50, 150, 250, ug 500 ka Pulong Essay sa Akong Pamilya Sa English

Litrato sa tagsulat
Gisulat sa guidetoexam

Pasiuna

Ang mga pamilya maoy mga grupo sa suod nga paryente nga mga tawo nga nagpuyo nga magkauban. Adunay duha ka matang sa mga pamilya: Joint Families ug Small Families. Walay gitakdang lagda kon pila ka membro sa usa ka pamilya ang kinahanglang magpuyo nga magkauban. Ang mga membro sa pamilya nga naglangkob sa usa ka hiniusang pamilya naglakip sa mga apohan, ginikanan, uyoan, iyaan, ig-agaw, igsoong lalaki, igsoong babaye, ug uban pa. Ang dagkong mga pamilya nailhan usab nga mga paryente. Ang mga ginikanan ug ilang mga anak naglangkob sa usa ka gamay nga pamilya. Ang mga pamilya nga adunay upat ka miyembro giisip nga gamay. Ang pagpuyo uban usa ka malipayon nga kasinatian alang kanila.

50 ka Pulong Essay Sa Akong Pamilya sa English

Ako diay si XYZ. Ang akong pamilya naglangkob sa pito ka mga miyembro: akong mga ginikanan, apohan, igsoon, uyoan, ug ako. Ang akong mga ginikanan nanag-iya ug nag-operate og negosyo sa sportswear. Sa matag higayon nga sila nagkinahanglan og tabang, ang akong abtik nga apohan mosulod.

Atong nakat-unan ang mga mithi sa kinabuhi gikan sa iyang mga istorya. Ganahan mi nga magduwa kauban sa akong igsuon nga nagtungha sa kolehiyo. Nakadayeg gyud ko sa pagmahal sa akong uyoan. Ang iyang propesyon usa ka propesor. Ang akong pamilya mao ang labing importante nga butang alang kanako, ug kaming tanan nag-atiman sa usag usa.

150 Mga Pulong nga Essay Sa Akong Pamilya sa Hindi

Adunay daghang mga miyembro sa akong pamilya nga akong gihigugma ug ako adunay usa ka maayo kaayo nga pamilya. Ang akong pamilya maoy nag-atiman kanako. Ang akong mga ginikanan, mga apohan, mga uyoan, mga iyaan, mga igsoong lalaki, ug mga babaye maoy nag-atiman kanako. Anak ako sa usa ka doktor ug magtutudlo. Naa koy apohan nga niretiro na sa serbisyo sa gobyerno.

Ang tanan nga mga desisyon gihimo sa akong lolo, nga mao ang ulo sa pamilya. Naa koy lola nga mahilig sa mga binuhi ug usa ka tagbalay. Ang uyoan sa akong pamilya usa ka manlalaban, ug ang iyaan sa akong pamilya usa usab ka magtutudlo. Parehas kog eskuylahan sa akong mga igsoon.

Ang matag membro sa pamilya nahigugma ug nagtahod pag-ayo sa usag usa. Isip usa ka pamilya, nalingaw mi nga mag-uban human sa panihapon kada adlaw. Ingon usa ka sangputanan, gibati namon nga luwas ug gisuportahan kung nagtinabangay kami sa usa ka lisud nga panahon.

Ang gugma, panaghiusa, ug pagkamabination mao ang pipila sa mga leksyon nga gitudlo sa akong pamilya kanako. Kada pista, magdungan mi sa akong mga igsuon ug mga ig-agaw. Kami sa akong mga ig-agaw nadasig nga molampos sa kinabuhi sa among pamilya. Akong pag-ampo sa Diyos nga ang tanang membro sa akong pamilya magpabiling malipayon, himsog, ug luwas.

