Traethawd Cyflawn ar Ddefnyddio Coed

Llun yr awdur
Ysgrifennwyd gan y Frenhines Kavishana

Traethawd ar Ddefnyddio Coed – Mae coed yn cyfrannu at ein hamgylchedd yn bennaf drwy gymryd carbon deuocsid (CO2) yn ystod y broses o ffotosynthesis. Maent hefyd yn rhoi Ocsigen, Bwyd a Meddygaeth i ni a chymorth gyda Diogelu'r Amgylchedd.

Drwy ystyried pwysigrwydd coed yn ein bywyd, rydym yn dîm GuideToExam yma gydag ychydig o Draethodau ar Ddefnyddio Coed.

Traethawd 100 Gair ar Ddefnyddio Coed

Delwedd o Draethawd ar Ddefnyddio Coed

Gallwn ddefnyddio coed mewn gwahanol ffyrdd fel Bwyd, Meddygaeth, ac ati ac maen nhw'n helpu i hidlo'r dŵr rydyn ni'n ei yfed a glanhau'r aer rydyn ni'n ei anadlu. Mae coed yn amsugno elfennau carbon niweidiol fel Carbo Deuocsid (CO2), Carbon Monocsid (CO), ac ati o'r atmosffer a dyma'r cynhwysion allweddol mewn mwy na 25% o'r holl feddyginiaethau a ddefnyddiwn.

Coed yw'r rhan bwysicaf o bob cymuned gan eu bod yn cynyddu ansawdd ein bywyd trwy ddod ag elfennau naturiol i leoliadau trefol.

Yn ogystal â'r rhain, mae gan goed amrywiaeth eang o ddefnyddiau masnachol hefyd. Maent yn darparu Pren ar gyfer adeiladu a gweithgynhyrchu dodrefn a gallwn ddefnyddio pren fel tanwydd hefyd.

Traethawd Hir ar Ddefnyddio Coed

Plannwch goed cymaint ag y gallwch ar gyfer harddwch naturiol, i gael eitemau bwyd ffres, lumber, coed tân, cysgod, toriad sain, ac ataliad gwynt. Ond a yw'n ddigon? Ydych chi'n diffinio coeden ac angen coeden ar gyfer y buddion hyn yn unig.

Wel, mae'n debyg, nid oherwydd fy mod yn meddwl bod coeden yn llawer mwy na hyn. Mae coed a phlanhigion yn chwarae rhan hanfodol yn holl fywyd y bod byw. Ac yn bwysicaf oll, maen nhw'n darparu ocsigen i ni, rydyn ni i gyd yn ei anadlu, ac mae angen i ni i gyd fyw ein bywyd.

Wel, nid yw'n ddigon o hyd. Felly, bobl, heddiw rydw i'n mynd i ysgrifennu erthygl ar y defnydd o goed fel bod pawb yn dod yn ymwybodol o bwysigrwydd rôl coed yn ein bywyd ni.

Yn sicr ni fyddai bywyd yn bosibl heb straen. Felly, gadewch i ni gael golwg ar bwysigrwydd coed yn ein bywyd.

Pwysigrwydd Coed

Mae unrhyw gymuned yn anghyflawn heb straen. Hyd nes ac oni bai bod coed yn rhedeg ar ein strydoedd, ein buarthau cefn, ein parciau a'n meysydd chwarae, nid ydym yn cael amgylchedd heddychlon. Dim ond coed all ddod ag ansawdd ein bywyd a dod â chynefinoedd bywyd gwyllt i'n ffordd o fyw trefol. Felly, arbedwch goed i achub y ddaear a byw bywyd iach.

Y dyddiau hyn, nid oes unrhyw reolaeth dros ddefnyddiau technegol ac mewn gwaith diwydiannol. Er eu bod yn gwneud ein ffordd o fyw yn llawer haws, maent yn cyfrannu at adeiladu gormodedd o garbon deuocsid (CO2), sy'n arwain at lawer o broblemau iechyd.

Felly, mae coed yn tynnu a storio carbon, ac yn amsugno carbon deuocsid. Mae'n rhyddhau ocsigen yn gyfnewid, sy'n hanfodol i'n bywyd.

Mae coed hefyd yn amsugno'r holl nwyon llygrydd fel amonia, nitrogen ocsid, sylffwr deuocsid, ac osôn, sy'n niweidiol i ni. Felly, mae'n dal y gronynnau niweidiol ac yn eu hidlo.

Traethawd ar Ddatgoedwigo a'i Effeithiau

Maen nhw hefyd yn ein gwarchod rhag cwymp glaw, cenllysg ac eirlaw, sy'n dylanwadu ar gyfeiriad a chyflymder y gwynt. Mae coed yn cynnal lefel isel o garbon deuocsid i leihau dwyster gwres yr effaith tŷ gwydr a hefyd yn isel i lawr tymheredd yr aer.

Wel, mae dail coed sydd wedi cwympo hefyd yn chwarae rhan hanfodol oherwydd eu bod yn gwneud compost ardderchog, sy'n cyfoethogi'r pridd.

Ac fel y dywedais, mae coed yn ddefnyddiol i bob bod byw, mae anifeiliaid fel eliffantod, jiráff, a coalas yn bwyta dail, sy'n darparu'r maeth priodol. Mae'n well gan fwncïod fwyta blodau, ac mae'n well gan lawer o bryfed, adar ac ystlumod neithdar.

Wel, mae coed nid yn unig yn ddefnyddiol ar gyfer darparu bwyd a lloches, ond maen nhw hefyd yn arbed dŵr. Ac yn ddiau, mae dŵr hefyd mor hanfodol ag ocsigen yn ein bywyd. Dim ond pymtheg galwyn o ddŵr sydd ei angen ar gyfer coed sydd newydd eu plannu bob wythnos.

Dyfarniad terfynol

Felly, guys, mae hyn i gyd yn yr erthygl hon ar y defnydd o goed. Wel, yn ddiau, heb goed, byddai ein bywyd yn amhosibl. Mae yna filiynau o resymau sy'n gwneud coed yn gynhwysyn pwysig ar gyfer ein ffordd iach o fyw. Ac rwyf wedi rhannu rhai rhesymau pwysig gyda'ch bechgyn. Felly, arbed coed achub y ddaear, a phlannu cymaint o goed ag y gallwch ar gyfer ffordd hapus ac iach o fyw.

2 feddwl ar “Traethawd Cyflawn ar Ddefnyddio Coed”

Leave a Comment