ngoku iMalwa yayiphantsi kolawulo lobukumkani baseMughalghal xa uAkbar woyisa uBaz Bahadur ngo-1562. Ngokuchuma kukaGondwana engqondweni, u-Akbar u-Abdul Majid Khan wahendwa ukuba awuhlasele, kunye noMalwa, owayesele esezandleni zikaMughal, kunye noRewa njenge. kakuhle. Aba bathinjwa. Ke ngoku, nguGondwana kuphela oseleyo.

Ngelixa uRani Durgavati uDiwan wamcebisa ukuba angajongani nomkhosi onamandla kaMughal, waphendula wathi unokukhetha ukufa kunokuba anikezele. Imilambo yaseNarmada kunye neGaur, kunye neenduli, zajikeleza amadabi akhe okuqala ngokuchasene noMkhosi waseMughal eNarai. Ukhokele ukhuselo kwaye walwa ngamandla ngokuchasene noMkhosi weMughal, nangona uMughal Army wawuphezulu kunokaDurgavati. Ekuqaleni, waphumelela ukubuyisela umva uMkhosi waseMughal emva kokuba bamgxotha entlanjeni ngohlaselo oluqatha.

Ukulandela impumelelo yakhe, uDurgavati wayezimisele ukuhlasela uMughal Army ebusuku. Noko ke, oonogada bakhe bala ukulamkela icebiso lakhe. Ngoko ke, wanyanzelwa ukuba alwe evulekileyo kunye noMughal Army, nto leyo yabonakala ibulalayo. Ngelixa ekhwele indlovu yakhe uSarman, uDurgavati wahlasela imikhosi yaseMughal ngamandla, engavumi ukunikezela.

Uhlaselo oluqatha lukaVir Narayan lwanyanzela abakwaMughals ukuba barhoxe kathathu ngaphambi kokuba onzakaliswe kakhulu. Wabona ukuba ukoyiswa kweMughals kwakusondele emva kokubethwa ngeentolo nokopha. Ngelixa umnakekeli wakhe wamcebisa ukuba asabe edabini, uRani Durgavati wakhetha ukufa endaweni yokuzinikela ngokuzihlaba ngekrele. Ubomi bomfazi okhaliphileyo nobumangalisayo baphela ngolu hlobo.

Ngaphandle kokuba ngumxhasi wemfundo, uDurgavati wayegqalwa njengomlawuli odumileyo ngenxa yokukhuthaza kwakhe ukwakhiwa kwetempile nokuhlonela abaphengululi. Ngelixa wayesweleke ngokwasemzimbeni, igama lakhe lihlala eJabalpur, apho iYunivesithi awayisekayo yasekwa ngembeko yakhe. Wayengelogorha nje elikhaliphileyo, kodwa wayekwangumlawuli onobuchule, esakha amachibi namadama ukuze ancede abantu bakhe.

Nangona wayenobubele nenkathalo, wayeligorha elibukhali elalinganikezeli. Umfazi owala ukuzinikela kumaMughals waza wakhetha iqabane lakhe lobomi ngokuzimeleyo.

Isiphelo,

UKumkanikazi oPhezulu yayinguRani Durgavati. Kumtshato wakhe kuDaalpat Shah, wayengumama wabantwana abane. Amadabi akhe obugorha ngokuchasene noMkhosi weMughal kunye nokoyiswa komkhosi waseBaz Bahadur kumenze intsomi kwimbali yaseIndiya. Ngomhla we-5 ka-Oktobha 1524 yayingumhla wokuzalwa kukaRani Durgavati.

Shiya Comment