10 vrae en antwoorde gebaseer op die Bantoe Onderwyswet

Photo of author
Written By guidetoexam

Afrikaans version of the ’10 questions and answers based on the Bantu Education Act

1. Q: Ngaba yini iBantu Education?

A: IBantu Education kwakuyini ulwimi lwamaXhosa selwelweni lama-1950s kuyo inkundla yaseMzantsi Afrika.

2. Q: Bantu Education yenziwa ngubani?

A: IBantu Education yenziwe ngumrepha weNdlu yeNkululeko yeAfrika yaseMzantsi, uHendrik Verwoerd, uthi uma umuntu engumXhosa noma ngabe uZulu, akade akwazi nokufunda kwenye indawo yokulwa.

3. Q: Ngaba iBantu Education yayiphucula amagama amaNguni?

A: Yebo, iBantu Education yayiphucula amagama amaNguni. Kwenzeka ukuthi amagama alandelwe futhi kufudumele amagama aseNyuvesi zeWelizwe ezifundiswa ngawo phakathi.

4. Q: Ngaba iBantu Education yayidabulisa abafundi?

A: Yebo, iBantu Education yayidabulisa abafundi ngokuthi yayibuyisela isithombe sokuqala sokuhlukaniswa kweziYunivesithi. Kuzobe kubhekwe ukuthi okungenani amasikolo adlule akhombise inte ngokwenziwa okuzocindezela.

5. Q: UHendrik Verwoerd wayephikisana kanjani ngendaba yokuqeqeshwa?

A: UHendrik Verwoerd wayephikisana nendaba yokuqeqeshwa ngokuthi ngokuhlwa ukuphondweni kwesizwe sakhe ezimpilweni zabantu zaseNingizimu Afrika.

6. Q: Ngaba iBantu Education yayisusa abantu abamnyama nokuhlukunyezwa ngokwesikole?

A: Yebo, iBantu Education yayisusa abantu abamnyama nokuhlukunyezwa ngokwesikole ngokuthi yayifaka isithombe sezwe sokuhlukunyezwa kwabazali abathile.

7. Q: Ngaba iBantu Education yayinkohliso?

A: Yebo, ngokuphendula. IBantu Education yayinkohliso ngoba yayifunda abafundi ngokwemisho yabelungu futhi yayisallashwa ngendlela yokwethula indlela yabo.

8. Q: Yini esazenzelwa ukukhetha amasikolo ngendlela yokuchitha iBantu Education?

A: Esazenzelwa ukukhetha amasikolo kulesi sikhathi kwakuyona intuthuko yasemakhaya futhi amasikolo aphethwe iBantu Education yayengeke ashiye insika yokujabulela nokuyekeza izimpilo zabantu.

9. Q: Imisebenzi yethu yesikole isenzenjani emgaqweni yokwethula iBantu Education?

A: Imisebenzi yethu yesikole igcizelelwa kuqaphela iBantu Education ngendlela yokwethula umthetho futhi engabikhombisi abazali ukuthi kumele bangazi ukuthi abantwana abafunda bona.

10. Q: Ngaba iBantu Education yathwetshulwa nini?

A: IBantu Education yathwetshulwa ngo-1953 mayelana neNdlu yeNkululeko yeAfrika yaseMzantsi.

Leave a Comment