I-Essay ngomakhelwane wami ngesiNgisi nangesi-Hindi [Ama-Essay amaningi]

Isithombe sombhali
Ibhalwe ngu-guidetoexam

Indatshana Emfishane Ngomakhelwane Wami NgesiNgisi

Isingeniso:

Ukuba nomakhelwane abawusizo kuyisibusiso kuwo wonke umuntu. Ukuba nomakhelwane abasekelayo, abakhathalelayo nabazimisele ukusiza kwenza ukuphila kube lula. Ngokuvamile, kudingekile ukuba nomakhelwane banakekele indlu yethu lapho siseholidini noma nganoma yisiphi esinye isizathu.

Esimeni esiphuthumayo noma uma sinezinkinga, yibona abazoba ngabokuqala ukusisiza. Omakhelwane bethu yibona abasondelene kakhulu nathi emva kwezihlobo zethu. Ngakho-ke, ungathi basondelene kunezihlobo. Endabeni yami, ngiqokomisa izimfanelo zomakhelwane owusizo, njengoba izihlobo zethu zihlala kude ngalesi sikhathi.

Nazi ezinye izimfanelo engingathanda ukuzichaza umakhelwane wami endabeni kamakhelwane wami. Kuyisibusiso ukuba nomakhelwane onenhliziyo enhle nosekelayo. Umndeni wami ufana nowabo.

Umndeni wakwaBhatiya uhlala eduze kwami. Eminyakeni yakhe ephakathi, uMnumzane Bhatiya ungumuntu ophanayo kakhulu. Uhlala nomkakhe namadodana akhe amabili afunda phesheya. Usebenzela umnyango we-MSEB njengomsebenzi kahulumeni. Naphezu kobuntu bakhe obulula, uyathandeka.

Naye ukhuthele njengonkosikazi wakhe uNkk Bhatiya. Konke kukuye ukuthi enze yonke imisebenzi yasekhaya. Ukumphekela kumnandi. Izitsha zakhe ezikhethekile zihlale zitholakala kimi noma nini lapho ezipheka. Izimo zabo zombili ziwusizo kakhulu. Emphakathini, bajabulela idumela elihle.

Njengoba bengabantu abanokuhlangenwe nakho, ngihlala ngikhuluma nabo lapho ngidinga iseluleko. Baphinde bangimemele emikhosini nasemicimbini ekhethekile. Manje sesiwumndeni.

Isiphetho:

Ukugcina ubudlelwano obuhle nomakhelwane bethu kubaluleke kakhulu ngoba kungabantu abasondelene nathi kakhulu. Ezikhathini ezinzima nezincane, bangabokuqala ukusisiza. Ukuba nomakhelwane abanomusa kangaka kungenza ngizizwe ngibusisekile.

250 I-Essay Yamagama Ngomakhelwane Wami NgesiNgisi

Kuyisibusiso ngomkhaya ukuba nomakhelwane abanomusa eduze kwawo. Noma nini lapho kunenkinga yomkhaya owodwa onezihlobo ezikude, omakhelwane bakhona ukuze bawusize.

Kwaba nomyeni wami lapho ngiqala khona ukungena kuleli koloni. Umyeni wami ubesebenza ebhange. Yonke into yayiyimfihlakalo kimi, futhi mina nabo sasiyizihambi komunye nomunye. Ezweni lanamuhla, abantu abasathembani. Sasizwa kwasekuqaleni nguNkk. Agrawal, intokazi enenhliziyo enhle. Uhlala eduze kwefulethi lethu. Ubuso bethu babugcwele ukumamatheka kwakhe okumnandi lapho singena efulethini lethu.

Ngaphezu kwalokho, abasekhweni bami abakwazanga ukuhlanganyela nathi ngenxa yezinkinga zempilo, ngakho ngangingenalo ulwazi lokusingatha imisebenzi yasekhaya. UNksz Agrawal wayehlale ekhona ukuze angisize kuzo zonke izigaba, ngisho nalapho nginovalo kakhulu. Ngaze ngalungisa ikhishi lami, wasenzela ukudla. Amacebiso ayenginikeze wona ngokuhlela indlu nawo ayewusizo kakhulu. Kuyena ngabona umama.

