Isincoko esithi Gcina Imithi Gcina Ubomi

Ifoto yombhali
Ibhalwe nguKumkanikazi uKavishana

Isincoko esingokusindisa umthi sindisa ubomi: – Imithi ithathwa njengenxalenye yendalo esingqongileyo. Kuyimfuneko kakhulu ukugcina imithi kulo mhlaba ukwenza lo mhlaba ukhuseleke kuthi. Namhlanje Iqela GuideToExam izisa kuwe ezinye izincoko ngesihloko gcina imithi ugcine ubomi.

50 amagama Isincoko on Gcina Imithi ngesiNgesi

(Gcina isincoko somthi 1)

Imithi yeyona nto ibalulekileyo kwindalo. Isinika ubomi ngokusinika ioksijini. Sonke siyakwazi ukubaluleka kwemithi kokusingqongileyo. Ngaloo ndlela kuthiwa 'gcina imithi yonga umhlaba'. Asinakuphila kulo mhlaba ngaphandle kobukho bemithi. Ngoko ke, ukutyalwa kwemithi kubaluleke kakhulu ukuze ufumane imeko-bume elungeleleneyo ukuze uphile. Sonke siyakwazi ukubaluleka kwemithi kwaye ke kufuneka sizame ukuyisindisa imithi.

100 amagama Isincoko on Gcina Imithi ngesiNgesi

Umfanekiso weSincoko somthi gcina ubomi

(Gcina isincoko somthi 2)

Imithi sesona sipho silungileyo sendalo ebantwini. Asinakukubetha ngoyaba ukubaluleka kwemithi. Imithi iyimfuneko kakhulu ukuze esi sijikelezi-langa siphile. Yiyo loo nto kuthiwa ukusindisa imithi kusindisa ubomi. Imithi isebenza njengomhlobo osenyongweni wabantu. Imithi isinika ioksijini ize ifunxe ikharbon diokside kwindalo esingqongileyo. Ikwalawula nokungcoliseka kwendalo.

Imithi ingumthombo wamayeza nokutya kuthi. Ikwasinceda ekwenzeni izindlu zethu, ifanitshala, njalo njalo. Kufuneka sityale imithi emininzi ukuze sonwabele iingenelo zemithi.

200 amagama Isincoko on Gcina Imithi ngesiNgesi

(Gcina isincoko somthi 3)

Kuthiwa ukonga imithi kusindisa indalo. Thina bantu asinakuphila kulo mhlaba imini yonke ngaphandle kwemithi. Imithi yeyona ndawo ibalulekileyo kokusingqongileyo. Isinika i-Oxygen yokuphefumula kwaye ifunxe i-CO2 ukuze sigcine ibhalansi kwindawo.

Abantu baxhomekeke ngokupheleleyo kwimithi ukuze bafumane ukutya, amayeza nezinye ezininzi. Kodwa ngelishwa ukukhula okukhawulezileyo kokugawulwa kwamahlathi kwabemi okwenzekayo. Inani lemithi liyancipha ngendlela eyothusayo kwimekobume.

Ukuze siphile kwesi sijikelezi-langa, kufuneka silondoloze imithi. Asingobantu kuphela kodwa zonke ezinye izilwanyana zikwaxhomekeke emithini ngokuthe ngqo okanye ngokungangqalanga ukuze ziphile emhlabeni. Ngoko kuthiwa gcina imithi kwaye usindise izilwanyana. Kufuneka kutyalwe izityalo ezininzi ukwandisa inani lezityalo.

Ulwazi kufuneka lusasazwe phakathi kwabantu ngokuququzelela ukhuphiswano olwahlukeneyo olufana neepowusta zokonga imithi, ukonga ukhuphiswano lwesinxibo somthi, njalo njalo phakathi kwabafundi. Asinakuwusindisa umhlaba ngaphandle kwemithi ukuze kugqitywe kwelokuba ukonga imithi yonga umhlaba.

