Indatshana ethi Ugogo Wami NgesiNgisi nangesiHindi [Ama-Multiple Essays]

Isithombe sombhali
Ibhalwe ngu-guidetoexam

150 Word Essay on Ugogo wami NgesiZulu

Isingeniso:

Ilungu lomndeni elidala kunawo wonke ugogo noma umkhulu. Nginogogo ovala isikhala sikamkhulu. Ngingathanda ukwabelana ngemizwa nothando lwami ngogogo wami namuhla. Kuyo yonke impilo yami, angikaze ngimbone owesifazane omangalisayo.  

Ugogo wami:

Uneminyaka engu-74 ubudala futhi ubizwa ngokuthi uRuksana Ahmed. Amandla akhe ayamangalisa kule minyaka. Uhamba futhi wenza umsebenzi omncane. Ngisho nakule minyaka, usawunakekela umndeni wakhe. Wonke amalungu omndeni abalulekile kuye.

Izinqumo zakhe ziyaziswa futhi wonke umuntu umbuza kuqala. Ungowesifazane okholwayo. Isikhathi esiningi ayesichitha ethandaza. Wasifundisa iQuran, incwadi engcwele yamaSulumane. Lapho ngiseyingane, wayengifundisa ndawonye nabazala bami abambalwa. Manje akasaboni kahle, kodwa useyakwazi ukufunda ngezibuko zakhe.  

Impilo yakhe ngamagama ambalwa:

Ayethanda kakhulu ukuzilibazisa kwakuwukusixoxela izindaba nokusifundisa izifundo ezincane. Unobungane kakhulu.  

Isiphetho:

Uthandwa yiwo wonke umuntu. Amagalelo akhe maningi. Akakaze ehle ngenxa yabo. Wonke umuntu uyamhlonipha njengokungathi ungunkulunkulu.  

Indatshana ende kagogo wami NgesiNgisi

Isingeniso:

Ogogo nomkhulu babathanda kakhulu abazukulu babo. Ngingathanda ukwabelana nawe ngolwazi lwami nogogo wami namuhla. Angikaze ngimbone owesifazane omangalisayo empilweni yami yonke. Umndeni wonke, kuhlanganise nabazala, uyamthanda futhi uyamhlonipha kakhulu. Ukuphila kukagogo kwakumnandi futhi ngicabanga ukuthi abantu abadala njengaye kufanele bahlonishwe.

Izindaba ubaba nomalume abaxoxa ngazo ngaye zijabulisa kakhulu. Kwenziwa umgubho omkhulu nomangalisayo ngomshado kamkhulu wakhe. Mayelana nobuhle, wayengenakuqhathaniswa. Ngenxa yothando lwakhe ngaye wacela umshado kuyise ukuthi bashade.

Wathola ukuthi izinkinga zezezimali zomndeni wakhe ziyisici esithinta inhliziyo kakhulu ekuphileni kwakhe. Ngenxa yalokho, waba uthisha wetoho. Wayenesimilo esihle sokusebenza. Njengothisha, ukunakekela umkhaya omkhulu kwakuyinselele.

Nokho, wayesakwazi ukuphumelela. Ukusebenza kanzima nokudala umhlaba ongcono wesizukulwane esilandelayo kunomvuzo. Ukudumisa kwakhe akunyakazi. Kwakuyimpi enzima kuye. Ngimthatha njengomngane wami omkhulu. Ngaphezu kwami, abaningi bomzala bami nabo bachitha isikhathi esiningi naye. Uyathandwa yithina. Akuyona neze inkinga ukuthi anqabe nathi. Futhi akusiyo neze inkinga ukuthi simthande. Kuzokwenza ukuphila kube ngcono kubo  

Uthando enginalo ngogogo wami lukhulu. Nginakekelwe nguye selokhu ngazalwa. Ube nesibopho esigcwele sokungikhulisa ngendlela enesizotha nenempilo. Kuyenzeka ugogo abe nesibindi. Kuningi esingakufunda kuye. Umuntu onesizotha, uyakwazi ukusingatha noma yisiphi isimo esithule ngendlela esheshayo. Njalo lapho sivakashela izwe likagogo, upheka ukudla okumnandi.