Ngemva kokuboshwa kwenhliziyo komyeni wakhe kungazelelwe, uNkk. Agrawal wayehlala nendodana yakhe okuwukuphela kwayo. Uphinde abe namadodakazi amabili ashadile. Uphinde abe nendodana enenhliziyo enhle futhi ehlale izimisele ukusiza abanye. Lona umndeni oziphethe kahle kakhulu, namasiko. Ukholo lwabo kuNkulunkulu luqinile. Kanye nokuba ngowesifazane ofundile, uNkk Agrawal ubuye abe neziqu ze-master in English.

Unendodana eyi-chartered accountant. Kuyacaca ukuthi ungumuntu ohluzekile. Umuzi wakhe wawuphethwe kahle kwazise wayengowesifazane ongashadile. Ebantwaneni bakhe, wagxilisa izindinganiso ezinhle. Into yokuqala ayenzayo ekuseni ukuvuka ngo-5 ekuseni athathe uhambo enze i-yoga elula.

Imisebenzi yakhe yasekhaya iqedwa ngemva kokuqeda amasiko akhe e-pooja. Iningi lomsebenzi wakhe wenziwa nguyena. Inhlanzeko nokuhleleka kuyizimpawu zomuzi wakhe. Akukwazi ukuthi angaze angabi nalutho ngoba uphethe kahle yonke into. Angingabazi ukumthinta uma ngidinga ukudla, futhi izidingo zami zihlale zihlangatshezwana nazo.

Ngemva kokulahlekelwa umyeni wakhe ngokushesha kangaka lapho izingane zakhe zisezincane kangaka, walondoloza isibopho esiqinile sokuqeqesha izingane zakhe nokuzinikeza imfundo esezingeni eliphezulu. Kukho konke ukuphila kwakhe, wayebhekane nobunzima obukhulu. Kwangijabulisa ukuhlangana noNkk. Agrawal, owesifazane okhuthaza abanye. Uyangikhuthaza futhi. Kuhlale kunesixazululo kuzo zonke izinkinga abhekene nazo.

Umqondo wami wokuqala ukugijima ngiye kuye noma nini lapho ngijamu. Ngisho nomyeni wami uyamhlonipha futhi uyamazisa. Kube yintokozo ukusebenza nawe. Ubuhlobo bethu nabo bufana nobomkhaya. Kungakhathaliseki ukuthi sijabule noma asijabule, ziyingxenye yokuphila kwethu.

Ukuthi yena nomndeni wakhe bahlale besiphathele kusho ukuthi asikaze siyikhumbule imindeni yethu. Nathi siphathwa njengomndeni. Kuhle kakhulu ukuba nomakhelwane nomndeni omuhle kangaka. Kuyisifiso sami ukuthi abe nempilo enhle futhi ajabule.

Indatshana Ende Ngomakhelwane Wami NgesiNgisi

Isingeniso:

Njengabantu, sonke siyingxenye yomphakathi kanye nomakhelwane. Le ndawo inomthelela omkhulu ezimpilweni zethu, okuyinto ebalulekile. Yiwona onqumayo ukuthi sikuphi ekuphileni nokuthi senza kanjani. Indawo esihlala kuyo ingenye yezici ezibaluleke kakhulu ekuphileni kwethu. Uma singajabule lapha, ngeke sikwazi ukuphila ngokuthula.

Konke Mayelana Nomakhelwane Wami

Indawo engihlala kuyo yinhle. Lena indawo enhle ngoba inikeza izinsiza eziningi. Indawo engihlala kuyo inhle kakhulu ngenxa yepaki eluhlaza eduze kwendlu yami. Izingane zingadlala futhi ngenjabulo epaki usuku lonke emijikwini.