Isincoko eside esithi Gcina Imithi Gcina Ubomi

(Gcina isincoko somthi 4)

Sonke siyakwazi ukubaluleka kwemithi. Kufuneka sibazise abantu ukuba imithi ibaluleke kakhulu kwaye sibafundise nokuba kutheni imithi ibalulekile kuthi. Nangona kukho iindlela ezili-100 zokugcina imithi, abantu kule mihla abakhathali kwaye abafuni ukuyisindisa imithi, ngoko ke urhulumente kufuneka athathe amanyathelo okusindisa imithi.

Abantu kule mihla nabo emva kokwazi indlela yokulondoloza imithi abazami ukuyisindisa imithi. Impendulo kumbuzo wendlela yokugcina imithi ilula kakhulu kodwa abantu abayihoyi. Impendulo elula kumbuzo wendlela yokugcina imithi kukuba, ukuyeka ukusika imithi.

Ezinye zezinto ezinokuthi zenzeke ukuba abantu abayisindisi imithi kukufudumala kwehlabathi, ukukhukuliseka komhlaba, njl. Abantu akufanele bathethe kuphela ngokubaluleka kwemithi, kodwa kufuneka bazame ukuphumeza amanyathelo.

Makhe sithethe ngezinto ukuze nabantwana bafunde ukuba kutheni imithi ibalulekile kuthi. Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufundisa abantwana indlela yokulondoloza imithi nokuba kutheni sifanele siyilondoloze. Okokuqala, kufuneka sifunde indlela yokulondoloza imithi. Sinokunceda ngokukhusela imithi ekhula kwindawo esihlala kuyo, nokutyala kakhulu xa ubona imithi igawulwa.

Ukusetyenziswa ngokukuko kweemveliso zephepha kubalulekile kwakhona sinokunceda ekusindiseni imithi ngokukhuthaza abanye ukuba batyale imithi emininzi nangakumbi, kuya kwenzeka ntoni ukuba imithi ithe yancipha ngenani, nangokubazisa ukuba luncedo kwemithi.

La manyathelo alandelayo anokuthathwa ukuze kugcinwe imithi:

 • Sebenzisa iphepha ngobulumko; musa ukuchitha iphepha ngendlela yobudenge.
 • Ukusebenzisa iincwadi ezisetyenzisiweyo endaweni yokuthenga iincwadi ezintsha konga imali kunye nephepha eliwugcina ngokuzenzekelayo umthi. (Le yingongoma ebalulekileyo esinokuyifundisa wonke umntu ukuze afunde ukonga imithi)
 • Tyala umthi ngosuku olukhethekileyo rhoqo ngenyanga. Hayi kuphela ngomhla womhlaba.
 • Umlilo wehlathi sisizathu esiphezulu sokufa kwemithi emininzi.
 • Kufuneka silumke sigcwele umlilo, ngakumbi kwiindawo zamahlathi apho kukho iinkuni ezininzi ezifileyo neziphilayo.
 • Akufunekanga sidlale ngematshisi okanye ngezilayiti.
 • Kufuneka sihlale siqinisekisa ukuba indawo yethu umlilo ucime ngokupheleleyo phambi kokuba siyishiye.

Sonke kufuneka sazi ukubaluleka kwemithi kokusingqongileyo njengoko imithi icoca umoya. Umthi usebenza njengokuhluza umoya wendalo wento efana nothuli, iintsimbi ezinobungakanani obuncinci, kunye nezinto ezingcolisa izinto ezinje ngeeoksidi, i-ammonia ozone, initrogen, kunye nesulfure dioxide. Imithi ithatha icarbon dioxide kwaye ivelise ioksijini ebaluleke kakhulu kuyo yonke into ephilayo. Ngoko ke, kufuneka sityale imithi emininzi nangakumbi.

Ukuza kuthi ga ngoku wonke umntu makabe eyiqondile indlela yokulondoloza imithi kodwa nasemva kokuba beyazi ukuba abantu abalandeli imilinganiselo yokulondoloza imithi, endaweni yoko babeka nje imithi emininzi ngakumbi kwiimfuno zabo zobuqu.

Siyazi ukuba imithi inoxanduva lokucoca umoya wezidalwa ezininzi eziphilayo. Banika abantu nezilwanyana izinto zokwakha izindlu zabo. Phakathi kwezinye izinto ezininzi ezisetyenziswayo imithi inika abantu imathiriyeli esetyenziswa ngabantu yonke imihla eliphepha.