250 Words Essay Sa Akong Pamilya sa Punjabi

Naa koy pamilya nga walay ikumpara. Adunay daghang pagkalainlain sa akong pamilya. Ang matag miyembro sa akong pamilya adunay hinungdanon nga papel sa kinabuhi sa tanan nga miyembro sa akong pamilya. Ako, akong amahan, akong inahan, ug akong igsoong lalaki ang naglangkob sa akong pamilya. Gawas sa pagdala ug kuwarta sa balay, ang akong amahan nag-organisar ug nagplano sa mga bakasyon sa pamilya.

Ang akong inahan mao ang nagdumala sa paghimo sa mga pagkaon ug pagsiguro nga ang tanan makakaon sa tukma nga mga oras. Giisip nako ang akong manghud nga binuhi sa pamilya. Tungod kay usa siya ka binuhi, wala siyay mga responsibilidad. Ang akong pamilya nagsalig kanako alang sa suporta. Ang mga gilauman sa akong mga ginikanan kanunay nga labaw pa kanako. Ang pagkahimong sulondan sa akong manghod nga mga ig-agaw ug manghod nakatabang usab kanako sa pagsuporta kanila.

Bato ko sa suporta sa akong pamilya kay ginabuhat nako ang gisugo sa akong ginikanan. Ang akong mga ginikanan ug mga manghod nga ig-agaw ug igsoon dili lang ang akong gisuportahan. Akong katungdanan nga mahimong maayong ehemplo sa mga batan-ong miyembro sa akong pamilya isip kamagulangang igsoon ug ig-agaw.

Ang akong gagmay nga mga ig-agaw importante usab kanako. Ang pagtudlo kanila sa makausa usa ka paagi nga ako makatabang kanila. Ang ilang mga buluhaton sa eskwelahan gitabangan nako sa akong balay. Dugang pa, gisuportahan nako ang akong mga ig-agaw nga makalingaw dugang sa pagtabang kanila sa ilang homework. Uban nila, moapil ko sa lain-laing mga sports ug mga kalihokan. Katungdanan nako nga mahimong maayong sulondan nila isip ilang magulang nga ig-agaw. Nahibal-an usab nga ako kanunay nga magamit.

500 ka Pulong Essay Sa Akong Pamilya sa English

Ang mga pamilya mao ang mga grupo sa mga tawo nga nagpuyo nga magkauban ug nagsuporta sa usag usa bisan sila adunay kadugo, kaminyoon, o pagsagop.

Kinatibuk-ang siyam ka membro ang naglangkob sa akong pamilya. Gawas sa akong mga ginikanan ug mga apohan, duna koy duha ka manghod nga lalaki ug duha ka manghod nga babaye. Ang akong amahan ug inahan nagtrabaho sa gobyerno. Mga estudyante sila sama nako.

Agi og dugang sa pagkamapainubsanon ug pagkamatinuoron, ang akong amahan adunay dakong pagbati sa pagpakatawa. Ang iyang kahimtang sa kalinaw kanunay nga makanunayon. Saba iyang balay ug di siya ganahan. Ang iyang kinabuhi nagtuyok sa disiplina. Ang paghago usa ka butang nga labaw sa akong amahan. Ang yano ug hinlo nga palibot makadani kaniya.

Aktibo kaayo ang ginang sa balay sa akong pamilya. Sa tanan niyang trabaho, nagpakita siya og dakong interes. Ang among balay walay lain gawas sa akong inahan. Ang tanang membro sa pamilya gipakaon ug lamian ug lamiang mga pagkaon, ug ang balay gihuptang hapsay ug limpyo pinaagi kaniya.

Ang naandang buluhaton sa balay ginahuman niya gikan sa kaadlawon hangtod sa kilumkilom. Nahuman na ang kinabuhi sa akong inahan. Sa tibuok bulan, nagtrabaho siya. Walay panahon nga mausik o mausik niya.