Ziningi nezinye izinzuzo zokuhlala endaweni engihlala kuyo. Ukuba nesitolo segrosa eduze kwepaki kuqinisekisa ukuthi izidingo zabantu ziyahlangatshezwa ngaphandle kokuhamba ibanga elide. Leso sitolo segrosa ukuphela kwendawo ethengisa kuyo umakhelwane wami.

Njengoba umnikazi ehlala endaweni eyodwa, unozwela kakhulu kuwo wonke umuntu. Sonke songa isikhathi nemali ngokuthenga esitolo segrosa. Kuhlale kunepaki endaweni yangakithi.

Ihlanzwa njalo futhi ihlanzwe ithimba elinakekelayo. Ngezikhathi zakusihlwa, omakhelwane bami bangakwazi ukuhlala baphumule, kuyilapho ekuseni bephumela ngaphandle futhi bajabulele umoya ohlanzekile nohlanzekile.

Kungani Ngithanda Umakhelwane Wami?

Siphinde sibe nomakhelwane abamangalisayo abenza ukuphila kwethu kube ngcono endaweni yangakithi, ngaphandle kwezinsiza ezisezingeni eliphezulu. Kuningi endaweni ephumelelayo kunezinsiza nje.

Ngenxa yobumnandi bukamakhelwane wami, ngibe nenhlanhla kuleli cala. Ukugcina indawo inokuthula kuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uhlala ngokuzwana. Ngokuhlangenwe nakho kwami, wonke umuntu uyaphuthuma ukuyosiza uma kunesimo esiphuthumayo emzini womuntu.

Indawo yethu ibuye ihlele imicimbi ngezikhathi ezithile ukuze wonke umuntu akwazi ukuhlangana azijabulele. Ukudlala nabangani bami basendaweni kuyangijabulisa kakhulu.

Ngokuvamile bangontanga yami, ngakho sihamba ngamabhayisikili futhi sishwiba ndawonye njalo kusihlwa. Abangane bethu nabo basimema emicimbini yabo yokuzalwa futhi siyadansa futhi sicule ndawonye. Izakhamuzi nakanjani ziyingxenye engiyithandayo endaweni yangakithi.

Njalo uma ngibona abantu abampofu bebuya belambatha, ngiye ngizibuze ukuthi kungani sikwenza lokho. Umkhankaso wokunikela nawo uhlelwa ngakithi minyaka yonke. Imindeni ibamba iqhaza kulolu hlelo ngokunikela ngezingubo, amathoyizi, nezinye izidingo kulabo abaswele.

Lokhu kusenza sibe umndeni omkhulu ohlala ndawonye. Akusho lutho ukuthi sihlala ezindlini ezehlukene, izinhliziyo zethu zihlanganiswe uthando nenhlonipho.

Isiphetho:

Ukuze ube nempilo enhle, kubalulekile ukuhlala endaweni ejabulisayo. Eqinisweni, omakhelwane bethu bawusizo kakhulu kunamalungu omkhaya wethu. Kungenxa yokuthi bahlala eduze ngakho-ke kungenzeka ukuthi banikeze usizo ezimeni eziphuthumayo. Ngokufanayo, indawo engihlala kuyo ihlanzekile futhi inobungane, okwenza ukuphila kwami ​​kujabulise futhi kwaneliseke.

Isigaba Eside Kumakhelwane Wami NgesiNgisi

Omakhelwane bethu ngabantu abahlala kwamakhelwane noma eduze. Ezimpilweni zethu, adlala indima ebalulekile, futhi angavela emiphakathini noma emazweni ahlukene. Umakhelwane onomusa uba ingxenye yomkhaya wethu futhi uhlale ekulungele ukusisiza lapho sikudinga. Lapho umkhaya wakithi ungekho, uyasiduduza ngokuhlanganyela nathi injabulo nosizi lwawo.