Nginogogo, ziningi izinto ezijabulisayo esingazenza. Ngafundiswa nguye ukucula ngisemncane, futhi wayengixoxela izindaba eziningi ezithakazelisayo. Njengoba esenebhizinisi iminyaka engaphezu kwengu-20, ungumuntu onethalente ngokwedlulele.

Ngemizamo yakhe kanye nempumelelo ebhizinisini lakhe, ngiye ngakhuthazeka ukuba ngibe ngendlela efanayo nasempilweni yami. Emiqhudelwaneni eminingi, bengingeke ngithole imiklomelo ukube bekungeyena ugogo. Lapho ngithola amamaki aphezulu ezivivinyweni, ugogo wami unginikeza izincwadi nezinto eziyigugu kimi. Ngokuphasa kahle ezifundweni zeMaths neSayensi kulo nyaka, ungiphe ibhokisi lokudweba.

Unyaka ngamunye, sibheke ngabomvu ukuchitha ihlobo endlini kagogo wethu. Akungabazeki ukuthi ugogo wethu ungumeluleki ovelele. Usifundise izifundo eziningi ezibalulekile. Uyena yedwa oye wasisiza ukuba sibe nomuzwa omuhle wokuziphatha ekuphileni kwethu. Iholidi elilandelayo lizongivumela ukuba ngihlangane nogogo wami, okungenzeka abe umuntu onomusa.

Ngaphezu kokupheka ukudla okumnandi, uyakujabulela ukukuphakela amalungu omkhaya amade. Kwangathi ungumshini, wangenwa yigciwane. Naphezu kweminyaka yakhe yobudala, uchitha isikhathi phakathi kuka-1 ntambama no-4 ntambama ekuthungeni nasekuthungeni. Kungenzeka ukuthi ungowesifazane ophile kahle nozacile.

Ulawula zonke izici zekhaya. Uthando lwethu ngaye luluningi. Umndeni wethu uyambonisana ngazo zonke izindaba ezithinta umndeni. Asinabo ubunzima ngezindaba zomkhaya wethu; zihamba kahle. Eqenjini lethu, azikho izingxabano. Izingubo nemihlobiso ayigqokile ayibukisi neze.

Izivakashi zihlale zamukelwe ugogo. Uthembekile futhi uyancomeka, ungomunye wabesifazane abahle kakhulu engake ngahlangana nabo. I-Motherland iyingxenye ebaluleke kakhulu yomlingiswa wakhe. Kungenzeka ukuthi uphila ngendlela ehleliwe. Ngaphandle kwelayisi elixutshwe namanzi elayisi, ukhukhamba, izithelo nokhari wemifino, udla ukudla okulula. I-Vegetarianism ingenzeka kuye. Udla kanye emini emini nasebusuku ngehora lesi-9 ebusuku. Itiye lenziwa kabili kuphela ngosuku: kanye ekuseni kanye kanye kusihlwa.

Kuyinto evamile ukuthi ogogo bagqoke ama-saree angenalutho, anombala ongasindi. Ama-sarees akhe ayintandokazi ayinayo leyo mibala, naphezu kwemibala yawo emihle. Akaphikisani nemfashini noma imiklamo nganoma iyiphi indlela.

Uma kuziwa emsebenzini wezandla, umnandi. Uzokwazi ukusithungela amajezi. Ngokombono wakhe, akuwona umqondo ohlakaniphile ukuhlala ungenzi lutho isikhathi eside. Ngaphezu kweminye imisebenzi yakhe, uzobandakanyeka kwamanye amaphrojekthi. Wacela ukusiza umama ngemisebenzi yasendlini. Njengoba eselungiselele amaswidi namakhekhe iminyaka eminingi, uyakwazi ukuwenza kahle.