Kini maoy 24/7 nga eskedyul sa pagtuon para sa akong mga igsoong lalaki ug babaye. Ang ilang mga pagtuon gibantayan pag-ayo sa akong mga ginikanan ug ako. Ang ilang homework sa eskwelahan mahuman kada adlaw. Kasagaran sa ilang mga pagtuon ang nagpugong kanako nga makig-uban kanila. Ang pagsulat sa mga buluhaton ug pag-andam sa mga presentasyon usa ka butang nga ilang gitabangan sa usag usa.

Kon magkinahanglan kog tambag, modangop ko sa akong mga apohan ug sa akong mga ginikanan nga buta. Ang akong mga ginikanan andam kanunay sa pagtabang ug pagdasig kanako sa akong kinabuhi sa matag higayon nga kinahanglan nako kini. Ang pagkawalay pamilya nakapaluya kanako ug nagpabati kanako nga walay kahulogan.

Ang mga pamilya gipangulohan sa ilang mga tigulang. Ang pagsilsil sa maayong pamatasan ug pamatasan sa katilingban sa pamilya usa sa mga panalangin sa ilang presensya sa balay.

Gitudloan ko sa akong mga ginikanan sa tanan nakong nahibaloan. Nakakat-on ko sa mga mithi sa kinabuhi gikan sa akong pamilya. Sa tibuok nakong kinabuhi, gihatagan kog sosyal nga mga grasya ug moral nga mga pagtulun-an sa akong pamilya.

Bisan pa sa kamatuoran nga ang akong pamilya tunga-tunga nga klase, sila naghatag sa tanan nga mga kinahanglanon alang sa akong mga manghod nga lalaki ug babaye. Ang ilang tibuok kinabuhi gipahinungod sa paghimo sa atong kaugmaon nga hayag. Aron mahatagan kita ug mas maayong edukasyon ug mas maayong kalidad sa kinabuhi, kanunay nilang gisulayan kini.

Dugang pa niini, ang tanang membro sa akong pamilya matinabangon kaayo sa usag usa. Sa mga panahon sa panginahanglan ug kalisdanan, kita mahimong usa ka lig-on nga lawas ug nag-atubang sa mga kalisdanan uban sa kasayon ​​ug kahupayan. Ang panaghiusa sa atong taliwala mao ang atong kusog.

Ang binhi sa akong pamilya mao ako, ug ang bunga sa akong pamilya mao ang akong pamilya. Ang tanaman nga akong gidako iya sa akong mga ginikanan ug ako ang bunga nga ilang gipamunga. Dili unta ko maglungtad kung wala sila. Gipanalanginan ko nga dili hinakog sukad sa akong pagkatawo. Ang akong mga kalampusan nahimong posible pinaagi sa ilang dili hinakog nga gugma ug pag-atiman.

Tawo mi tungod sa among kasuod isip pamilya. Ang dili hinakog nga gugma ug pag-atiman mao ang mga timaan sa pamilya. Wala nay lain pa nga akong gihigugma kaysa mapalibutan sa gugma ug kalinaw sa akong pamilya. Sa matag higayon nga kita malipay o maguol, atong ipaambit kini sa usag usa. Imposible alang sa usa ka tawo nga mag-inusara; sosyal siya nga mananap. Ingon usab niini ang akong pamilya. Dili ko mabuhi nga wala sila. Ang akong pamilya hinungdanon sa kalibutan alang kanako.

Konklusyon,

Sa kinatibuk-an, ang pamilya adunay hinungdanon nga papel sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang luwas nga mga puy-anan naghatag kanato og lugar nga kapuy-an. Kita mahimong mas maisugon sa lisud nga mga panahon sa diha nga kini makatabang kanato sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi. Atong giporma ang atong mga personalidad ug gipalambo ang atong kalamboan base sa atong pamilya. Lig-on ko sa mental ug pisikal tungod sa akong pamilya. Sa kataposan napamatud-an na namo nga dili pareho ang kinabuhi kon wala ang pamilya.

Leave sa usa ka Comment