Umuntu ohlala eduze kwami ​​unenhliziyo enhle, uthobekile futhi unozwela. USonalee Shirke ungunjiniyela wesoftware enkampanini enedumela elihle. Ngiyakwazi ukuxazulula izinkinga zami ngosizo lukamakhelwane wami ofanelekayo. Ubuntu bakhe obunempilo, imvelo ethanda ukuzijabulisa, kanye nenjabulo kumenza umuntu ojabule kunabo bonke engake ngahlangana nabo. Uyangiqondisa futhi angisindise ezingibeni ngokuziphatha kwakhe okuvuthiwe nolwazi lwakhe.

Ubudlelwano bami naye busekelwe ekwabelaneni nasekuxoxisaneni ngayo yonke into. Akekho omunye onakekelayo, ongenabugovu, nonothando ukwedlula yena. Isimo sakhe sobungane nesiwusizo siyagqama esakhiweni sethu, simenza ilungu elithandeka kakhulu lenkampani yethu. Imikhosi iyisikhathi sakhe sokuhlanganisa abantu nokugubha yonke imicimbi.

Umphakathi wethu uphazanyiswa abanye. Ngesikhathi semigubho, abathandi uma izingane zingabambi iqhaza futhi zingadlali. Ziyikani lezikelemu esingeke sathembela kuzo ukuze zithole usizo. Ngaphezu kwalokho, ngaso sonke isikhathi baziphatha ngendlela ehlebayo, ekhonondayo, nengenangqondo. Kwakha indawo engenampilo futhi kuthinta abaningi.

Umqondo wesintu usukhohliwe abantu abathile, futhi bahlala beziphatha ngendlela engafanele. Ngokusobala, asikwazi ukukhetha omakhelwane bethu, kodwa singasebenza ndawonye ukuze senze umhlaba ube indawo ejabulisayo. Ngokusho kukaWillian Castle, "Ukuba umakhelwane onomusa endaweni ewohlokayo kuyadumaza." Ngakho-ke, indlela esiphatha ngayo abanye abantu ibalulekile.

Isigaba Esifushane Kumakhelwane Wami NgesiNgisi

Umakhelwane onomusa uyisibusiso. Kuyinjabulo ukuhlala eduze noMnuz David. Umnumzane ongaphakathi kuye ukhanya kuwo wonke amajika. Wonke umuntu umthola ewusizo kakhulu.

Ngaphandle kokuba ngusomabhizinisi ocebile, uMnu David ubuye abe nomndeni omkhulu. Ngimthola ehlakaniphe kakhulu. Izinja zakhe ezimbili ziyizilwane ezifuywayo. Nakuba ecebile, akabonisi ukuzikhukhumeza. Wonke umuntu uphathwa ngomusa nokuphana nguye.

Ngaphandle kwamadodana namadodakazi akhe, uMnu. David unabazukulu abane. Uthola usizo endodaneni yakhe endala. Ngaphezu kokuba ngontanga yami, indodana yesibili ifunda esikoleni sikahulumeni. Kunamadodakazi amabili emndenini wakhe afunda ibanga lesishiyagalolunye nelesikhombisa ngokulandelana. Ngaphandle kukanina uhlala noyise.

Amalungu omndeni wakhe wonke angabantu abalungile. Kuningi umusa nenkolo kuyise. Kunomqondo omuhle wokuziphatha kanye nemvelo enomusa ezinganeni zakhe. Abafundi nabo banakekelwa kahle yibo. UCharles, indodana yesibili, uhlale engisiza ekuxazululeni izinkinga zami noma nini lapho nginazo.

Epaki elivamile, uMnu. David usingatha imibuthano yabo bonke omakhelwane emikhosini efana noKhisimusi. Ngezinye izikhathi uyanikela, futhi ngezinye izikhathi uthwala zonke izindleko.

Ngiyakwazisa ukubambisana nosizo lukaMnu. David nomndeni wakhe. Balahlekelwe uhlobo lomuzwa womndeni phakathi komakhelwane.

Shiya amazwana