Umthi wenzela abantu zonke ezi zinto kodwa thina bantu sinikela emithini? Thina bantu singenantloni sibulala nje imithi emva komnye.

Ke kufuneka sazise wonke umntu ngendlela yokulondoloza imithi kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukwazi ngakumbi nakwabanye. Sonke kufuneka senze umsebenzi wokusindisa imithi kunye nemisebenzi ukuze wonke umntu azi. Iindidi ezininzi zemithi zisemngciphekweni kuphela ngenxa yethu thina bantu bangamasikizi, ukuba sengozini kuthetha iintlobo zezilwanyana ezikufutshane nokuphela.

Kwaye kuxhomekeke eluntwini ukwenza iinzame ezifunekayo ukusindisa izilwanyana zasendle kule ntlekele. Konke oku kufuna umqondiso olula kwicala elifanelekileyo, njengokugxila kumalungelo akhethekileyo akhusela imithi.

Emva kokwazi ukubaluleka kwemithi kufuneka kwakhona senze imisebenzi ukuze nabanye abantu bazi inzuzo yemithi. Kodwa ukwazi kuphela indlela yokulondoloza imithi akwanelanga kufuneka sizame ukonga imithi emininzi kwaye sityale imithi emininzi nangakumbi

Sonke siyazi ukuba imithi ngoyena mhlobo mkhulu wabantu njengoko imithi isinika yonke into efunekayo ukusuka kumayeza ukuya kwindawo yokuhlala. Kukho imithi esinika amayeza aluncedo kakhulu okunyanga izifo ezininzi.

Imithi ikwabonelela ngezinto ezityiwayo ezinokuzalisa isisu sethu njengeziqhamo, imifuno, njl.njl. imithi ikwabonelela ngeoksijini eyona nto ifunekayo ukuze siphile. Ngaphandle kwemithi, bekungenakwenzeka ukuphila kwesi sijikelezi-langa sisemhlabeni.

Abantu kule mihla nasemva kokuba beyazi indlela yokulondoloza imithi abayisindisi imithi bayayigawula ngakumbi nangakumbi. Ngaba le nto singayibiza ngobuntu? Sinokubona ukuba ngaphambi kokuba abantu babe sengozini yemithi kwesi sijikelezi-langa somhlaba. Eli lihlazo elikhulu kuye wonke umntu ophilayo kulo mhlaba.

Thina bantu bafundileyo kufuneka siqale sisindise imithi siyeke ukugawula imithi kwaye kuthi abantu abafundileyo, abanye abantu bafunde ukuba kutheni kufuneka silondoloze imithi, sityale imithi emininzi kwaye ngokucacileyo siyeke ukugawulwa kwemithi.

Ukuba singabantu senjenjalo sinokuthi ngokungenazintloni lo mhlaba ngumhlaba ongenangcoliseko lomoya njengoko imithi inoxanduva lokucoca umoya.

Ukuba kukho imithi emininzi ngoko bekungayi kubakho moya ungcolisekileyo, umoya ojikelezileyo ubuya kucoceka yaye besinokuphefumla umoya ococekileyo kangangoko sifuna. Ke kufuneka sixelele abantu ngokubaluleka kwemithi kwaye sizame okona kulungileyo ukusindisa imithi.

Umfanekiso wogcino lwemithi
Indoda ebambe iingqekembe ngesandla kunye nomthi ijongeka njengokutyala kwimvelaphi yohlaza kunye nokukhanya kwelanga ukutyala.Ugcino lokukhula kunye nombono wotyalo-mali.

Isincoko soLuleko kuBomi boMfundi

Amagama angama-400 esincoko esithi Gcina Imithi Gcina Ubomi

(Gcina isincoko somthi 5)

Imithi ingumvuzo okanye nje intsikelelo yento ebizwa ngokuba nguthixo kuyo yonke into ephilayo kulo mhlaba. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemithi. Imithi yenza imbonakalo-mhlaba ibe ntle. Imithi ibalulekile emntwini nakwiintlobo zobomi bomhlaba. Imithi igcina i-ecological balance kunye nokuzinza.