Isiphetho:

Ngiyamthanda ugogo wami kakhulu, kanjalo nomama nomamncane wami. Inhlonipho yabo ngaye nokusekela kwabo umsebenzi wakhe kuyabonakala. Sonke siyazama ukumthanda naye. Impilo yami ibingeke ifane ngaphandle kwakhe. 

 I-Essay emfushane ngogogo wami NgesiNgisi

Isingeniso

Akekho umuntu wesifazane onamandla kunogogo wami. Lapho ngizwa ngokuxilongwa umdlavuza webele kagogo, ngangifunda ibanga lesi-6. Nakuba ngangingakuqondi ngempela ukuthi zazisho ukuthini ngaleso sikhathi, ngangazi ukuthi kwakuyinto engalungile. Ugogo naye wayengowesifazane onamandla. Ungomunye wabalwi abanekhono kwengake ngababona. Ngendlela efanayo wayengeke alahle ithemba ngathi, angizange ngilahle ithemba kuye.

Kwakungalesi sikhathi lapho ugogo ethatha izinsuku eziningi egula, kodwa wayehlale enethemba. Izinga langempela lokuhlupheka kwakhe alizange lidalulwe kunoma ubani. Nakuba kwakunzima kuye, waqhubeka esekela futhi enakekela abantu ayephila nabo. Ugogo wami akanawo umdlavuza ngemva kwayo yonke imithi yakhe yokwelapha ngamakhemikhali!

Ngiyaluncoma kakhulu uthando lukagogo ngomndeni wakhe. Uhlala ewabeka ngaphambi kwanoma ubani omunye. Kungenxa yokuthi ngiyazi ukuthi ngeke angihlulele esikhundleni sokungiqonda ukuthi ngingamthululela isifuba sami. Njengoba nje ngikhala uyangibamba azame ukuthola isisombululo noma akhulume nami ngale nkinga. Akasoze angigxeka ngokukhononda nganoma yini.

Ugqozi lwami lokuba umuntu ongcono luvela kuye. Noma ngingaba nzima kangakanani, uyena yedwa ongazange alahle ithemba ngami. Akunakwenzeka ukuba ngikhohlwe ugqozi anginika lona nsuku zonke, kanye nenjabulo engiyithola emazwini akhe. Inkumbulo engiyithanda kakhulu ngaye uthando ayenalo kuwo wonke umuntu emhlabeni jikelele. Kuyithemba lami ukuthi uyohlale ekhumbula uthando lwami ngaye.

Ngisebenzisa okuhlangenwe nakho kwakhe njengesiqondiso, ngifunde ukuthi ukuqhubekela phambili kunengqondo kunokuzama ukuguqula okwedlule. Ngaphezu kwalokho, ngafunda ukuthi ukusebenza ngenkuthalo nesibindi kungashintsha amashwa, angaveli ekuzalweni. Ziningi-ke izifundo engizifundiswe ugogo. Isifiso sami nje wukuba ngifane naye uma nginabazukulu.

Isigaba sikagogo wami NgesiNgisi

Nginogogo ongamhloniphi uNkulunkulu ngesimo somuntu wesifazane. Ukukhonza nokuzidela yizona kuphela izinjongo zokuphila. Ngenxa yalokhu, unelungelo lokufuna futhi alawule inhlonipho emndenini wethu.

Emndenini akekho omatasa njengogogo. Njengesondo elibaluleke kakhulu lemoto yomndeni, udlala indima enkulu. Yintokazi egadayo futhi enakekela izingane. Kusobala ukuthi ungowesifazane okholwayo. Ngaphambi kokuntwela kokusa, uyavuka ayogeza ngaphambi kokuba azindle. Lapho ehlezi phambi kwethempeli alimise endlini yakhe, ufunda izincwadi ezingcwele futhi asho namaculo.

