ការបាត់បង់ជីវចម្រុះជាភាសាហិណ្ឌី

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​បាត់​បង់​ជីវចម្រុះ? ផ្តល់ការពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះ។

តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​បាត់​បង់​ជីវចម្រុះ? ជីវចម្រុះ សំដៅលើភាពចម្រុះនៃជីវិតនៅលើ… អាន​បន្ថែម

អត្ថបទនៅថ្ងៃទិវាគណិតវិទ្យាជាតិជាភាសាហិណ្ឌី

អត្ថបទនៅថ្ងៃទិវាគណិតវិទ្យាជាតិជាភាសាអង់គ្លេស និងហិណ្ឌូ [អត្ថបទច្រើន]

150-Word Essay on National Mathematics Day ទិវា​គណិតវិទ្យា​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​នៅ​លើ… អាន​បន្ថែម