Imithi mayibekelwe bucala. Ukugawulwa kwemithi kufuneka kwalelwe. Imisebenzi yokulima imithi kufuneka ikhuthazwe ukwenza indawo yethu ibe luhlaza, ibe ntle kwaye isempilweni.

Imithi ikukutya kwabantu nazo zonke izilwanyana ezitya utyani. Iingcambu, izikhondo, amagqabi, iintyatyambo, iziqhamo, kwanembewu yemithi eyahlukahlukeneyo inokutyiwa. Imithi sisinhanha seNdalo. Asifanele sigawule imithi ngokweemfuno zethu zokuzingca. Kufuneka sityale imithi emininzi kwaye sikhusele umthi ngamnye kwindawo yethu okanye kufutshane nendawo yethu.

Ukukhula, isityalo senza inkqubo eyaziwa ngokuba yiphotosynthesis. Kule nkqubo, izityalo zifunxa ikharbon diokside zize zikhuphe ioksijini esiyiphefumlayo thina bantu. Inkqubo eyenziwa zizityalo isinceda nangezinye iindlela ezininzi.

Izityalo zisebenzisa ikharbon diokside yaye ngaloo ndlela zithintela ukufumba kwegesi ye<em>greenhouse ekhokelela kubushushu bomhlaba nokutshintsha kwemozulu. Yiloo nto izenzo zokutyala imithi kufuneka zibe nethemba.

Kukho iindlela ezininzi zokusetyenziswa kwemithi, ezinye zazo zezi:

 • Imithi inika umthunzi.
 • Imithi ilwa nokutshintsha kwemozulu.
 • Imithi icoca umoya.
 • Imithi inika ioksijini.
 • Imithi inoxanduva lokonga amanzi.
 • Imithi inceda ukuthintela ungcoliseko lomoya.
 • Imithi inceda ukuthintela ungcoliseko lomhlaba.
 • Imithi inika umthunzi.
 • Imithi ibonelela ngokutya.
 • Imithi iphawula ixesha lonyaka.
 • Imithi ibonelela ngekhusi kuyo nayiphi na into ephilayo.

Imithi ikwabizwa ngokuba yigolide eluhlaza. Imithi ngabantwana belizwe lethu, umhlaba. Umhlaba wondla imithi ukusuka esifubeni sawo kodwa thina bantu abazingcayo sibulala imithi kwinani elikhulu lokugawulwa kwamahlathi okwenzeka kuyo yonke imimandla engaphandle kwesixeko. Abantu babulala imithi ngenxa yeemfuno zabo zokuzingca.

Aba bantu bazingcayo kufuneka baziswe ngokungabikho kwemithi, kwaye kuya kwenzeka ntoni ukuba imithi ibingekho. Imithi yenza ubomi babakho kulo mhlaba. Ubukho bemithi benza kwabakho ubomi emhlabeni.

Asifanele sigawule imithi, ukutyala imithi engakumbi nangakumbi kushukumisele abanye ukuba batyale igatyana elinye ngeentsuku zabo zokuzalwa okanye mhlawumbi ngosuku lwabo olukhethekileyo.

Imithi ikwanciphisa umlinganiselo wekharbon diokside esemoyeni enoxanduva lokugcina umoya osingqongileyo ungekho shushu kangako. Kufuneka siyigcine imithi. GCINA IMITHI SINDISA UBOMI.

Isiphelo sokugcina isincoko semithi: - Ke sikwinxalenye yokugqibela yesincoko sokugcina imithi. Kwihlabathi lanamhlanje, iingxaki ezahlukeneyo ezinxulumene nokusingqongileyo ezifana nokufudumala kwehlabathi, ungcoliseko lokusingqongileyo, kunye nokunyibilika komkhenkce zixhaphake kakhulu. Ezi ngxaki zibangelwa kukutshatyalaliswa kwamahlathi. Ezo ngxaki zinokulawuleka ngokutyala imithi emininzi. Ngaloo ndlela kuthiwa ukusindisa imithi kusindisa ubomi.

Iingcamango ezi-2 "kwiSincoko soGcina Imithi Gcina Ubomi"

Shiya Comment