Ukupheka kungenye yesudi eqinile kagogo. Ngaphezu kokulungiselela ukudla okumnandi, uphakela amalungu amade omkhaya ukudla okumnandi. Uthelela imishini ngezenzo zakhe. Naphezu kweminyaka yakhe yobudala, uzibekela isikhathi phakathi kuka-1 emini no-4 ntambama sokuthunga nomsebenzi wokuthunga.

Owesifazane ophile kahle noqinile, ubonakala ephile saka. Zonke izingxenye zendlu zinakekelwa nguye. Ngakho-ke uthando lwethu ngaye lujule kakhulu. Ilungu ngalinye lomkhaya liyambonisana ngazo zonke izindaba zomkhaya. Ngale ndlela, yonke into ihamba kahle emndenini wethu, futhi asibhekani nobunzima. Iqembu lethu alinazingxabano.

Kuningi umusa nokucabangela kuye. Kuyabonakala ukuthi ukhuthele. Impilo yakhe igcwele izikhathi angazichithi. Kungakhathaliseki ukuthi yilo msebenzi noma yilowo msebenzi, uhlala ematasa. Umndeni wethu uthuthuke kakhulu ngaphansi kobuholi bakhe. Indlela asinakekela ngayo iyamangalisa. Izingubo nemihlobiso ewubukhazikhazi akuzona izitayela zakhe. Akukho angakwenzi ukuze uzizwe wamukelekile. Le ntokazi inengqondo futhi ithembekile. I-Motherland inendawo ekhethekile enhliziyweni yakhe.

I-Essay elula ngogogo wami NgesiNgisi

Isingeniso:

Emindenini eminingi, ilungu elidala liyinhloko. Ilungu lomndeni wethu elidala kunawo wonke bekulokhu kungugogo. Amalungu omndeni abheka kuye njengomholi nomhlahlandlela. Sihlala simcela imvume ngaphambi kokwenza noma yini. Ufanelwe uthando nenhlonipho. Phakathi neminyaka edlule, uye wazidela okuningi ngenxa yomkhaya wakhe. Kuyintokozo kimi ukwabelana nawe ngesipiliyoni sikagogo wami namuhla.  

Nakhu okwashiwo ugogo:

Igama lami nginguNazma Ahmed. Lona wesifazane uneminyaka engaba ngu-70 ubudala futhi usenamandla okuhamba nokuhamba kahle. Ungumlingiswa othakazelisayo. Kulula kakhulu kuye ukuthi akhulume nathi futhi uyakujabulela ukwabelana nathi ngezindaba. Ukuba nethuba lokuchitha isikhathi naye kuyangijabulisa kakhulu mina nabazala bami.    

Inqubo ayilandela nsuku zonke imi kanje:

Umthandazo wasekuseni into yokuqala ayenza lapho evuka ekuseni. Izinkolelo zakhe ezingokwenkolo zibaluleke kakhulu kuye. Njengomndeni, ukhuthaza wonke umuntu ukuba athandaze ngokwengeziwe nangokwengeziwe. Namanje usaya ekhishini ukuyobhekana nesimo sokupheka. Wayengumpheki omangalisayo ngesikhathi sakhe. Wageza ngo-1 PM, ngaphambi komthandazo wasemini. Ntambama, wahlala nathi sonke futhi wasifundisa isikhashana. Ingabe zikhona izinkinga zempilo ezinkulu okwamanje?  

Ngimthanda Kangakanani:

Ukhethekile kakhulu kimi. Ngimthatha njengomngane wami omkhulu. Kusukela ebuntwaneni, bengichitha isikhathi sami esiningi naye. Futhi, sinabazala esibakhulisa ndawonye futhi esichitha isikhathi nabo. Ubehlala esithanda kakhulu. Ngisho umndeni wonke uyamthanda.  

Isiphetho:

Njengelungu eliphezulu kakhulu lomndeni wethu, siyamhlonipha. Umndeni wethu wenziwe waba ngcono kuye ngezindlela eziningi.

Shiya amazwana